IstenAnya üzenete

2019-03-28

AZ EGYSÉGBE RENDEZŐDÉS IDEJE VAN


2019.03.28.

Isten Anya 22.jpg

Kép: Pinterest.com

 

AZ EGYSÉGBE RENDEZŐDÉS IDEJE VAN

 

Égi IstenAnya üzenete a Magarok és Hunok Nemzetéhez

 

 2019.03.28.

 

 

Sokadszorra szólítalak már EGYSÉGBE RENDEZŐDÉSRE Titeket, ám most leányomat felszólítom, tegye nyilvános közléssé szavaimat, melyet intésül küldök Számotokra!

 

Tudom, lelketekben mi lakozik, hisz Teremtő Anyai lényem minden sóhajotokat érzékeli!

Belőlem fakadt tövek vagytok, kik EGY mivoltunk Szent Szándékának Őrei és Kezelői feladatára hívattatok!

 

Szólítlak hát Benneteket Magarok s Hunok!

 

Nem véletlenül szólítom külön Nemzetem gyermekeit…

Szólnom kell, hiszen tévúton járnak a Fény szolgálatára elhívott Nemzetem büszke sarjai - rendkívüli jelentőségű dolgokban!

 

Látom, hogy a szándék sokszor épp olyan gyermekien tiszta feladataitokban, amilyennek elültettem szívetekben, Földi Térbe érkezésetek előtt. Megismertem, Bennetek…

Ám az Öreg Östen Tervében zajló folyamatok gyakorlati, fizikai szintű kivitelezésben a gőg, önhittség terhe van JELen, és bizony sokszor nem a Tiszta Forrás szerinti JELből olvastok, Kedveseim!

Ez rendkívül veszélyes!


Köpönyegem - Ős-Én és Ős-Ok Szere óta - erős védelmet nyújt mindarra, amit tiszta szándékotokból már felépíteni tudtatok: a lehetőségét Földanya Testem újjászületésének!

Ennek útját - már megteremtettétek.

Ám befejezése KIZÁRÓLAG felnevelkedett Mag-Ár minőségetekkel KÉPes a megvalósulás szintjére érni!!!

 

A Legfontosabb, hogy tisztán lássatok néhány rendkívül fajsúlyos dologban:

 

Elsőként Hunor és Magor terheire vezetlek rá Titeket.

 

Hung-ár és MAGÁR - két feladat-tengelye gyermekeimnek, Nemzetemnek.

Ahol HUNgár Nemzetsége az Egyetemes Rend Őre itt a Földi Térben, amely vizeim programjának tisztaságából eredően biztosított.

Magár Nemzetsége viszont a Mágusok bölcsességével hivatott kezelni Föld nevű Testemnek erőrendszerét, annak kiegyensúlyozott és Tervszerű működésére felügyel.

Tehát egyikük TESTemért felel, másikuk véremért – a VÍZért.

E TEST-VÉR kapcsolat adja meg a Föld egyensúlyát, és a felszíni és párhuzamosan haladó létezés síkjainak harmóniáját.


E Test-Vér-i kapcsolatra ráül - évezredek óta - a Káin-Ábel program torzult mintázata, melyben a VÍZ helyett a fekete olaj programja fut ki a felszín létezőit uraló emberiség lelkébe. A Föld RendSzere ennek terheit hordozza, következményeit viseli JELenLEG.


Míg ennek kioldásán nem dogoztok – jelentős előrelépés nem lesz a rendeződés folyamatában, mivel nem tud megtörténni anélkül, hogy a TUDATban a helytelen program képpé nem alakul, melyet átírhattok, fegyelmezetten és alázatban gyökerező bölcsességben!

 

Ahogyan minden feladatban - ezen a tengelyen is generációnként vannak leszületések. Ám ezidáig egyik, erre az oldásra rendelt HUNOR_MAGOR pár sem ismerte föl, hogy ebben a Rend-ben dolga lenne.

