Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Vivamus

2018-10-08

Mit jelent az energiaközvetítés?

 Vivamus.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdv néktek, kedves barátaim. Nagy örömömre  szolgál, hogy én, Vivamus kapcsolatba  léphe­tek veletek.

Szeretnék bemutatkozni mindazoknak, akik még  nem ismernek engem. Olyasféle lény vagyok, akire a  ti gondolkodásotok szerint talán a Spirituális Tanító  vagy Vezető meghatározás illenék leginkább. Egyszó­val többé nem vagyok jelen a fizikai síkon, ám úgy  döntöttem, hogy az Isteni Tervet a továbbiakban az­zal szolgálom, hogy segítséget nyújtok a fizikai világ­ban tartózkodók számára.

Jelen pillanatban különösen mint a spirituális sík­ról való információközvetítés tanítója összpontosítok  a Földre és az emberiségre, mivel úgy gondolom,  hogy a közvetítésen keresztül mi, a Spirituális Sík la­kói közvetlenebbül segíthetünk és támogathatunk  benneteket, amint a Föld hamarosan következő evo­lúciós lépcsőfokára lép.


Mi tehát az energiaközvetítés? Úgy vélem, igen  egyszerű az egész. A médium sok tekintetben egy  elektromos transzformátorhoz hasonlítható, mely ar­ra szolgál, hogy egy meghatározott szintű energiát  egy más rezgésfrekvencián működő energiaszintre  hozzon. A Forrás fizikai síkkal kapcsolatos nagy Ter­ve számos dimenzió- és tudatszintet rejt magában,  ahol a hozzátok hasonló és tőletek különböző lények saját tapasztalásuk világát élik. Mint tudjátok, a For­rás Terve egy szintről szintre való, egyre feljebb irá­nyuló mozgást is magában foglal. A Forrás Teremtő  Magjából előtörő energia szintről szintre áramlik.  Nos, mit gondoltok, miként jut el egyik szintről a kö­vetkezőre? Nem egyszerűen cél és rendeltetés nélkül  árad. Nem, semmiképpen. Az Isteni Terv minden al­kotóeleme és annak teljes rendszere a tudatosságon  alapszik; a tudatosságon, mely a Tervet és a Fényt  szolgálja. A Forrás Fényességé, maga a megnyilatko­zott energia a tudatosság révén árad ki a Teremtő  Magból. Mindannyian, akik ezen energia csatornájául  szolgálunk, segédkezünk abban, hogy a fényesség az  egyik szintről a másikra áramolhasson.

Én, Vivamus magam is egy csatorna vagyok, s iga­zából ez képezi tevékenységem központi részét. Lel­kem vagy Énem szándékai a felsőbb szintekről való  tudatos energiaközvetítésben nyilatkoznak meg. A  saját lényemen átfolyó energiát egy másik, az enyém­nél talán kicsivel lassúbb rezgésszintre léptetem.  Amikor veletek dolgozom, és fenntartás nélkül, bizo­nyos értelemben kozmikus módon megnyíltok maga­sabb tudatosságotok felé, olyan szintekről származó  tudáshoz, információhoz, energiához, szeretethez és  Fényhez vagyok képes juttatni benneteket, amelye­ken egyelőre még nem vagytok tudatosak. Közvetíté­semmel ezek az energiák a számotokra megfelelő  frekvenciára léptetve érkeznek meg hozzátok.

Mint az energia áramoltatására szolgáló csatornák  valamennyien energiát áramoltattok arról a legmaga­sabb szintről, ameddig csak képesek vagytok elérni,  egyenesen a Földre, s valójában ez az egyik leglénye­gesebb oka annak, hogy a fizikai világban tartózkod­tok. A lélek szintjéről, a spirituális síkról közvetítetek  energiát a Földre, arra a helyre, ahol annak az evolú­ciós törekvések és az emberiség szempontjából legin­kább szüksége van.

