Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A TISZTA SZERETET ENERGIÁJA

2022-02-19

A szívközpontú új tudatosság

Jézus 222 másolata.jpg
 
A TISZTA SZERETET ENERGIÁJA
 
Az új tudatosságú emberangyal a multidimenzionális lét mind teljesebb megvalósulását éli át a benne lakozó istenséggel való azonosulás folyamatában. Tudja önmagáról, hogy dimenziókat átfogó kozmikus lénye az a kehely, amelyben a tökéletesség és öröklét alkímiai folyamata a kezdetektől permanens módon zajlik. Ennek a tudatos megélése pedig nem más, mint az örök élet titka.
 
A szívközpontú új tudatosság, a szívtudat által megnyilvánuló emberangyal az új földi létforma megvalósítója és átélője.
 
Kozmikus emberi mivoltában, transzdimenzionális lényként képes érzékelni az univerzális valóságot. Teljes tudatában van annak, hogy lénye a Teremtő Fény egy szikrányi multidimenzionális része, az univerzális kozmosz egyre táguló végtelenségében. Létezését az a számára nyilvánvaló tudat határozza meg, hogy a magasabb rezgésszintű kozmikus szférák spirituális valóságai alakítják és formálják az alacsonyabb energetikai rezgésszintű materiális valóságokat.
 
Mivel tudata és szenzitivitása egyre transzdimenzionálisabb, mind teljesebben képessé válik benne élni ezekben a multidimenzionális létvilágokban. Megtapasztalhatóvá válik, és személyesen megélhető módon kibontakozik számára az "ahogy fenn, úgy lenn" örök valósága. E valóság részeként pedig érzékeli azt az energiát, amely a galaktikus Nagy Központi Napból érkezik naprendszerünkbe, és a napunkban tárolódik és koncentrálódik végtelen megelőző korok óta. Ennek a galaktikus energiának bizonyos szintű feltorlódásai a Napban létrehozzák az ember által ma már ismert, úgynevezett napkitörések jelenségeit.
 
A napkitörések energiahullámai sugárzások és részecskezáporok formájában elérik a Földet, és a tektonikus lemezekben lehorgonyozódnak, elnyelődnek. Ezeket a Földben eddig felhalmozódott energiákat tudjuk ITT és MOST aktiválni és felhasználni az Új Föld, az új tudatosságú lét bolygószintű megvalósításában. Ezek a kiegyensúlyozott - női-férfi jellegűnek nevezett - energiák kerülnek ismét meghatározó pozícióba a földi létben. Segítenek számunkra befogadni és magunkba integrálni a folyamatosan hozzánk érkező új univerzális kozmikus energiákat is.
 
Az emberi lét új formájának és az új embertípus megújuló teremtő képességének az esszenciális létforrásai ezek az energiák.
 
Egyedül az új tudatosságú ember képes ezeket az energiákat mozgatni, és földi léte megváltoztatása érdekében használni. Ehhez szférikus szinteken teljes hatalommal lett felruházva, az új energiák rezgéseihez történt rákapcsolódása által. Az új energiák új földi rezgés-impulzusokat, a földi ember számára új idő- és térállapotokat hoznak létre. Bolygónk élővilágának léte egyre inkább visszatér az univerzális kozmoszban eredendően természetes idővonalakhoz és térszerkezetekhez. Már nincs szükség az emberi agy által kitalált és megalkotott korlátozott szemléletmódokra. Szintézisünk az univerzális kozmosz általános viszonyaiban teljessé válik. Ezek a szükségszerű kozmikus eredetű változások teszik lehetővé az új típusú, eredendően emberangyali gyermekek leszületését a bolygóra. Korábban is jelen voltak kisebb számban, de a kvantumugrást követően, az ezredforduló kezdetétől egyre nagyobb számban érkeznek közénk.
 
Ők azok a lelkek, akiknek eddig még nem volt fizikai emberi testű leszületésük.
 
Ők az eredendő Otthon tűzfüggönyén át először hagyják el a Teremtő energiaburkát. Semmi mással, mint a Teremtő Szeretet tiszta energiájával és az új tudatosság szellemi töltésével érkeznek közénk. Az univerzális kozmosz evolúciójának következő lépcsőfokát testesítik meg a földi emberi létben. Eredendő Otthonunkból a testvér lelkeink akkor érkeznek ide, amikor a bolygón eddig tevékenykedő indigó elődeik, az új tudatossággal létezők "kritikus tömege" elérte azt a szintet, hogy energiamunkájának eredményeképpen létrejöhetett a fordulópont a bolygó teljes átalakulásának folyamatában. Ennek eredményeképpen megkezdődhetett a kvantumugrás folyamata a bolygó energia-tudat viszonyrendszerében. Ettől kezdve a dolgok felgyorsultak és a változások minden vonatkozásban intenzívebbekké váltak.
 