Amíg a HUN hagyományok őrzői nem emelik – fogadják MAGuk mellé, s ölelik keblükre a MAG-ár Test-vér minőséget, s együttműködésre KÉPtelenek, nem tudnak a folyamatok RENDeződésnek indulni!

Azért a HUNORnak szükséges ezt megtennie, mert belőlük indul ki az elfogadás hiánya – emlékezz vissza: Tatárjárásotokban sem Mágus népe támadta Hunt, Török időkben sem ez volt a felállás…
Ha ezt az oldást elvégzitek és az egyensúlyvesztést orvosoljátok – hatalmas lépéssel kerül a FÖLD előrébb a fellélegzés útján. (A migráció terhétől a spirituális erők rendeződéséig.)

Ebben jelentős hiányosságaitok mutatkoznak, melyekre hangolódva megkapjátok a pontos KÉPet, mi is lenne ezzel feladatotok.

Kérek minden Férfi testbe leszületett, JELre kész Hun és Mag lelket, ebben a gondolatban merüljetek alá, és érezzétek meg, kinek hol, és hogyan van szívében a JEL elültetve, hogyan szólítja meg ez feladatában, s cselekedje meg ennek a rendkívül fontos rendezésnek és oldásnak minden lépését!

S ezt azért a férfinak kell elvégeznie, mert Ő hozza be a TÉRbe ennek EREDET SZÁNDÉK SZERINTI programját – hiszen Ő a beoltó erő.

 

Ez is rendkívül fontos, ám most nem ezért indítottam közlésemet.

 

Mindezt az alaphelyzetet tarkítják olyan fekélyek, sebek, kelevények, - melyek éntelenségetek gyengeségeinek teremtményei!

 

Szeretett Magjaim!


Feladataitokban sokan indítva vagytok már. Évek óta.

Sajnálatos módon úgy érzitek: minél régebb óta, annál nagyobb kiváltságokkal bírtok, mert rászolgáltatok…
Ám ez nem így működik.

A Teremtésben nincs elismerés iránti igény. Csakis az alázat jelzi felkészültségedet szolgálatodra.

A Teremtésben csakis az számít – milyen tisztán állsz a JELen – MOST.

 

Frissen beérő MAGjainkra bizony könnyebb építenünk, mert nem fertőzte meg Őket a földi Tér spirituális gőgje, melynek sok nagy szolgálattevő esett áldozatául.

 

Kedveseim!

Tudmotok kell:

A megvallósítás teremtési szintjein (Erő csokrától - Megvalósulás csokráig) nagyon sok hiba van a JELen…

A JELen, amit szívedbe írtunk egykoron.

 

Sok az akarat, kevés ehhez KÉPest a Szándék!

Sok a Férfi erő, kevés a Női Termékenység, a Beoltott Térben nincs leforgatott eredmény…

Ehhez mind a férfierők túlsúlya, a férfiak szerepének túlhangsúlyozása, mind a cselekvő, TISZTA NŐI MINŐSÉG hiánya egyforma mértékben hozzájárul.

A TISZTA NŐI MINŐSÉGben gyakran van jelen a női manipulációs erő, ami tisztaságát eltorzítja, és emiatt meddővé válik a Tér. Emiatt is meddőek leányaitok…

Emellett a Férfi erők – a Szándék beoltói pedig - leuralják akaratukkal a Teret, föl nem emelve a Női erőket az Őket megillető MAGosságba.

Szándék csokrától szívig már ezen RendSzer megfelelően helyreállt.

A fizikai szintre forgatása még nem megfelelő.

 

Ám most a felmerült egyenetlenségben a legkiemelkedőbbel foglalkoznék, mely a legsürgősebben igényli a tisztán látást!

 

Mindannyiszor kiáradásomban fájdalom és erővesztés jelenik meg, amikor látom - Tanácsnokok, önjelölt Istenanyák, Boldogasszonyok, Nimródok, Fejedelmek, Szellemi Önazonosságukban megrészegült, egykor tiszta szívek erőlködnek Olt-almom védelme alatt, hogy saját hangjukat hangosabban hallják az Isteni Terv útmutatásánál…

Ám tévútjaikról - a Hozzám vezető Út építésére csak csekély rész jut Szándékukból - torz KÉPződményeik miatt!