Ilyen értelemben tehát mindenkit csatornának te­kinthetünk. Jól tudjátok, hogy mint a személyiség  szintjének megnyilvánulása, lelketek teremtményei  vagytok. A lélek önmagát a fizikai síkra kiterjesztve  csatornáin keresztül életerőt lehelt belétek. Hogy ezt  megtehesse, saját energiáját alacsonyabb vibrációs  szintre kell hoznia, hogy teljes mértékben képesek le­gyetek a Föld síkjának rezgésszintjébe integrálódni,  és abban kényelmes körülmények között létezni. Ily  módon az energiaközvetítés egyik oldalról tekintve  egyszerűen az életerő egyik szintről a másikra való el­juttatására szolgál, melyet saját energiaformátumo­tok segítségével valósítotok meg. S ezt teszitek mind­végig, amíg csak ezen a bolygón éltek, és levegőjét  magatokba szívjátok. Ebben az értelemben tehát  mindenki csatorna vagy médium.

Ha azonban sokkal tudatosabb módon akarjátok az  energiaközvetítés folyamatát gyakorolni, s céltudato­sabban szándékoztok dolgozni vele és összpontosítani  rá, hát azt mondhatom, hogy ez az, amiben én, Viva­mus igazán a segítségetekre lehetek. Jelen pillanatban  főként arra összpontosítunk, hogy a spirituális síkról  közvetítsünk energiát, arról a szintről, amelyen lelke­tek lakozik, és amelyen Spirituális Tanítóitok, akik a  Föld növekedési folyamatában segédkeznek, legna­gyobbrészt működnek. Az Isteni szeretet és Fény er­ről a szintről áramlik a fizikai világba, oda, ahol az  emberiségnek szüksége van rá. Úgy vélem, lényegé­ben ezt takarja az energiaközvetítés folyamata. Ez azt jelenti, hogy az energiaközvetítés során  energiát továbbítotok annak legtisztább formájában.  Ti magatok határoztok arról, hogy miképpen haszno­sítjátok azt. Vajon milyen sajátos metódusok léteznek  az energia közvetítésére? Sok ember a művészet se­gítségével, a zene és a tánc csodálatos médiumán ke­resztül valósítja meg. Igazán szeretek tiszta hangokat  közvetíteni, mert a hang megindító és hatalmas erő­vel rendelkezik.

Már tudomást szereztetek a gyógyító energiák  magatok és mások számára való közvetítéséről, me­lyek gyógyítják és egyensúlyba hozzák a testet.  Láthatjátok, mindez csupán annak függvénye,  hogy miként határoztok az általatok egyik szintről  a másikra transzformált energia kifejezése vagy fel­használása felől.

Mint említettem, különösen kedvemre van a han­gok közvetítése, mert szeretem a hatást, amelyet a  hangrezgés kelt. A hang rendkívül erős teremtő  elem, még akkor is, ha csupán keresztülárad rajtunk.  Csodálatos módja ez az energiák kifejezésének, s cso­dálatos maga a hangok áramoltatása is. Ám néha na­gyon sokat segít, ha fogalmi úton közvetítünk; egy  idea esszenciájának a spirituális síkról való transzfor­málásához természetesen fogalmak és szavak alkal­mazása szükségeltetik, melyeket aztán összefüggő  szó- és mondat-csomagokban továbbítva hangotok  médiumán keresztül érthetővé tudtok tenni más em­berek számára is.

Hogyan működik ez a folyamat? Azt mondhat­nám, nagyon egyszerű az egész. Kicsi korotokban  még egyáltalán nem neveztétek nevén a dolgokat,  semmire nem voltak szavaitok, legalábbis amire em­lékezni tudtatok volna. Egy formákkal, színekkel és  különböző energiafajtákkal telített világ tárult a sze­metek elé. Édesanyátok energiáját a legelsők között  voltatok képesek felismerni, és az elsők között tudta­tok egy meghatározott szót kapcsolni hozzá. Mások  segítségével ráleltetek egy szóra, amely édesanyátok  energiájának érzetét a legjobban ki tudta fejezni;  majd az apa energiájára, a színekre és formákra és  mindenféle más dolgokra is találtatok szavakat. Még  a szem számára nem érzékelhető dolgokhoz - mint  például a hideg és a meleg, vagy a boldogság - is ké­pesek voltatok szavakat kapcsolni. Elsajátítottátok,  miként lehet különböző ideákat, dolgokat, embere­ket megnevezni, érzelmeket és benyomásokat sza­vakkal kifejezni. Amint életetek útján tovahaladta­tok, csodálatos szógyűjteményre tettetek szert,  amely révén képessé váltatok mindenféle élmény le­írására. Ez a szóval-jelölő tevékenység mentális tes­tetek működésének egy részét képezi.

