Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

26.000 éves ciklus áttekintése

2018-11-06

A FIASTYÚKBELIEK, Szíriusziak, Androméda-lakók a misztériumiskolák megteremtői

 26.000 éves ciklus áttekintése.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Hét fő, karmikus struktúra létezik, amelynek feldolgozásra és transzcendentálásra vár.

Ezek a

gőg

szenvedélybetegség

elfogultság

gyűlölet

erőszak

szégyen

áldozat…


 A fájdalom hét forrása, abban a sorrendben, ahogy fejlődtünk ebben a Naprendszerben kezdve a Vénuszon, a Marson, a Maldekon, és végül a Földön…

Minden embernek ki kell venni a részét a karmikus struktúrák felismerésében és kioltásában. Sok különféle variáció létezik a hét karmikus probléma felszínre hozatalára. A Földön a probléma fő forrása mégis egy vagy több karmikus struktúra a Naprendszer szintjén, amelyet a négy evolúciós princípium nem ismerése kísér, amelyeket feltétlenül tanulmányozni kell.

Azok számára, akik elsajátították ezen struktúrák viselkedési és világnézeti szintjeit, vagy teljes odaadással dolgoztak rajtuk, következő lépésben a Felső ÉN, a felső kollektív tudat és az Isteni Egység tudatos kiegyenlítése a feladat.
 

 Fiastyúk Fénylényei, azoknak kívánnak segíteni, akik a földi változásokhoz kívánnak felkészülni, evolúcionálni és felemelkedni. A Fiastyúk képviselői, tudatosan közelednek a Naprendszer teremtményeihez az evolúciós ciklus változások idején. Amikor a Fiastyúkbeliek jó 100 évvel ezelőtt a 26.000 éves ciklus végén kapcsolatba léptek az emberekkel, azoknak az volt a kérése, hogy önállóan kívánnak tudatra ébredni, mielőtt a hierarchiával közvetlen kapcsolatba kerülnének: így a Fiastyúkbeliekkel, fénylényekkel, a fény ügynökeivel az Andromédákról, a Felső Lénnyel, a 12 Felső Tanácsával, a Nagy Fehér Testvériséggel és kisebb szellemi csoportokkal. A Fiastyúkbeliek az emberek között élnek úgy fizikai testben, mint éteri szinten…

Az utolsó 26.000 éves földi ciklus végén, a pusztulások után, amit a pólusok elmozdulása váltott ki, csak másfélmillió ember maradt a Földön. Lehet, hogy ez a szám soknak tűnik, de ha ezt a számot elosztjuk a kontinenseken és ekkorra már 2 milliárdan éltek a kataklizmát megelőzően, akkor láthatók, hogy milyen kevesen is maradtak.

A kollektív felső tudat nem volt túlságosan fejlett, de létezett és követelt, hogy a bolygó mindegyik kultúrcsoportja hozzon létre misztikus iskolát. Minden földi embernek egyenlő lehetőséget kell biztosítani a tanuláshoz és a szellemi növekedéshez. Amikor a fiatal lelkek a kataklizmák során elpusztultak, ismét megkezdődtek a születések és a népesség növekedésnek indult, megszilárdult a szellemiség, tanítások és az életmód a szellemi evolúció és tudat mércéje szerint fejlődött. Ma is élnek még olyan népek, mint a maják, vagy hunok utódnépei, akiknek szellemi gyakorlata 25.000 évre nyúlik vissza. Ez nem véletlenszerű egybeesés. A Fiastyúk a Szíriusz és Androméda Tanítói, fizikai testet öltöttek és segítettek különböző civilizációk létrehozásában: Matchu-Pitchu, Egyiptom, Atlantisz, Lemúria.
Lemúria elvesztette területének nagy részét, de az ősi templomok megmaradtak és a tanítások is megőrződtek…

…ATLANTISZON - Melchizidek Rendje és Alora templomai - jöttek létre. A kristályokat újra használták a gyógyításban és a dimenzionális kapcsolatokban, amely korábban már elterjedt, majd feledésbe merült. THOT Egyiptomba vitte a napbeavatást és a naptudatot, a teleportációt, telekinézist és a Merkabák használatát a dimenzionális utazásokhoz. Ebben az időben épült a Nagy Piramis a naprendszeri kódok vételére és adására.

…A FIASTYÚKBELIEK, Szíriusziak, Androméda-lakók a misztériumiskolák megteremtői gyakran utaztak dimenziókat váltva az emberekhez. Sokan közülük fénytestüket materializálták és dematerializálták és közvetítő szerepet vállaltak a Föld teremtményeivel, a földalatti civilizációkkal és a sokszámú fényhajóval, amelyek abban az időben a bolygó terében tartózkodtak. A fiatalabb lelkek 25.000 évvel ezelőtt kezdték meg inkarnációjukat. A felső dimenziók lakói, tanítói az elkövetkező 250 évben segítették az embereket civilizációjuk megteremtésében. Ezzel egységbe fogták azokat a lelkeket, akik az evolúció különböző szintjén álltak és a galaxis különböző területeiről származtak. A Fiastyúkbeliek, ezeknek az embereknek segítettek, emberi testet öltöttek, benősültek, hogy segítsenek a genetikai szerkezet megtisztításában és felébresztették a szellemi evolúcióra való törekvést. Ezt "Csillagvetésnek" is szokták nevezni…

…Ezt a Föld lakói felső, kollektív tudatával tették. A földi lények segítséget kértek, beavatási iskolákat hoztak létre, sokan megvilágosodtak, és a Föld körüli térben maradtak segítve többi társaikat a fejlődésben…A NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG ekkor már 15.000 éve létezett és ez idő alatt 1000 ember csoportos öntudatra ébredt, különböző kultúrákból. Megalapították a Nagy Fehér Testvériség Rendjét.