 

Hatalmas KÉPzavarban vagytok JELen!

Ebben is.

 

NINCS EGYSZERŰEN EGYSZEMÉLYI ISTENANYAI és NAGBOLDOGASSZONYI, KISBOLDOGASSZONYI ERŐ!!! MÉGCSAK NEM IS KÖVETI LE EGYSZERŰEN A HÉTBOLDOGASSZONYI RENDSZER!

 

OLYAN SINCS, HOGY EGYSZEMÉLYES NIMRÓDI ERŐ!

NINCS OLYAN, HOGY EGYSZEMÉLYES ATILLA, VAGY ÉPPEN KOPPÁNYI ERŐ!!!

 

A VEZÉREK NEM ÖNMAGUKAT JELÖLIK KI, HANEM ÖSSZETETT RENDSZERBEN VANNAK LESZÜLETÉSBEN.

 

Nem HÉT, hanem SOKSZOR HÉT a rendszer!

Mindegyik más-más feladatrendszerrel, de egy tengelyen!

 

Olyan mélységekben jártok földi Létetekben emberként, ahol ezen Tudatok fizikai testben – légyen az bármennyire tiszta – megnyilvánulni nem tud, mert elégeti ezt a szén alapú testet, ami lelketeknek otthona ebben a fizikai térben. Ez az átmeneti test alkalmatlan erre.

 

Olyan nagyon önhittek nem lehettek, hogy azt hiszitek, hogy a fizikai hordozó edényetek, mint az emberi fizikai test, egy ilyen energia ( isteni principim energiát) befogadására alkalmas!  Valóban ennyire önhitt lett Nemzetem tiszta gyökeréből fakadt utódainak sokasága?

 

Nagy hiba ez, idővonalatokon folyamatosan épülő és megszilárdulni látszó torzulás, melyben jó ideje nem jutottatok el érzékelhető javulásra! Sőt…

 

Hiba ez az Istenanyai tudatot magáénak érzőknél, de említhetem és látom a Nimródot, Nagyboldogasszonyi Tudatunkat, Atillát hordozókat – és sorolhatnám - sokaknál!

 

Ezek az ENERGIÁK összetett, mégis EGY-SZERŰen felépülő REND-SZERek - és ha szíveteket immár az Egyetemleges Tudás felé megnyitjátok, és az ÉN gőgje nélkül TELJES SZAKRÁLIS ÖNAZONOSSÁGOTOKBA ÁLLTOK, láthatjátok!!!

 

RÉSZFELADATOKBAN ÁLLÓ, ÖSSZERENDEZŐDÉSBEN KITELJESEDŐ, SZERVEZŐDÉSRE VÁRÓ, REND-SZEREK!

 

Kedveseim!


Ahogyan a prizma megtöri a Fehér Fényt, úgy vagyunk jelen tudatainkkal egy-egy testben, követve a csokrok, és a Teremtés RendSzerét, melyet ha összerendeződtök, EGY-gyé tudtok emelni!
A Szentkorona teljes működési rendje, és egy Egyetemes KÉPlet SZER-INT.

Ez pedig nem más, mint a Csokrok működési Rendje, az Élet Virágának RendSzere, az Arany-Arány SZER-INTi felépítésben.

S hogy ez egészen pontosan hogyan is épül föl – láthatóvá válik, amint felnevelkedsz az EGYet Értés szintjére! Oda, ahol a Tudás Forrása valóban EGY.

 

Mindaddig, míg ebben a szilárdságban és magosságban föl nem nevelkedsz - csak szerepet játszol földi ember eszével, Magár minőséged kiteljesedése nélkül, annak csak halovány árnyékában.

Egyénenként csak szerepekben tetszelgő, szán-alomban tobzódó, méltatlan sejtekké soványodtok, kik saját akaratukat helyezik az EGY Eredet Szándéka elé.

