Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Hódolat a Napnak

2018-11-01

Nap erejét megidéző rítus

nap erő 2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Hódolat a Napnak

Napimádás céljából nem kell más templom, mint a világ szabad és nyílt térségei, a széljárta, napsütötte hegyoldalak és síkságok, a szép völgyek, nyílt mezőségek, erdők, rétek és dombok. Hagyd el a mesterkélt formákat és férkőzz közel a természet szívéhez. Szervezz csoportokat, amint az angyalok teszik és csupán egyetlen cél lelkesítsen - a Nap imádása. Alkossatok menetet, végezzetek méltóságteljes szertartásokat, vállalkozzatok vidám táncokra, énekeljetek nagyszerű litániákat Urunk, a Nap dicsőségének a kifejezésére. Álljatok körbe, az Ő dicsőséges alakját követve és kitárt kezeteket emeljétek az ég felé. Árasszatok ilyenkor szeretetet, imádást, hálaadást és ismerjétek el Őt életetek Urának.

 

Hívjátok le magatok közé jelenlétét, erejét és életét. Eggyé olvasztott gondolataitok és törekvéseitek alakuljanak kehellyé, amely majd befogadja az áldásnak, életnek borát, amit Ő áraszt le. Ez a drága bor megtölti a serleget, beleömlik szívetekbe, életetekbe, eltölt benneteket a Nap erejével és fényességével. Világossága beragyogja lelketeket; erejétől ellenállhatatlanná válik akaratotok; szeretetével csordultig megtelik szívetek.

 

Így megvilágítva, így felfrissülve, forduljatok arccal kifelé, tárjátok ki kezeteket, és összpontosított akarattal árasszátok ki az Ő erejét és áldását a világra. Így a kör is egy Nappá alakul; izzó ragyogás fog leszállni közétek, fénylő sugarai keresztül csillognak rajtatok, hogy áldjon, megelevenítsen, és békét hozzon a világra.

 

Maradjatok így, s egybefont akaratotok, túláradó szívetek öntse el a világot a Nap erejével. Irányítsátok gondolataitokat még egyszer fölfelé, hálával és tisztelettel, azután menjetek könnyedén és méltóságteljesen egyenesen előre, az előbb alkotott - a Napot ábrázoló - jelképtől kifelé. Ily módon lépkedve mindegyik résztvevő egy sugarat képvisel, a napfénynek, a nap-erőnek és a nap-szeretetnek egy-egy tengelyét. Ez az együttes menet az Ő kiáradó szeretetének jelképét mutatja be.

 

A Nap színképének színeiben játszó, kecsesen leomló ruhákat lehet viselni, és a szereplők úgy álljanak sorba, hogy az Ő dicsőséges színeit mutassák. Formáljanak sokféle mintát a színek dús sokaságával, hosszú, egyenes lándzsákat; összefont és vegyes színű vonalakat; vidáman utánozva az Ő sugarait, a különféle árnyalatoknak kör alakban való elrendezésével. Művészek tervezzék az öltözékeket és a szertartásokat. Muzsikusok komponálják a zenét a dalokhoz, a magasztos énekekhez, himnuszokhoz, litániákhoz, amiket költők írjanak. Így alapítható meg újból a földön Urunknak, a Napnak imádása, hogy megnyilvánítsa az Ő uralmát a világ nemzeteinek.

 

A Nap tüzét ragyogó nyelvek, vagy szirmok jelképezhetik a szertartásnál. A résztvevők lángszínű ruhákba öltözhetnek és helyezkedjenek el a központi gyűrű körül. A legvilágosabbtól a legsötétebbig terjedő színárnyalatok tarkítsák a ruhákat; a lehető legvilágosabb - a majdnem fehér - alkossa a belső gyűrűt és minden egyes lángnyelv körvonalát. Ezek a körvonalak lehetnek íveltek, egyenesek vagy hullámosak és utánozzák a lobogó lángot. Lehet a középen lángoló tüzet is gyújtani. Szerkesszetek invokációkat a tűz szellemek nagy hierarchiájához, a tűzangyaloktól a Napból való Tűz-urakig. Emberek és angyalok egyesüljenek majd a szeretet és imádat hatalmas felajánlásában, ami a Napnak, mint tűznek szól.