…Néhányan közülük időről-időre újraszülettek, mint az emberiség bölcs tanítói. Ezek a tanítók visszaemlékeztek korábbi életükre, megvilágosodásukra, és a szellemi feladatukra. Erősebb szeretet fűzte őket az emberekhez, mint azokat a mestereket, akik soha sem születtek meg emberként… Sokszor beleszülettek olyan fiatal lelkekbe, akik genetikai zavarok vagy karmikus bonyodalmakban voltak. Magukra vették az alacsony-durva energetika transzmutációjának, transzcendentálásának felelősségét, hogy éteri "térképet" állítsanak össze és a "tudat térképét", amely szerint utat mutatnak a fejlődésnek.

…A Hierarchia vezetői elhatározták, hogy kiszélesítik a Nagy Fehér Világosság Rendjét és beavatott, megvilágosodott embereket választottak segítőiknek Krisztus - Buddha szerepére, a Merlin Rend tagjainak - a Szentanya tisztségébe, amit mos Quan Yin és Mária lát el - a védőszellemek - az ősök szellemei - és helyi tanítóknak. A most befejeződő 26.000 éves ciklus kezdetén a bolygói vezetőket, segítőket, szellemi vezéreket a Fiastyúk, Szíriusz és Androméda lakóiból nevezték ki.

A 26.000 éves ciklus elején az volt az elvárás, hogy a tanítás és az irányítás azoktól érkezzen, akik rendelkeznek az emberben való inkarnáció tapasztalataival. A Föld embereinek olyan gyorsan kellett fejlődniük, hogy képesek legyenek a csillagrendszerekkel és a felső dimenziókkal kapcsolatba lépni.

Így indult el a "KÁ"-ról szóló tanítás… A Fiastyúkbeliek tanították az embert a "Felső ÉN"-re, a "KÁ"-ra, hogy azon keresztül a kapcsolatot más dimenziókkal, meg tudják teremteni.

…A következő 5.200 évben néhányezer ember, akik a "KÁ" templomában Atlantiszon és Egyiptomban és más kegyhelyeken beavatást kaptak, sokan elérték a Krisztusi tudatot. Néhányan a Földön maradtak, és egy testben 2000 évig is eléltek /bibliai alakok/.
"Az 5.200 éves időszak végén földrengések voltak, Lemúria szent helyei elpusztultak és Atlantisz területének fele víz alá került. A megmaradtak a föld alá menekültek és a Saszta hegy alatt új kultúrát hoztak létre. A lemúriaiak egy része integrálódott amerikai őslakók, Hawaii, Tibet népeiben, majákká, inkákká, buddhistákká válva. Szellemi vezetőkké és tanítókká váltak. Az Atlantiszon maradottak csoporttudata kérte, hogy THOT néven ismert teremtmény, megtestesüljön és visszaállítsa az ősi tanítást, melyek a tisztulás során elvesztek.


26.000 éves ciklus áttekintése1.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com

A FÖLD mindig megőrizte a Világosság, a Felső Lény és a Felső Tizenkettő Tanácsa felső vezetését, de az erők kiegyenlítődése sok változást idézett elő. Az emberek többsége mindig hitt a szeretetben és a jóságban, de ez elég gyengének bizonyult az ellenőrzésre törekvő uralkodó vallási hatalomnak.

Ennek oka a félelem, a gyámoltalanság, amely igen sajátos jelenség a Földön. Ennek a félelemnek az oka: IV. és V. dimenzióból irányított asztrális ellenőrzés Lucifer vezetésével, a lyrabeliek, nibiruániak, vagy Annunakák közreműködésével /sumér mitológiában a sorsra ható szellemek/…

…Amikor az első csoportok 150.000 évvel ezelőtt elkezdték benépesíteni a Földet, a kollektív tudat képviselői, a Fiastyúkbeliek, Androméda lakói, éteri Segítők, a Dévák rendjének tagjai összegyűltek és elhatározták, a hierarchikus rendszer létrehozását, hogy minden szinten biztosítva legyen a biztonság és a bizalom… Az önbizalom és kishitűség tette szükségessé azt, hogy a földiek a bolygó számára Felső Lényt nevezzenek ki, aki a hierarchikus struktúrában a szellemi vezetést megszervezi és olyan jogkörrel ruházza fel, hogy a felső döntést elutasíthatja. A felépítés: a - FELSŐ LÉNY: közvetlenül alatta: a Felső Tizenkettő Tanácsa, akik a Fiastyúk, a Szíriusz és a szomszédos Androméda Galaxis 4-4 tagjából áll, akik a Fény, magas beavatású képviselői.