Ezek a szavak és fogalmak rendelkezésre állnak a  mentális testben, és amint felnőttök, nem szükséges  többé azon gondolkodnotok, hogy egy bizonyos szín­hez vagy formához milyen szó kapcsolódik. Ha meg­pillantotok egy asztalt, az „asztal" szó rögvest az el­métekbe villan. Már nincs szükségetek arra, hogy ke­resgéljétek magatokban az asztal szót. Amikor meg­pillantjátok a vörös színt, nem szükséges megállnotok  és a következőket mondanotok: „Igen, egy szín, nos,  hm... rendben mentális test, add elő a megfelelő szót  arra a bizonyos színre. Vörös. Ó igen, köszönöm."  Nem így tesztek, igaz? Hát persze, hogy nem. A fo­lyamat nagyon gyors, nagyon automatikus, s ezért is  lehetséges az, hogy a hang csatornáit használók, akik már némiképp tapasztaltan alkalmazzák e készséget a  közvetítés során, rendkívül könnyedén és folyéko­nyan képesek beszélni. Mindenféle erőfeszítés nélkül  formálják szavakká az energiát, ők sem gondolkodnak  többet rajta, mint ti, amikor megpillantjátok a vörös  színt, és azt mondjátok: „ez vörös". Érthető a folya­mat? Nincs benne semmi nehézség. Mindössze annyi  történik, hogy lehetővé teszitek önmagatok, valamint  a lélek és a Spirituális Tanítók számára, hogy alkal­mazzák azokat a képességeket, amelyeket egyszer  már elsajátítottatok.

Néha úgy vélekedem, hogy az eljárást „szó közve­títésnek" kellene átkeresztelni, minthogy saját céljai­tok szempontjából mit sem számít, ha az energiát,  anélkül hogy megszólalnátok, pusztán a szívetekben  és fejetekben formáljátok szavakká, s csak ti magatok  halljátok őket. Csodálatos módja ez annak, hogy lel­ketekkel és Spirituális Tanítóitokkal párbeszédet  folytassatok. Ez az eljárás a segítségetekre van ab­ban, hogy támogatásukat és útmutatásukat minden­napi életetek folyamába vezessétek. Néha azonban  késztetést érezhettek arra, hogy másokkal is meg­osszatok minden csodálatos dolgot, amiben részesül­tök. Ugyanazt a szókészletet alkalmazzátok, amelyet  elméteken és szíveteken belül használtok, azzal a kü­lönbséggel, hogy ez esetben torkotokat és hangoto­kat is be kell vetnetek, hogy az energiát önmagatok­ból kivetítsétek. A két folyamat valójában nem sok­ban különbözik egymástól.

Gyakran használom az „átalakítani", „átformál­ni" szavakat, amikor a közvetítésről beszélek, ezért  szeretném, ha itt megállnánk egy pillanatra, és fon­tolóra vennénk jelentésüket. Véleményem szerint növekedése könnyebben és örömtelibb módon mehet  végbe. Csakugyan előnyös, igaz? Talán nem volna  szép, ha kapcsolatotok a Földdel és az emberiség más  tagjaival barátságos és harmonikus formát öltene?

Vajon miképpen járul, hozzá a spirituális síkról va­ló energiaközvetítés az Én fejlődéséhez? Azért jötte­tek e világba, hogy önnön lényeteket kibontakoztas­sátok. Azért jöttetek, mert a fizikai dimenzió volta­képpen a tanulás közegéül szolgál. Olyasmi ez, mint  az általatok választott iskola, melyben sikeres vizsgát  kell tennetek, hogy a következő lépcsőfokra léphesse­tek. Sok mindent kell elsajátítanotok, mielőtt egy ma­gasabb kozmikus szinten vállalhatnátok magatokra a  segítségnyújtás felelősségét abban, hogy a Forrás a  Teremtésen keresztül önmagát kibontakoztassa.