 

Hívjátok le az Ő erejét, tisztaságát, hogy elűzze a betegséget, a sötétséget, a gonoszságot, a gyalázatot a földről. Képzeljétek el magatoknak, amint az erő lángszerűen és izzó intenzitással leszáll közétek; azután árasszátok ki ezt az erőt, kinyújtott karjaitokon keresztül, kifelé, a világ felé fordulva, a legnagyobb akarati erőfeszítéssel és hívjátok segítségül a tűz-angyalokat.

 

Mikor az így kiárasztott tüzes erő beborította az egész földet, induljatok lassan kifelé, változatlanul megtartva a lánghegyű színformákat. Amint egy bizonyos távolságot elértetek, a szirmok külső szélein levők alakítsák az egészet egyetlen körré, a központi tűz körül. Majd befelé fordulva, végső meghajlással tisztelegjen mindenki a Nap tűz aspektusának.

 

A Napban a Világosság Urát is tisztelhetjük. Világosságát abból a célból lehet invokálni, hogy elűzze a sötétséget az emberek életéből és a világ sötét pontjairól. A résztvevők ruháinak színe legyen fehér, arany és sárga. Alakítsanak heten központi kört, amelynek méretét összefogott kezük határozza meg. Belőlük induljon ki a hét sugár, mint egy hétágú csillag. A középpontban lévő hét személy öltözzék fehérbe. Fehér legyen minden sugár belső magva, ahol a kiinduló pont van. Ezután alakuljon ki a többi sugár, a sárga változó árnyalatait elmélyítve az aranyig.

 

Akiknek a helye megengedi, fogják össze kezüket, így alkotva a köröket a csillagban, s összefogott kezüket emeljék fel az égre. Törekvésük és imádatuk nyomán mentális csillagnak kell felemelkedni a fejük fölé, a Nap felé. Az eszmei csillag külső szélei legyenek zártak és alkossanak virág alakú kelyhet, hogy a Nap világossága abba leszállhasson.

 

Hívjátok a Világosság angyalait. Tündérek, szilfek, nagyhatalmú angyalok, a nagy zene-angyalok és az ő mennyei seregeik egyesülni fognak az emberekkel, legmélyebb imádásuk felajánlásában a Nap felé, kérve, hogy az Ő világossága szálljon alá a földre, s így oszoljék el a sötétség.

 

Az Ő ereje le fog áradni, a kehely megtelik. A szirmok ekkor kinyílnak, mindenki leereszti karját, kifelé fordul, hogy a világosság elkápráztató tündöklésben ragyogjon az egész világra. Azután induljanak lassan kifelé, árasszák ki a világosságot, nagy hétágú csillagként. Utána forduljanak vissza, s hódolva mondjanak köszönetet a világosság Urának.

 

A Napot, mint a Szeretet Urát, rózsaszínű, zöld és aranysárga ruhákban lehet imádni, mély ametiszt színű belső gyűrűvel. Nyolc szirmú virágforma legyen a szimbólum, úgy szerkesztve, mint a világosság csillaga, azzal az eltéréssel, hogy a csillag csúcsai lekerekítettek, mint a rózsa szirmai. A körben lévő nyolc - ametiszt színbe öltözött - testvér formázza a virág közepét, körülöttük alkossanak köröket, átmenetet a halvány sárgától az aranysárgáig, az aranysárgától a halvány rózsaszínen keresztül a legmélyebb rózsaszínig; az egyes szirmok között legyenek lágy zöld pontok. A csoport közepén egy virágzásban pompázó rózsafa méltó felajánlás lenne.