Ezek pedig szükségszerűen megkövetelik az emberi tudatosság minőségi változtatását is.
 
Az érkező új tudatosságú gyermekeknek nagy szükségük van az emberangyali egyéniségek szeretetteljes viszonyulására, hiszen ITT és MOST tanulják az első földi fizikai létezés alapmotívumait. Leszületésük pillanatától már nem járhatják szabad táncukat az eddig megszokott módon, a különböző szférák között. Ez óriási nehézséget és korlátozást jelent a számukra. Ettől aztán rendkívül érzékeny lelkületűek, támogatásra szorulnak, amíg beleszoknak vállalt küldetésük kezdeti, korlátozott körülményeibe. Tiszta teremtő szellemiséggel érkeznek, és igyekeznek a régi energiás maradék viszonyok és angyalemberek között megtartani a vállalt irányt, az Új Föld teljes megvalósítása érdekében.
 
Az ő szellemiségük az ITT és MOST tisztán kiteljesedő új tudatosságát jeleníti meg a földi létben.
 
Ezt hozzák a magasabb szférák ajándékaként magukkal, ezt kívánják kiterjeszteni a földi lét minden valóságformájára. Neveljük, segítsük és irányítsuk őket tiszta emberangyali szeretetünkkel a kezdeti éveikben, hogy minél sikeresebben megvalósíthassák szent küldetésüket! Ők azok, akik aktivizálva a magukkal hozott rendkívüli képességeket, az utánuk következő generációk tanítói lesznek. Ők még tudják, hogyan kell az energiákat a leghatékonyabban mozgatva spirituális kiindulópontból újat teremteni a fizikai valóságokban.
 
Képesek természetes módon átlátni az emberi tudat korlátain, hiszen nem részei ezek, megélt tapasztalatok hiányában, lelki ismeretük tárházának. Mentesek minden előítélet és elvárás hatásától, tiszták és naivak. Ezért lehet hallgatni a szavukra, illetve ezért kell kalauzként segíteni őket a jelenlegi kettősség kaotikus állapotában.
 
Megfelelő támogatás esetén kibontakoztatják mindazokat a magas szintű képességeiket, amelyekkel az új típusú földi emberiség önmegvalósítása teljes mértékűen lehetővé válik. Ők 6. tudatszinttel rendelkező mesterek. Amikor a bolygó erre készen áll, a jelenlegi tudatszint 3-4. dimenziójából képesek lesznek folyamatosan felemelni a 6-9. tudatszint dimenziójáig.
 
Ez küldetésük feladata, a most kezdődött kozmikus világkorszakban. A szeretet, a béke és a harmónia tiszta kristály energiáit képviselik. Jézus tanításainak földi megvalósítására érkeznek. A krisztusi magvakból kicsírázott új földi tudatosság általuk válik meghatározóvá, ITT és MOST. Megmutatják és bizonyítják, hogy a saját benső istenségünktől való elkülönülés csak egy illúzió volt. Tanítják és megélik a 2000 éve érkezett jézusi archetípus minden jellemzőjét, ami a sajátjuk. Nagyon magas energetikai vibrációval születnek. Kristály energiával tevékenykednek, és minden tettükkel rögzítik ezeket a Földön. Túlteng bennük ez a szeretetet és kreativitást sugárzó energia. Magukhoz vonzzák, és szeretetükkel halmozzák el azokat az emberangyalokat, akik a fejlődésüket segíteni képesek. Angyali csoporttudattal rendelkeznek.
 
A földi emberi lét jövőbeli transzdimenzionális útjának első esszenciális képviselői ők ITT és MOST.
 
Katalizátorként segítik az új kozmikus energiák földi felemelkedést motiváló funkcióinak létrejöttét, a kristály energia meghatározóvá válását. Ezáltal egy teljesen új típusú élet perspektíváját az emberi létben. Nem értik és nem érzik a félelmet, nincs veszélyérzetük. Telepatikus képességeik a mai emberek számára érthetetlenek és csodának minősülnek. A régi elvárások és szemlélet szerint figyelemhiányosnak bélyegzik őket csak azért, mert a saját valóságukban élnek, és a szerint reagálnak. A megbélyegzés nincs jó hatással rájuk, különböző megnyilvánulásokat vált ki bennük.
 