Van valami csodálatos a fizikai világban zajló tanu­lási folyamatban. A magasabb rendű Énetekkel foly­tatott párbeszéd hatalmas mértékben járulhat hozzá  ahhoz, hogy a fizikai sík birodalmában töltött időtök  gazdagabbá váljék, mivel ismeri minden előző élete­teket, tudomása van minden élményről, amit átélte­tek, járatos mind az elsajátított, mind pedig a megta­nulni elmulasztott leckéitekben. Lelketek úgymond  „madártávlatból" szemléli a történések folyamát,  kapcsolataitokat, döntéseiteket, múltatokat és a jövő­ben felmerülő választási lehetőségeket. Előfordul,  hogy úgy érzitek, meglehetősen vakon haladtok előre  életetek ösvényén. Olyan érzés ez, mint például autót  vezetni az éjszakai sötétségben. Nem láttok oly tisz­tán, mint amennyire szeretnétek, s ez a korlátozottság  érzését kelti bennetek. Lelketek azonban magasabb  perspektívából tekint életetekre, következésképpen  teljes hosszában tárul szeme elé az ösvényetek. Látja, hogy éppen hol tartotok életetek útján. Látja, honnan  indultatok, és - igen, barátaim - képes megpillantani  a lehetséges célállomásokat, amit számotokra fizikai  és mentális képességeitek sajnos nem tesznek lehető­vé. Hát nem volna csodálatos, ha a lélek vezetőül sze­gődne mellétek? Nem lenne-e mérhetetlen nagy se­gítségetekre, ha képesek lennétek érintkezni lelketek­kel, s távlatait megismernétek? Alighanem úgy érez­nétek, hogy életetek ösvénye sokkal tisztábban rajzo­lódik ki előttetek; éreznétek ama tudás örömét és biz­tonságát, hogy választásaitok valóban afelé terelnek  benneteket, ami számotokra, mint Isteni lények szá­mára a legmagasabb és legfőbb jót képviseli.

Tisztában vagyok vele, hogy tapasztalataitok átélé­se során olykor a csalódottság és reményvesztettség  érzése kerít hatalmába benneteket, s úgy érzitek, cé­lotok lényegét szem elől tévesztettétek, úgy érzitek  átsiklottatok valami lényeges felett. Véleményem  szerint rendkívül hasznos beszélni a lélekkel ezekről a  dolgokról, mivel igen tisztán látja, hogy élményeitek­ben és kapcsolataitokban a növekedésetek szempont­jából miféle lehetőségek rejlenek. Segítségével maga­tok is képesek lehettek megpillantani, hogy mi vára­kozik rátok a jövőben. A lelken keresztül képesek le­hettek maximalizálni a növekedésetek során kibonta­kozó lehetőségeket, s talán arra is, hogy jóval örömte­libb módon aknázzátok ki őket. Kétségkívül sokat le­het tanulni abból is, ha az ember beüti a lábát, vagy  beveri a fejét, ám ugyanazon dologról a tudatosság  révén is tudomást lehet szerezni, még mielőtt a kelle­metlen tapasztalatokra szert tennétek. Egyszóval, ha  a lélek szerepet kap mindennapi életetekben, segítsé­getekre lehet abban, hogy megpillantsátok a fejlődé­setekben rejlő lehetőségeket, valamint hogy örömte­libb és kellemesebb módon használjátok ki azokat.