 

Egyedül az ametiszt-gyűrű tagjai - mindegyikük egy-egy sziromnak a töve - emeljék kezüket a fejük fölé és tekintsenek az égre. Mindannyian tekintsenek fölfelé és árasszák ki szeretetüket s imádásukat a Nap, mint a Szeretet Ura felé. Felemelkedve a magasságba, imáik dicsőséges rózsát alkossanak, amelynek szirmai részben befelé hajlanak, csészét formáznak, hogy abba az Ő szeretete alászálljon.

 

Mihelyt a tökéletes szeretet, rokonszenv és részvét dicsőséges alászállása megtölti az eszmei rózsát, mind forduljanak ki arccal a világ felé, és szélesre tárt karokkal a szívvel árasszák ki az Ő szeretetét mindenüvé a földre. Még a szeretet kiárasztása közben, lassan induljanak előre, arccal kifelé, őrizzék meg a virágformát, tartsák be a megfelelő távolságokat és a tökéletes virágformát., amíg a szimbólum középpontjában egy nagy kör nem marad, most mindnyájan forduljanak vissza és meghajolva tiszteletteljes hálát, szeretetet árasszanak ki a szeretet Urának áldásáért. Ajánlják fel életüket a szeretetnek és annak a Hatalmasnak szolgálatára, aki neki - a Szeretet Urának - képviselője a földön.

 

Ezek a példák mintául szolgálhatnak, amelyekre az imádás más formáit lehet alapozni. A résztvevők tökéletes csendben gyűljenek össze és szívük teljék meg örömmel. Az egyedül hallható hang a Himnuszok, dalok és litániák éneklése legyen. Csendben távozzanak, egy szót se szólva, mialatt elhagyják a szertartás színhelyét. Sőt minden beszélgetés még utána is legyen áhítatos, mérsékelt, de mégis örömteljes.

 

A ruhák legyenek nagyon lazák és leomlók, hogy a színek tömeghatását könnyen létrehozhassák. A végtagok maradjanak csupaszon, a lábakat szandál fedje. Fejdíszként főleg a színes szalagok fogják körül a fejet. A szertartásnak megfelelő jelkép legyen ott a homlok fölött, széles szalagon; úgy legyen készítve vagy festve, hogy a legnagyobb ragyogással tüntesse fel ama szertartás jelképének színét és formáját, amelynél viselik. Megfelelő ékköveket is lehet tenni a szalagra, egyet a homlokra, egyet a szimbólum közepébe. Ahol az éghajlat megköveteli, ajánlatos a test védelmére meleg alsóruhát viselni, természetesen ezt is a megfelelő színben.

 

Az angyalokkal való együttműködés eszméje legyen egyike azoknak az alapvető elveknek, amelyek a napimádás különböző formáinak kiindulásul szolgálnak. Minden résztvevő hívja segítségül őket, vagy csoportjaikat és parancsolja meg nekik, hogy legyenek küldöttei és szétosztói annak az erőnek, amelyet a világra akar sugározni. A gyermekeket meg kell tanítani arra, hogy hívják a tündéreket és alacsonyabb természetszellemeket a körükbe, ilynemű szolgálatok elvégzése céljából. Valamelyik idősebb testvér vezesse a munkájukat, de 15. életévük elérése előtt nem kapcsolódhatnak be a szertartásokba.

 

Minden szertarásnál, kivéve a tűz-szertartást, középpontként nagy tömjéntartót is lehet használni.

 

Így dolgoznak majd együtt az angyalok és az emberek, hogy megvalósítsák az öröm, a tisztaság, a szeretet és a tűz uralmát és újból megteremtsék Urunk, a Nap imádatának szertartását.

 

nap 1.jpg

Invokációk

I.