Tudom - erős szavak ezek…

Ám Égi Édesanyai Szívemben épp ilyen mérges tövisként hatol be ennek felismerése – hogy Szent Nemzetem ilyen szintre züllesztette Nemzetségének Tisztét, s ebből éntelenségének híján - nem KÉPes felül emelkedni.

Igyekszem hát végtelen Szer-Elememmel feloldani ezt a mételyt Nemzetem szívében!

 

Amikor egy emberi testben egy sejt ugyanezt teszi, mit Ti egyénként Nemzetségetekkel – létrehozza a RÁKnak nevezett kórképet.

Ennek köszönhető a fizikai térnyerése ennek a betegségnek. Ti teremtitek meg a széleskörű elterjedését tudatlanságotokkal, nem megfelelő tengelybe helyezkedésetekkel… De most nem ezt szeretném értésetekre adni.

 

Nemzetemnek az EGY SZÁNDÉKÁNAK CSELEKVŐ TESTÉVÉ SZÜKSÉGES RENDEZŐDNIE!

 

Ahol minden sejt feladja egyéniségét az EGY Szándékának, ahogyan tested önálló sejtjei feladják egyéni létüket a TE szándékodért, megalkotva Téged!

 

isten anya 2.jpg

Kép: Pinterest.com

 

TE, Magyar Mágus örökének sarja, szívedbe fogadod e szavakat - azonban – kétségbeesésedben, önhittségedben, félelmedben, vagy éppen túlzott akarásodban - nem vagy KÉPes fölismerni – HOL A HELYED EBBEN A REND-SZERben, mit Nemzetnek neveznénk?
Mely testrészhez tartozó sejt vagy?

 

Mi az Te egyéni utad és hallod-e a JELet, amire Néked kell megcselekedned, amit megkövetel a Haza?!

 

Egyáltalán azzal sem vagy tisztában – HUN, vagy MAG tengelyben szükséges-e állnod?

 

Mi ebben a különbség?

Nagyon sok!

 

Felismeréseitek hiányában pedig szinte kivétel nélkül mindannyian azt gondoljátok – őssejtként kell szerepelnetek, s mindent egy személyben tudtok megvalósítani! Egyéni akciókkal népszerűsíteni magatokat, nem fölvéve azon szálakat, amit már éveken át más által előkészítettünk, csak alkalmazni kellene, - és sorolhatnám reá a példákat.

 

Tévelygés útja ez… Az ÉN tévelygése az EGYet értés hiányában.

 

Amikor egy emberi testben egy sejt ugyanezt teszi – létrehozza a RÁKnak nevezett kórképet.

Ne áltasd MAGad, gyermekem! Hanem nézz szembe a valóság szintjén zajló dolgokkal!

 

Épp ez zajlik Nemzetemben is…

Felemészti a Nemzet testét az ÉN szerepének előtérbe helyezése - az ISTEN SZÁNDÉKA elé…

 

Túlburjánzik az ÉN a MI és az EGY Szándékának kárára. A Teremtett Világ vesztére…

 

Az akarat felemészti az Egyetemes Szándékot, föl nem ismerve a különbséget.
Hiszen az akarat az elme terméke, míg a Szándék a Szívben gyökerezik, hová azt Istenanyai Lényem ültette el.

Hiába dolgoztatok sikeresen és eredményesen a Szív csokra fölött, a Szellem tartományában, ha a fizikai valóságotok szintjére nem vagytok KÉPesek lehozni és befordítani ezt a lehetőséget!

Elveszett lehetőségek ezrei mennek el Nap Nap után, mert hitegetitek Magotokat, hogy ennyi elég! Mindent megtettem…

 

Könnyezem emiatt sokszor…


Földi idővonalatokban éveken át kérleltelek Titeket, s szólítottalak szelíden: EGYSÉGBE MAGYAR!
S oly kevesen fogadtátok szívetekbe kérésemet…

Magok sokasága elégedett lett azzal, amit tesz, az EGYSégre való Szándék nélkül – pusztán csak akarattal… S ha MAGába is fogadta, torzulásai által nem megfelelő helyen és időben hívta EGYbe az erőket – ami éppolyan hiba!

