Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A mágus szellemi tanításai

2018-10-24

Válaszok ARION mestertől(Franz Bardon)
Lényegi kivonat a könyvből

 A mágus szellemi tanításai.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Az akarat a szellem egyik alaptulajdonsága, az univerzális tűz elem egyik
aspektusa. Minőségét tekintve csak a vágy tartalmában és céljában nyilvanul
meg. Célokat tűzünk ki, el akarunk érni valamit, de nem rendelkezünk az
ehhez szükséges erővel. Ezért megrekedünk a vágynál. Az akarat ereje
minőség, mellyel kitűzött célunkat elvégezzük, létrehozzuk, uraljuk,
véghezvisszük, megtartjuk.

A hit egyrészt minőség, amelynek alapja, hogy egyetemes érvényűen Isten vagy
valami más létezésében hiszünk. A hit mástészt erő, amely abban az abszolút
és sziklaszilárd meggyőződésben nyilvánul meg, hogy az amiben hiszünk,
mindenképpen valósággá válik. A hit mint erő egyfajta kiegészülés, az akarat
impulszív részének születendő szerve. A megnyilvánult hit az Akasha-elv
legmagasabb aspektusa.

Az intellektus, az értelem az örök szellem egyik alaptulajdonsága, mentális
síkon az univerzális levegő elem egyik aspektusa. Az értelem mérhető, tehát
kvantitatív. Rajta keresztül fogjuk fel a dolgokat, megismerünk, különbséget
teszünk, ítélünk és jegyzünk meg mindent. Az indiai filozófia szerint az
intellektus helye az akarattal együtt a fej tartományában, a két szemöldök
között az asztráltestben van.

Az öntudat állapot, melyben tudatára ébredünk, kik vagyunk. Ez azt jelenti,
hogy a mentális tartományban a legmagasabb isteni ideával, az örök
szellemmel azonosulunk, mely bennünk él. Az én-tudat a szellem
alaptulajdonsága, mentális síkon az univerzális föld elem aspektusa.

A tudat aktív tulajdonságaink tükre. Gondolataink minőségi része aktívként
jelenik meg. A tudat a szellem, a tűz, a levegő és a víz elem minden
alaptulajdonságát tartalmazza, ez az akarat, intellektus, valamint érzelem,
szeretet és élet. A tudat az egész testben hat, s mint erő, a tudat minőségi
részeként a vérben is megtalálható. A mentális testben a tudat a nagyagyban
található.

A tudatalatti valamennyi negatív tulajdonságunk tükre a köztiagyban, az
asztráltestben található. A nem iuaralt tudattalan ellenségünk. Általában
éjszaka működik, amikor a test és a normál tudat pihen. Uralhatjuk
önszuggesztióval, ha elalvás előtt parancsot adunk neki, hogy valami jót
tegyen számunkra.

Öt elemet különböztetünk meg, melyek közül négy a legmagasabb,
leghatalmasabb, leginkább felfoghatatlan és definiálhatatlan Akasha-elvből
származik. Ezek univerzális elemek: tűz, levegő, víz és föld. Minden elem
két pólusú, aktív és passzív, illetve pozitív és negatív.

Mentális aszkézis a fegyelem, a rend és a tisztaság megtartása, minden
gondolat, kép, benyomás uralása, melyek az ok világából a mentális
matrica(test) segítségével jutnak el a tudatunkhoz. Erre használjuk az
akaratot.

A tudás a levegő elem aktív tulajdonsága és függ az intelligenciától,
emlékezettől, befogadóképességtől, tehetségtől, érettségtől, megismerő
képességtől és a megkülönböztető képességtől, tekintet nélkül arra, hogy
tudásunkat teoretikus vagy prktikus tapasztalatok alapján szereztük.

A bölcsesség szintén az univerzális levegő elem tulajdonsága, mely nem függ
az emlékezettől, az értelemtől, és tudástól, jóllehet a tudás és a
bölcsesség bizonyos mértékben azonos. A bölcsesség forrása Istenben rejlik,
az okok principiumában, valamennyi síkon az Akashában. A bölcsesség függ a
megismeréstől, érettségtől, tökéletességtől, tisztaságtól, nemeslelküségtől.
Bölcsességhez inspiráció, intuició útján jutunk. A bölcsesség foka az ember
bizonyos fejlettségi fokára utal.