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ezen­túl minden úgy megy majd, mint a karikacsapás, csak  mert a lélek is részt vesz a történésekben; igazság sze­rint ezzel együtt is nagy felelősség fog hárulni rátok.  Ha kérdést tesztek fel lelketeknek egy bizonyos prob­lémáról, Ő ekként felelhet: „Nos, úgy gondolom,  hogy talán ez a lehetőség lehetne leginkább a segítsé­günkre, hogy felismerjük ezt és ezt, s a legjobb lenne,  ha így és így tennél ezzel kapcsolatban." Mindazonál­tal szabad akarattal rendelkeztek. Nem kötelező meg­hallgatni a lélek tanácsait. Válaszul azt is mondhatod:  „Nagyon köszönöm, lélek. Te nem tartózkodsz ide­lenn, egyáltalán nem érted a helyzetet, s úgy vélem,  ezúttal inkább rám kellene bíznod a döntést. Most  nem fogadom meg a tanácsodat." A szabad akarat a  létezés minden szintjén megnyilvánul. Meglehet,  hogy nem kívánjátok a lelket belevonni a történések­be; ám az is előfordulhat, hogy meglehetősen nehéz­nek ítélitek felküzdeni magatokat arra a szintre,  amelyről a lélek úgy gondolja, hogy képesek vagytok  elérni. Minden esetben a ti kezetekben nyugszik a  döntés felelőssége, hogy a legjobb választásról alko­tott saját véleményetekkel összhangban cselekedje­tek. Úgy vélem, az energiák közvetítésének folyamata  az egyik leghatásosabb és legtisztább módja annak,  hogy érintkezésbe lépjetek a lélek azon képességével,  mely segítséget képes nyújtani nektek lehetőségeitek  mérlegelésében. Természetesen nem olyan eljárásról  van szó, amely teljességgel megszünteti a felelőssége­teket, vagy megfoszt a szabadságtól, hogy saját maga­tok irányítsátok saját életeteket. Egész egyszerűen hozzájárul eszköztáratok növeléséhez, mely segítsé­getekre lehet abban, hogy valóban így tegyetek.

Az energiák közvetítésének létezik egy további tá­mogató aspektusa is. Minden embernek szüksége van  arra, hogy nagyobb támogatáshoz jusson élete során.  Azt hiszem, közületek igen sokan növekedési folya­matuk kihívásaival szembenézve némiképp elszige­teltnek érzik magukat, s úgy gondolják, hogy nem ré­szesülnek elegendő támogatásban. Ez meglehetősen  fájdalmas tud lenni, és a magányosság érzését kelti az  emberben. Ilyenkor úgy tűnik, a többieknek is meg­van a maguk baja, s nem mindig érzitek feljogosítva  magatokat arra, hogy segítségüket kérjétek a nehéz  időkben. Valóban, barátaitok azért vannak, hogy tá­mogassanak benneteket, ti pedig őket, ám egyúttal  remek támogatási rendszer áll rendelkezésetekre a  spirituális síkon is, mely lelketekből indul ki. A For­rás megalkotta számotokra a lélek szintjét, hogy köz­vetlen kapcsolatba léphessetek az Isteni Teremtő  Maggal. A Forrás tudatában volt annak, hogy a fizikai  világban létezve olykor úgy tűnhet, a Mag végtelen  távolságokra van tőletek. A lélek mindig ott van érte­tek, minthogy ő voltaképpen ti magatok vagytok,  mindössze egy sokkal átfogóbb szinten. A lélek azért  teremtette az általatok élt mostani és a megelőző éle­teket, hogy biztosítsa a tanulás folyamatát, és kibon­takoztassa a saját isteni természetének megértéséről  szóló tudást és bölcsességet. Fejlődésének eme pont­ján jelenlétetek a fizikai síkon rendkívül fontos kul­csot jelent a következő lépéshez. Ezért a lélek mindig  kész figyelmet szentelni nektek, mindig ott van, ha  támogatásra szorultok, mindig szeretettel és hálával  fordul felétek. A Forrás fényességét és szeretetét jut­tatja el hozzátok. Mit gondoltok, nem kellene egy ki­csivel többet igénybe vennetek ebből a támogatásból?