Idő előtt megcselekedni valamit épp olyan komoly torzulást és lehetőség vesztést JELent, mint nem cselekedni a JELre.

Így zajlik ez nap nap után.

Ha tiszta szándékában meg is fogant, olt-almomban sarjadásnak indult az elültetett MAG, később személyes célok felé vitte az ÉN… Nem követve már az eredeti utat…

 

Az EGY Rendező Elvének képviselője - Szentkorona - erejéhez, az Ő működésében, és ezen egyetemes RENDező elvhez szükséges szerveződnötök, rendeződnötök, ki-ki a maga helyére.
Nem személyek, elvek, emberek köré, ahogyan az többen képzelitek! Ezek a képek nem az Eredet Szándék KÉPei, hanem vetítések az elme szintjéről, ami félrevezeti erőiteket.

 

Hiszen ez az Egyetemleges, Szakrális szerveződés KÉPviseli mind a csokrok, mind az Élet Virága mintázatát, a Szentkorona, mint Isteni Igazság és Rend KÉPviselő ereje, Krisztus-Körosztos megnyilvánulásban.

 

Nem egyénekhez szükséges rendeződni! Önjelölt vezérekhez, megmondó emberekhez, képmásokhoz!

A Benned élő Istenhez szükséges kapcsolódnod, ebben szilárdan, hittel alázatban és odaadással megállnod, majd Szent Korona Működése szerinti helyedre rendeződnöd, Szervezetté összeállítva a Krisztusi Nemzet Testét!

 

Amikor Te, Gyermekem, egyszemélyi feladatodban „érzed” és hangoztatod, hogy Te majd leszel „fejedelem”, Te vagy Istenanya, Párducbőrös Ninurta, Minden vetületemet MAGába foglaló Boldogasszony, Vezér meg egyebek – ez nem más, mint tévedés, az Eredet Szándék teljes félreértése.

 

Ha így érzel – Egyetemes Önazonosságod az EGO világának mételyében oldódott föl, s nem fordítva!

 

Nincsen egyszemélyi Szakrális Fejedelmi Erő e Szent Földön, sem a Kárpátok hegyei között!
Nemzetté kell válnotok ahhoz, hogy kiváljék abból az, akit a SzentKorona választ!
Nem magát választja Szent Korona Őfelsége Követévé és Szakrális Fejedelemmé senki, legyen az bármilyen magyar lélek!

 

SzentKorona választja az arra méltó Főt! és a NEMZET emeli Őt méltó helyére!


Ám Nemzet – nincs a Kárpátok bércei között…

 

Lélekben Arannyá Nemesedett Magyaroknak nemhogy sokasága, de a szükséges legkisebb létszámban sincsen JELen. Szétszóródott igazgyöngyök csorbultan, sárral szennyezve – ez a Nemzet jelenlegi képe…

Érett, bölcs Magokra van szükség. Ki tudja, hogy mit képvisel a HUN, mit a MAGÁR!

S egymásból kioldva a reányomott torz mintát – megértve és megélve a Női-Férfi erők harmóniáját Egyénenként, Párban, Nemzet szinten, Emberiség szintjén, Krisztus szinten s attól feljebb…

 

A SZERVEZŐDÉS-RENDNEZŐDÉS ideje van.

 

S itt nem személyhez szükséges RENDEZődni, hanem az Egyetemes Rendhez – Szentkoronához, mely mind az Univerzum, mind Világotok, mind Kárpátok, mind a Mag mind az Ember számára jelzi az EGYetlen utat!

Nemzet KORONÁZTATIK, NEM EGY SZEMÉLY! Míg erre nincs érett Nemzet, nincs Fejedelem sem!

 

Nemzetem élet és halál közt lebeg...

Felemészti ez a burjánzás.