Üdvözlégy dicsőséges Nap! Üdvözlégy dicsőséges Nap-Király! Népednek atyja! Üdvözlégy Nap-Királynő! Világaidnak anyja, nagylelkűséged tartja fenn gyermekeidet. A te világosságod és életed van mindenütt. A te erőd tölti be a világmindenséget. Mi, a te gyermekeid, felajánljuk neked lelkünket és kérünk, hogy rajtunk keresztül a te világosságod ragyogjon, a te nagyságod legyen láthatóvá, a te hatalmad még jobban megismerhetővé. Ebben a világosságban, ebben a nagyszerűségben, ebben az erőben a te örök bölcsességed gyönyörűségét ismerjük fel.

 

Szeretnénk úgy fényleni, miként Te; Nappá válni saját világegyetemünkben, teljesen kiárasztani a Te világosságodat, pompádat és erődet mindarra az életre, ami kifejez téged a világokban. Itt, a mi földünkön akarjuk megvalósítani a te uralmadat; itt akarunk téged szolgálni, imádni és felfedezni minden élő teremtményben.

 

Engedd, hogy bennünk lévő erőd segítségével elűzzünk minden sötétséget; eltűnjék minden gonosz; megsemmisüljön minden tudatlanság. Vonj közelebb bennünket csodálatos napszívedhez, hogy felolvadjunk benned; hogy mint nap a nappal, egyesüljünk veled és így a lenti világokban minden gyermeked felszabaduljon a tudatlanság és a bűn rabszolgaságából.

 

Ragyogj teljes pompádban; sugározd ellenállhatatlan erődet; életünk nyilvánítsa halhatatlan szépségedet, hogy általad átalakuljunk és testvéreinket is elvezethessük a világosság ösvényére.

 

Amen

 

II.

 

Ó urunk, dicsőséges Nap! Üdvözlünk téged fölkeltedben; köszöntünk, mikor legmagasabban vagy; hódolunk neked, mikor alászállsz. Meghajolunk fenséged előtt; köszönetet mondunk neked pompádért; csodáljuk szépségedet.

 

Világosság a világosságnak, felajánljuk neked lelkünket, hogy veled egyesülve, ragyogjunk teljességed minden dicsőségével.

 

Áraszd le erődet, tölts el bennünket csordultig csodálatos erőddel; fényességed világítsa meg lelkünket.

 

Neked ajánljuk testünket és lelkünket; könyörgünk, szenteljen meg bennünket a te belső tüzed, hogy átalakító erejével meggyógyíthassuk a világ szenvedéseit.

 

Amen

 

III.

 

Angyalkórusok zengik a Nap dicsőségét, Fénylő Lények sokasága dalolja az ő pompáját. A hang tengerei, folyói, vízesései ömlenek belőlük, színes áradatként, amint pompázatosságait kisugározza.

 

Nap-angyalok, akik a Létezés Szívéhez közel laknak, kiterjeszthetik szárnyaikat urunk, a Nap előtt, hogy védelmezzék szemünket, hogy meg ne vakuljunk az ő világosságának mezítelen pompájától.

 

Hangjának mennydörgését elcsendesítik és összehangolják, hogy fülünk meg ne süketüljön annak erejétől.

 

Hálát adunk a hatalmas Nap-Uraknak, hogy segítségükkel egy napon szemünk sértetlenül tekinthet a Nap korlátlan ragyogására; fülünk egy napon egész terjedelmében hallhatja az Ő csodálatos hangját.

 

Mi az ő együttérzésükre és szeretetükre gyöngédséggel válaszolunk, s ezzel oltalmazzuk meg, védjük meg a sok életet, amelyet kötelességünk és örömünk szolgálni.

Legyen száműzve földünkről a kegyetlenség és ocsmányság; oszoljon el a sötétség, amint a mi életünkön keresztül megnyilvánul az Ő szeretete és szépsége.

 

Amen

   

nap erő.jpg 

Kép forrása: Pinterest.com

 

Forrás: Az angyali seregek Geoffrey Hodson

Fordította: N. I. 1928. - MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT
Számítógépes változat: Tohai Éva, 2004.
Internetes változat: SZERETNI.HU 2007 - Vatti ™