Embertársaitok lelkéhez saját lelketeken keresztül  vezet az út, általa vágytok képesek kapcsolódni hoz­zájuk. Igen, kétségkívül léteznek lélektársaitok is! Lé­tezhetnek testben vagy anélkül, a lényeg az, hogy lel­kük közel áll a ti lelketekhez és mérhetetlenül kedves  számára; gyakran azért, mert sok-sok csodálatos él­ményben volt részetek együtt. Ezek a lelkek támoga­tási rendszeretek részét képezik, nemkülönben sze­mélyiségük megnyilvánulása, ha történetesen épp a  fizikai síkon tartózkodnak. Ugyanakkor velünk, a  Spirituális Tanítókkal is kapcsolatban álltok. Hát  nem csodálatos az egész rendszer? Amint mind na­gyobb utat tesztek meg előre fejlődésetek pályáján,  egyre inkább szükségét érzitek, hogy életeteket egy  sokkal tágabb és gazdagabb értelemben teremtsétek  újjá. A személyes szintű támogatási rendszerek ekkor  már nem állják meg a helyüket többé. Ettől fogva  már nem tűnnek elég átfogónak, széles körűnek, sem  pedig elég erősnek; s előfordulhat, hogy nem állnak  rendelkezésetekre az idő tájt, amikor növekedésetek  ösvényén egy magasabb szintre elrugaszkodni ké­szültök. Ezentúl jóval kiterjedtebb, ragyogóbb és szo­rosabban kapcsolódó kötelékre lesz szükségetek. Úgy  vélem, az energiák közvetítésének gyakorlatán ke­resztül képesek lehettek tudatos kapcsolódási pontok­ra lelni, melyek lehetővé teszik számotokra, hogy  meglehetősen gyakorlatias módszerekkel, pillanatról  pillanatra haladva felismerjétek és kiaknázzátok az  életetekben megjelenő csodálatos támogatási rend­szer adta előnyöket, melyet a Teremtő az Isteni Terv  részeként értetek hívott létre.

A másik kérdés, amely bizonyára felmerül benne­tek, alighanem így hangozhat: „Miért éppen most?"  Miért épp most keresnek fel a tanítók, és miért éppen  most beszélnek a közvetítés gyakorlatáról? S miért  nem tették azelőtt?" Nos, bizonyos mértékben már  azclőtt is előfordult efféle energiaközvetítés a Föl­dön. Igen sokan közületek, akik mély vonzódást  éreznek a közvetítés folyamata iránt, előzőleg már  részesültek valamiféle képzésben. Lehetséges, hogy  már Atlantiszban, Lemurián vagy azt megelőző idők­ben kapcsolatba kerültetek vele, s igen sokan kétség­kívül az ősi Egyiptomban tettek szert igen kifino­mult tanításokra. Igazán nem kell aggódnotok ami­att, hogy jelen életciklusotokban mennyi időt fog  igénybe venni a szükséges ismeretek elsajátítása. Az

Emberiség túlnyomó része már úgyszólván készen  áll. A képzés, vagy legalábbis annak oroszlánrésze,  már az előző életekben lezajlott. Ám az is igaz, hogy  jelen pillanatban jóval nagyobb hangsúly helyeződik  az energiák közvetítésére, mint bármikor azelőtt.  Mondhatni az elmúlt 5-10 évben egyre több közös

erőfeszítést tettünk, és egyre több figyelmet szentel­tünk ennek a kérdésnek a spirituális síkon. Mind­össze néhány éve annak, hogy jómagam is részt ve­szek a médiumok képzésében itt a Földön. Ez azért  van így, mert az egész folyamat valamiképpen szá­munkra is kísérletnek számít; mi, a spirituális sík la­kói arra az elhatározásra jutottunk, hogy megpróbá­lunk fényt deríteni arra, vajon képesek vagyunk-e se­gítséget nyújtani nektek, és rajtatok keresztül a Föld­nek és az emberiségnek, egy kicsivel közvetlenebb és  egyenesebb módon, mint ahogy azt a múltban tet­tük. Így tehát azt mondhatjuk, csak nemrégiben döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk kiaknázni a közvetí­tés gyakorlatában rejlő lehetőségeket, hogy elérjük a  Földnek nyújtott szolgálattal kapcsolatos céljainkat,  és hogy támogassunk benneteket saját hatalmas szol­gálatotok teljesítésében, mely az Új Korszak eljöve­telét célozza a Földön.