Az új típusú emberi faj egymást követő generációi is folyamatosan egyre magasabb rezgés- és tudat- szintű egyénekben jelennek meg köztünk. Az univerzális kozmikus evolúció jelenlegi szintjének összes energiasugarát folyamatosan képviselik az új földi emberi létben. Egyre jelentősebb számú jelenlétük, és magas tudatszintű tevékenységeik nyomán megvalósítják a Föld kristályrezgésű bolygóvá válását. Ennek minden feltétele adott, hiszen a bolygó szerkezete eleve kristályosra lett teremtve. Ezek a kristályok folyamatosan univerzális spirituális energiákkal lettek feltöltve. Ez tudatos része volt a magasabb szférák Földet felemelni szándékozó kísérletének. Köztudott, hogy vibrációs tartományukat tekintve a kristályok állnak legközelebb az emberi test sejt - rezgéseihez. A régi energiás emberek gyógyításához ezért kiválóan alkalmazhatók voltak. Segítettek behangolni és tárolni az emberi testben a szükséges vibrációt. Az angyalember-emberangyal átmeneti állapotban nagyon fontos eszköz lehet a megfelelő kristály, az új energiákra hangolódó test ingadozó energiaszintjének stabilizálásában.
 
Az új energiára tudatosan rácsatlakozott emberangyalok esetében a magas rezgésű test folyamatosan azonos szinten rezeg a saját rezgését meghatározó, magas rezgésszámú kozmikus energiákkal. Ezek az energiák számára a meghatározóak a fizikai-testi létét illetően.
A spirituális tudatossággal élés, és a kozmikus energiák által meghatározott magas testi rezgésszám szinte szükségtelenné teszi a gyógyító beavatkozást. Magas rezgésű emberangyali Fényenergia magasabb rezgésű kozmikus kristályenergiákkal töltődik és működik folyamatosan. Valójában ennyi szükséges az örök kristálytisztaságban maradáshoz. Az univerzális kristály energia az egyénen keresztülfolyó isteni eredetiséget jelképező krisztusi esszenciát jelenti. A lelki sugárzás a krisztusi energiából, Krisztus aurájából sugárzó spirituális erő. Ép lélek krisztusi Fényenergiája ép testet működtet. Mindösszesen ez az egyetemes Krisztusa van az egész emberiségnek. Ezt képviseli Jézus. Ezt képviselheti, az ő tanításait, minden hamis tantól függetlenül, hűen követve minden angyalember, ha erre szándékot érez, és kitartó akaratot nyilvánít meg egész létében.
 
Krisztus minden emberben ott van. Csak meg kell nyilvánítani.
 
Az elmúlt évszázad második felében, az 1945-1975 között leszületett angyalemberek legnagyobb része már magában hordozza a krisztusi esszenciát. Magszinten bennük rejlik a magas rezgésű kristály energia működtetésének lehetősége. Ők a kristálysugaras krisztusi struktúra első hordozói korunkban. Az volt a feladatuk, hogy a krisztusi mag-energiát lehozzák a bolygóra. Ez nélkülözhetetlen láncszem volt az új energiák Földre érkezéséhez. Ez a nemzedék volt a legkevésbé megértett a kor földi emberisége részéről. Ez a korosztály volt az első igazi egységes hulláma a Földre érkezett rendszerrombolóknak. Nagyon sokan közülük, sajnos önmaguk rombolásában nyilvánultak meg. Ekkor a gyengébbek még nem tudták elviselni a krisztusi energia rejtésének és védelmezésének nehézségeit. Ekkor még nem érett meg az idő minősége ezen energiák szabad kibontakoztatására. A kristálysugaras krisztusi energiák idő előtti megnyilvánítása az akkori környezetük általi teljes megsemmisítésüket eredményezte volna. A titkos krisztusi maghordozás az energia teljesen egyéni módú használata, és eseti példaszerű megnyilvánítása volt. Amint ez az isteni energia elfoglalhatta méltó helyét a földi lét viszonyaiban, a rejtett mag hihetetlen szeretetet árasztva kezdet el csírázni, és egyre inkább kiteljesedni.
 
A mai új tudatossággal élő, az akkori időszakban született felnőtt nemzedék képviselői voltak azok, akik annak idején Yeshua, Jézus Krisztus után elsőként lehozták a Földre önmagukba ágyazva a magas szintű tudatosság energiáit. Ez, a Tiszta Szellem energiája, a valódi isteni én energiája. Az emberangyali lét energiája. Azt a képességet jelenti, hogy kellő szintű tudatossággal fel tudjuk ismerni, és meg tudjuk nyilvánítani benső isteni mivoltunkat. Az igazság bennünk van. Eléréséig és birtoklásáig egy magányos, hosszú és nehéz zarándokösvény vezet. Az igazság felismerése után egyértelművé válik, hogy a bennünk élő krisztusi mag kiteljesedése kelti életre a benső Fényt, amely átjárja, és energiájával semmivé oszlatja a fizikai sík összes illúzióját.
 
Ez a felemelkedett emberangyali lét erőforrása.
 
Amikor a szívből, a szeretet központjából engedjük kiáramlani ezt a kristály energiát, hogy általa minden kiegyensúlyozódjon, akkor Krisztus nyilvánul meg bennünk és általunk.
 
Ez a tiszta tudat és a tiszta szeretet energiája.
 
Az ITT és MOST energiája.
 
 
 
 
 
D.D.D. Desiderius.