Hiába a JÓ SZÁNDÉK sokatokban!

A Pokolra vezető ÚT is ezen át vezet. A rendezetlen, szervezetlen erők szétforgácsolódása nagyon nehéz kimenet felé vezeti ezt a Földet.

 

Itt vannak, igen – Fénytestvéreitek.

 

Ám tudjátok-e, hogy kik Ők valójában?

 

TI MAGOTOK VAGYTOK… LEHETSÉGES JÖVŐBENI MEGNYILVÁNUÁSAITOK.

 

Nem földön kívüliek – Ti Magatok vagytok, egy már elért valóságból.

 

S ez a Föld azzá válik, amelyik jövőkép felé lehetőséget teremtetek.

Akkor segítenek, ha feléjük haladtok.

Itt van Minden lehetséges kimeneti pont képviselője. És az érkezik be a Térbe az Eseményként jelzett pontban, amelyikre megérett ez a TÉR.

Ha a Szándék szintjére kívánkoztok, és oly Magosra fejlődtök – Azon jövőbeni Önmagatok emel föl, s veszi föl veletek a kapcsolatot - oda emeltettek! Ha a gyökércsakra szintjéig értek Tudatotokkal – az ennek megfelelő jövőbeni „faj”.

 

Ez a tétje föl nem növekedéseteknek, erőitek eltékozlásának, szétforgácsolásának.

 

Ők nem fogják megoldani ezt a dolgot. Hiszen a TI feladatotok. Itt, és MOST.

 

Hitet tettetek Nemzetként, csírájában SzentKorona előtt, február 23.-án.

Szenk Korona megtalálta elveszett Nemzetének megmaradt sarjait… Összekapcsolódásotok megtörtént.

Ám ez még nem elegendő!

Ehhez nem valakit kell követnetek, hanem Tenvalótokban van a saját, követendő utatok.

 

Istenanyai Tudatom Mindannyiatokban benne van, ám feladat szerin REND-SZERben képviselitek.

 

Ez az egyetlen ÚT.

 

Minden náluk van, kik rajtatok ülnek: - Pénz, paripa, fegyver – ahogyan leányom szokta mondani…

Nektek csak Tudatotok áll rendelkezésre, melyet FEGYELMEZETTEN NEVELTEK AZ ÉG FELÉ, s követitek a szívetekbe írt JELet pontosan úgy, ahogyan oda van írva! Olyan pontosan, ahogy a csillag megy az égen! Csak úgy érdemes! Másként tökéletlenebb irányban haladsz!

 

S Isteni JELen LÉTETEK JELenti az Utat, ami lépésről lépésre a rendeződés felé segíti a Nemzetet, s öngyógyító folyamatait felélénkítve kioltja a burjánzó daganatot Testéből.

S végre birtokba veszitek Kárpátiát, megtanuljátok használni azt, s kivezetitek a Világot a sötétből.

 

Fordítsatok hát figyelmet arra, hogy a valós összerendeződése ezeknek az erőnek (Nagyboldogasszony, Nimródi erőknek), RENDSZERBE álljon, és mindenki felismerje, hogy a Nemzet Testének mely szervéhez tartozik, mert csakis ez vezet kifelé, nem az egyéni kiemelés, kiemelkedés!

A Nagyboldogasszonyi, Nimródi és minden hatalmasságok energiája egy sokemberes feladat.

A rendeződésre és szerveződésre szközeitek rendelkezésetekre állnak, csak használatba kellene venni!

 


A TURUL annyit tesz – áthozza TÚLRÚL az Eredet Szándékának KÉPét.

 

A Turul nem az utat mutatja…, hanem a KÉPet.

Őrzi az Igazság Látomását…

S egy Kerecseny nem száll követője fejére, és mondja – ezt vagy azt csinálj…

Megmutatja a KÉPet viselkedésével, s engedi, hogy a Nemzet ezt az utat kövesse. Ám nem rikácsol közbe, nem kopogtatja a Nemzet fejét – hahó! én vagyok a turul! Ha megcsókolsz fejedelemmé változom!... Nem. Éretlen, torzult leforgatásban van ez a fizikai térben megjelenítve.