Reméljük, hogy a közvetítés feltárta lehetősége­ken keresztül sokkal teljesebb módon leszünk képe­sek támogatni a Földet és az emberiséget a jelenlegi  változások közepette, s így jóval nagyobb hajlékony­sággal és könnyedséggel leszünk képesek áthaladni a  kibontakozó új kezdetek kapuján. Alighanem érte­sültetek már a küszöbön álló változásokról, s arról,  miként vonulnak be a Föld életébe hatalmas kataszt­rófák és pusztulás kíséretében. Szerencsétlenség és  pusztulás az én véleményem szerint csupán akkor  következik be, ha nem tudjuk anélkül útjára engedni  az elavultat és a régit, hogy ne látnánk azt összetörve  és porrá zúzva magunk előtt. Ha azonban rugalmas,  örömteli és kalandvágyó szellemben engedjük el az  idejétmúlt dolgokat, természetesen sokkal könnyebb  minden törés és széthullás nélkül előtűnnie az újnak.  Személyes életetek során is számtalanszor megta­pasztalhattátok azt, hogy időnként bizonyos dolgok  fejlődésetek szempontjából már nem megfelelőek  többé - legyen szó egy kapcsolatról, egy állásról,  vagy valami ehhez hasonlóról. Valójában már ráéb­redtetek arra, hogy hamarosan véget ér, s hogy már  nem igazán szolgálja érdekeiteket. Ám ennek ellené­re oly nehéz volt szabadon ereszteni, s mindaddig ra­gaszkodtatok hozzá, míg aztán az egész darabjaira  hullott. Lehet, hogy kapcsolatotoknak egy drámai  robbanás vetett véget, vagy elbocsátottak állásotok­ból. Bármi lett légyen is az, egyszerűen porrá. zúzva  hullott a földre. Mindez világosan rámutat arra,  hogy sokkal drámaibb és hatásosabb módon is előre  léphettek és változásokat eszközölhettek. A lényegét  tekintve nem is olyan borzasztó az egész, mert a vál­tozás végül úgy is bekövetkezik.

Az Új Korszak, barátaim, így vagy úgy, de min­denképpen beköszönt.

Ám vegyétek fontolóra, vajon  nem lenne-e sokkal csodálatosabb, ha képesek lenné­tek engedni a szorításon, és szélnek ereszteni az ide­jétmúlt dolgokat, ha egyszer azok már nem szolgál­nak bennetek többé, és az öröm, a kalandvágy, a biz­tonság érzésétől vezérelve belépni az új ölelésébe?  Azt szeretnénk; ha az egész emberiség, azon belül pe­dig minden egyes individuum ekként tekintene a vál­tozások elébe. Azt gondolom, hogy a spirituális síkról  való energiaközvetítés az egyik lehetséges módja an­nak, hogy valóra váltsuk ezt. Jómagam közvetlen kö­zelről szemléltem, hogy a közvetítés milyen hatást  gyakorol a Föld és az emberiség növekedésére és vál­tozására, s elmondhatom, hogy el vagyok ragadtatva  attól, amit láttam, és igazán úgy érzem, hogy ami  pusztán kísérletnek indult, végül teljes sikerré lett.  Ez a magyarázat arra, hogy egyre több Spirituális Ta­nító közelíti meg azokat, akikkel –

jóllehet kevésbé  közvetlen módon - már a múltban is érintkeztek. So­kan közületek

úgyszólván öntudatlanul támogatták az  Isteni Tervet, s egyúttal a Földet; a közvetítés

segítsé­gével azonban ezt a köteléket tudatos és szeretetteljes  szövetséggé lehet varázsolni.

Számos Spirituális Tanító határoz amellett, hogy a  közvetítés folyamatának segítségével működik együtt a fizikai világban élőkkel. Én magam itt a spirituális  síkon adok át ismereteket azoknak a Tanítóknak, akik  el vannak ragadtatva a közvetítésben rejlő lehetősé­gektől, valamint attól, hogy ezek milyen sokat segíte­nek abban, hogy a Földet jóval közvetlenebb módon  szolgálhassák: Igen sokan járultak hozzám, mondván:  „Nos, Vivamus, igazán lenyűgöznek a dolgok, ame­lyek a csodálatos emberi lényeknek adott tanításaid  során történnek. Én is élni szeretnék ezzel a lehető­séggel. Megismertetnél az általad gyakorolt módsze­rekkel, s azzal, hogy miként tudok egy fizikai testben  élő emberen keresztül dolgozni anélkül, hogy ener­giáim túl nehézzé vagy kimerítővé válnának számára?  Hogyan juttathatom el a spirituális síkról származó  igazságot az emberiséghez anélkül, hogy összezavar­nám és túlságosan összetörném magát a médiumot?"  A spirituális síkon adott tanításaim segítséget nyújta­nak a Tanítóknak abban, hogy kiaknázzák ezt a csodá­latos lehetőséget, s ezáltal sokkal finomabb és  könnyedebb módon működhetnek együtt veletek.  Ezért is szenteltünk mostanában oly nagy figyelmet a  közvetítés kérdésének. Noha kísérletnek indult, mind  a közvetítő, mind pedig a tanító valamint a Föld  szempontjából hatalmas sikernek tartom az egészet.  Ezért még mélyebb szinteken és szélesebb körben al­kalmazzuk, s ezért még nyíltabban és közvetlenebbül  közelítünk hozzátok.