…Ha a Felső 12-ek Tanácsa nem hagyja jóvá a Felső Lény javaslatát, az elvetésre kerül. Így az emberek, ha tudat alatt is, de érzékelni fogják a védelmet, a szellemi vezetésükben bekövetkezendő hibáktól.
A Felső Tanács szerkezetében kettős védelem van beépítve. Két különböző származású tanácstag felel egyes területekért az alacsonyabb szférákban. Pl. az angyal-gyógyítók ellenőrzése és irányítása szektorában egy Fiastyúkbeli és egy Androméda lény együttes egyetértésével lehet döntést hozni.
Ilyen rendszer szerint épül fel a mai napig a felső világok hierarchiája.

…A hatalom szükségességének bolygói hitéről, amely elengedhetetlen a döntésben és irányításban, ideje megszabadulni. Független teremtménnyé, teljes felelősségű emberré válhatnak a Föld lakói. Mind a mai napig a kormányokban lévő erős korrupció a magas fokú bizalmatlanság eredménye egymás, és saját maguk iránt. Amikor a Világosság Kora eljön, a Megvilágosodás korának is nevezik, a patriarchális rendszer felbomlik. Aki nem felelősséggel, és másoknak kárt okozva cselekszik, kollektív döntésben nem vehet részt. Nem lesznek választott vezetők, a levezető elnököket jelentkezés alapján választják ki. Így egyetlen csoport sem uralkodhat mások felett. Az emberiség előtt a szellemi kvantugrás rendkívüli lehetősége fennáll. A felső kollektív tudat, a bolygói megvilágosodás megvalósítását célozza. Ha ez bekövetkezik, a Föld és az emberiség a négy és ötdimenzionális tudat szintjére emelkedik, és teljesen megszabadul a sátáni rendszerek hatásától, amely az asztrális sík fölé nem emelkedik.


A PUSZTÍTÓ ERŐK MOSTANI HATALMA két dologra támaszkodik:

1. … A gyűlölet és félelem hatalma a szeretet felett…

2. … Az a hit, hogy a Sötétség erősebb a Világosságnál…

Ha, 2013-ra az emberiség megszabadul ezektől az eszméktől és a négy szellemi princípiumot elfogadva él, ez lesz az első bolygó, amely ilyen mértékű szellemi ugrásra képes. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, minimum 144.000 embernek kell a Krisztusi tudatszintre emelkedni. Amikor ez bekövetkezik, ez lesz Krisztus második eljövetele… A megvilágosító energiahullám az egész bolygón keresztül áramlik, és a népesség elpusztítva az alantas asztrális gondolatformákat, feltöri a válaszfalat az ember és a benne lévő isteni teremtmény, az igazság között…

…Az emberek megérzik, ahogy a megvilágosodás áthatja a bolygó minden teremtményét. Akik szellemi sötétségre hangolódtak /Lucifer serege/, szellemileg alárendelt szerepre kényszerülnek, vagy hozzákapcsolódnak a felemelkedéshez és megszabadulnak a múlttól. Akik a világosságot választják, saját magukon érzik meg a bolygó pusztulását és a galaxis helyreállító központjába kerülnek. Lehetőséget kapnak az evolúció isteni útjára lépni minden kényszer nélkül. Ha mégis a sötétséget választják, elirányítják őket a galaxis azon részébe, ahol erre lehetőséget kapnak.

Ha a kritikus 144.000 krisztusi tudatú ember megteremtődik, olyan hatást vált ki, hogy minden egyes ilyen ember 144.000 embert emel fel magasabb tudatszintre. Ez húszmilliárd-hétszázharminchatmillió embert jelent. A sötétség függönye, amely a Föld külső atmoszféráját eltakarta, elzárta, felszakad…
Ez lehetőséget ad a Galaktikus kódok beérkezésének, felfogásának, amelyek elérik a Napot és a Földet…

Az alsó asztrálsík eltűnik és az emberek érzékelik a "FEHÉR-FÉNYT", és új körülmények között találják magukat, csodálatos tiszta világban. Az emberek a IV. dimenzióba lépnek. Aki már előző életében megvilágosodott, még magasabb síkokba emelkedik…

…Felsőbbrendű testvéreink már készítik elő azokat az iskolákat, melyekben a felemelkedett ember, a négydimenzionális lények megismerhetik a múltat, az eredetet, a célokat, a lélek és szellem szerepét ezen evolúciós szint mértékének megfelelően. Ezeréves aranykor veszi kezdetét.

A béke és a szellemi fejlődés időszaka lesz. A Föld hivatalosan is Galaktikus szinten a Fény városainak befogadói sorába lép és misztérium iskolává válik a háromdimenzionális bolygók számára. Ilyenek voltak számunkra a Fiastyúkbeliek. A megvilágosodás ezen hulláma a maradék karmát és az alsó asztrális energiákat fénnyé alakítja át a Naprendszerünkben, ahhoz hasonlóan, ahogy a bolygói hullám teszi ezt a Földért és az emberiségért.