 

S vajon rájöttél-e, hogy a Sólyom valójánban NŐ minősége?

S az Oroszlán a FÉRFIé?

S kettejük közös pontja, EREJÜKNEK EGYENSÚLYA A GRIFF, mely erő a szívben egyesül?

S tudod-e mit jelent a hat-alom, az olt-alom, és a Csokrok alom-rendszere?

 

A TURUL őrzi az Igazság Látomását…

Ez volt a Turul Nemzetség feladata mindvégig.

Megőrizni az Igazság Látomását, hogy erre támaszkodni tudjon a korok legsötétebb idejében…

A folyamatot a GRIFF húzza át…

A GRIFF az, ki átviszi a Világügyelő Fiút (Hunor és Magor Népe) egyik világból a másikba… Ahogyan hagyatékotokban őrzitek ennek képét. Meséitekben…

Ez pedig egy egész Nemzet feladata lenne – Griffként emelni a Földet.

 

Felismerted más mindezt? Nem?

Ez csak egyről árulkodik:

Teljes a KÉPzavar Nemzetemben s benned.

Egyéni ambíciókkal fertőzött, éretlen kép mutatkozik benned s világodban a dolgok lényegéről…

 

Így hát kérem minden – kivétel nélkül MINDEN MAGYAR GYERMEKEMET:

Vizsgáld felül az egész folyamatot, melyben JELenleg állsz!

És nagyon kérlek, ne ébressz hiú reményeket sem MAGodban, sem másban! Nincs egyéni fejlődés nélkül Nemzetté válás! ÉS EGYETLEN TAGJA NINCS LEENDŐ NEMZETEMNEK, AKI KÉSZEN ÁLLNA MINDENBEN!

 


Egyszerű szolgálattevő vagy, Te is, s mindannyian e földi létezés síkján!

 

És ezt Te - VÁLLALTAD!

Ne hitesd el MAGoddal, kérlek, hogy már nincs hová fejlődnöd…

Minden pillanatban új MAGosságok nyílnak, melyekhez megértések társulhatnak. A KÉP folyamatosan változik, melyre rálátni engedünk Nemzet test tagjaként. Így minden pillanat egy lehetőség a fejlődésedre.

Értésed, ha eljut odáig, hogy ha Te pl. a SZEMhez tartozol, ne akarj agyalapi mirigy lenni, mert benned a látáshoz szükséges részek vannak… Ez az alázat.

Elfogadni EGY Isten Szándékát és szerepedet, mit Neked szánt. Nem túlvinni és fölé helyezkedni annak, amire hívattál.

 

Hát kérlek, cselekedj Isten Terve szerint, alázatban és SZENTKORONA RENdező erejére hagyatkozva haladj utadon, nem mások követést keresve… Tekintetedet nem magyar testvéredre szegezd, hanem Egy Istened felé! Őt keresd!

 

És ne téveszd meg gőgöddel, saját téves KÉpalkotásoddal Nemzettársaidat, mert ennek terhe elkísér teljes létezésedben.

 

Oltalmamban táplálom Fényeteket!

 

Csak fogadjátok be Szerelmemet, s ismerjétek föl Tenvalótok helyét e Szent Rendben!

És végre a kívánt mértékű, szükséges alázatban hajoljatok meg Isteni Szándékom előtt, ahogyan az érett búzakalász teszi.

 

Én TUDOM, hogy erre KÉPes a Magyar…

Csak tedd föl a kérdést Magodnak – érdemes vagy-e hát Magyarrá válni!

 

Istenanyátok szóltam, hogy egységbe rendeződésre, szerveződésre szólítsam a Mag-Ár Nemzetét!

 

Égi Édesanyátok

 

 

 

Isten Anya angyalai 457.jpg

 

Kép: Pinterest.com

 

 

 

Forrás https://foldiparadicsom-karpatia.blogspot.com