Remélem, hogy minden kérdésetekre választ kap­tatok. Szeretném, ha tudnátok, hogy küldetésein kö­zéppontjában a közvetítés gyakorlata áll, s az egyik  legfontosabb feladatomnak tekintem. Ha tehát sok­kal aktívabb médiummá vagy közvetítővé szándé­koztok válni, netán tudatosabban kívánjátok élni az életeteket, és meg szeretnétek ismerni engem, ne ha­bozzatok hozzám fordulni. Mindössze ennyit kell  mondatnotok: „Vivamus, el szeretném kötelezni ma­gam a közvetítés mellett. Komolyan gondolom,  hogy a jövőben a spirituális energiák csatornájaként  szeretnék működni. Gyere, és segíts nekem ebben."  Vizuálisan is felvázolom a képet, ami talán a segítsé­getekre lehet a felidézésben. Energiám szerkezete,  ahogyan ti mondanátok, egyfajta körülfogó és támo­gató rendszert képvisel. Amikor egy médiummal  működök együtt, szívesen hozok létre egy energia­gömböt körülötte, amely körülöleli és minden szin­ten támogatja a közvetítő személy egész energia­rendszerét. Leginkább egyfajta kékes-lilás árnyalatú  energiával szeretek dolgozni. Ha tehát képileg sze­retnétek megjeleníteni magatok előtt, egy hatalmas  kékes-lilás gömböt kell elképzelnetek lelki szemeitek  előtt. Ha úgy tetszik, egy barátságos arccal is felru­házhatjátok ezt a gömböt, mivel ugyancsak barátsá­gos és szeretetteljes lény vagyok. Ha a segítségemre  van szükségetek, csak hívnotok kell. Ha akarjátok,  bevezethettek szívközpontotokba, s szoríthattok ott  számomra helyet.

Más Spirituális Tanítók energiáival kapcsolatban  is segíthetlek benneteket. Ha úgy találjátok, hogy ki­váló összeköttetést sikerült létrehozni Spirituális Ta­nítótokkal, ám amikor az energia a torkotokhoz ér,  csak nehezen tudjátok fennhangon, a szavak médiu­mán keresztül kifejezni azt, szintén kérhetitek segít­ségemet; hogy megerősítsem a kapcsolatot. A hívó  szónak engedelmeskedve körülölellek benneteket,  amint a másik Tanító energiája elérkezik hozzátok,  kis mértékben elegyítem vele energiáimat, így a rez­gések finomabbá és könnyedebbé válnak, s lágyab­ban, ugyanakkor sokkal erőteljesebben patakzanak át  energiarendszeretekbe. Biztosak lehettek afelől, hogy  soha nem avatkozom be a folyamatba lelketek, más  Spirituális Tanítók és legfőképpen a ti beleegyezése­tek nélkül. Valamennyien együttműködünk - ti, én,  lelketek és más Spirituális Tanítók. Magáért a Fé­nyért, valamint a Föld és figyelemreméltó új gyerme­kei, vagyis az emberiség feltündöklő kibontakozásá­ért tevékenykedünk. Ugyanakkor persze saját fejlő­désünket is szem előtt tartjuk. Ne feledjétek, amikor  szolgálunk, magunk is szolgálva vagyunk. Hatalmas  univerzális alapelv nyilatkozik meg ebben az egysze­rű kijelentésben.Spirituális Csatorna - Vivamus- részlet - Mandala Véda kiadó


VYWAMUS CHANNELED BARBARA BURNS: CHANNELING (Evolutionary exercises for channels)nagyíthatóak