Képzelet vagy imagináció. A hit manifesztált állapota az a szilárd, abszolút
meggyőződés, mely szerint az válik valósággá, amit a tudás és az imagináció
révén elképzelünk, megteremtünk. Ha a teremtő hatalmat és akarati erőt , az
imaginációt és a manifesztált hitet el akarjuk sajátítani, azonosulnunk kell
az Akasha-elvvel, mely mint örök szellem létezik bennünk. A
képzelőerő(elképzelés) olyan tulajdonság, minőség, mely által valamilyen
dolognak a minőségét és tulajdonságát vizuálisan, akusztikusan, ízleléssel,
illatokkal, érzésben vagy ezek együttesében élénken elképzeljük. A képzet
való képe annak amit elképzelünk. Realitás, melyet az akarat, a
koncentráció, képzelőerő, megnyilvánult hit segítségével magunkban
megalkotunk. A képzelet sokszor egy dolok szépségétől lobban lángra,
ösztönzően hat az érzékeinkre és bizonyos stimulálással még tovább
fokozható. A képzeletnek mindig van személyes, szubjektív, relatív és
individuális színezete és iránya, a lelki állapot és a hangulat szerint.

Megismerés által tudásra teszünk szert, azonban meggyőződés(manifesztált
hit) által szilárdítjuk meg hitünket, ezáltal ez a megismerés valódivá válik
számunkra. Megismeréskor valamennyi külső és belső érzékeinket használjuk. A
megismerés a levegő elem aspektusa. A meggyőződés hitünkből fakad, mely
közvetlenül az Akasha-elvben tükröződik.

A lárva intenzív gondolat folyamatos ismétlése által teremtett mentális, de
legtöbbször aszrális lény(ha érzelmi töltése is van). Legtöbbször
indulattal, rossz szokással, negatív tulajdonsággal kapcsolódik össze. Az
ember legtöbbször öntudatlanul hozza létre a mentális vagy asztrális
anyagból a mentális vagy asztrális matricán. A lárva tulajdonképpen félig
lény, mely a mentális vagy az asztrális világ legalacsonyabb síkján él.
Mentális vagy aszrtális szövetből, indulatból, negatív tulajdonságból
táplálkozik, melyből létrejött. Tulajdonságához megfelelő formája és erős
önfenntartási ösztöne van. Fejlett lárva legtöbbször nagyon nehéz akadályt
jelent a hermetikus úton.

Az elementál csak a mentális síkon él és működik, mert nem képes magának
asztrális burkot képezni. Az elementál szándékosan létrehozható megfelelő
mágus tudással, hogy bizonyos előre meghatározott célnak eleget tegyen.
Feladatának megfelelő formával, névvel és tulajdonságokkal ruházza fel
teremtője. Tudatából odaad neki egy darabot, névvel látja el, meghatározza
élettartalmát, feladatot ad neki, majd leválasztja magáról. Ha őneki
dolgozik, teremtőjének mentális anyagából táplálkozik. Ha más számára
dolgozik, akkor az Univerzumból is hozzájuthat az energiához. Szabály
szerint csak egyetlen tulajdonsága és feladata van. A mentális test a
mentális síkról származó gondolatokkal, valamint az érzékek segítségével
képekből és benyomásokból táplálkozik.

Az elementár asztrális lény. Rendszerint ember, mágus hozza létre
meghatározott elemekből, az asztrális matrics asztrálszövetéből. Alkotójának
egy vagy több tulajdonságával és résztudatával rendelkezik. Neve van,
bizonyos formája és élettartalma meghatározott. A mágus több feladattal
bízza meg, amelyek elvégzése után legtöbbször ismét asztrálszövetté alakul,
melyből a mágus létrehozta. Az asztrálsíkon él és teremtőjének asztrális
szövetéből táplálkozik, valamint erős önfenntartási ösztöne van. Rendszerint
intelligens és szívesen önnállósítja magát, amennyiben a mágus nem tartja
szorosan akarata és ellenőrzése alatt. Ezért az elementár élettartalmának
időbeli behatárolása a legfontosabb, vagyis a parancs, miszerint a lénynek a
feladat elvégzése után magától, maradéktalanul fel kell oszlania.
Máskülönben a lény teremtőjének kárára sokat garázdálkodhatna, amelyért az
utóbbi lenne a felelős.

Az akaratot, a hitet és az értelmet autoszuggesztióval erősítjük, de lehet
vizuális, akusztikus gyakorlatokkal, érzékeléssel, ízleléssel és szagokkal
kapcsolatos gyakorlatokkal, továbbá aszkézissal, mágikus imával és a negatív
tulajdonságok ellen folytatott folyamatos küzdelemmel, egészen a teljes
uralásáig.

Az intellektust az univerzális törvények, meditáció, megismerés,
megkülönböztető képesség szorgos gyakorlásával, általános képzéssel és
tudással erősítjük, mely a szellem, a lélek és a test nemesedéséhez és
tökéletesedéséhet vezet.

Tudatunkat olyan gyakorlatokkal tágíthatjuk, melyek minden optikai,
fénytani, akusztikus és érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatot magukba
foglalnak. Autoszuggesztióval, meditációval és imával is tágíthatjuk és
erősíthetjük a tudatunkat.

A mentális sík legmagasabb aspektusaiban az ember elérheti a
mindenhatóságot, a mindenható erőt, az őserőt, a levegő elemnél pedig
mindentudást, tisztaságot, világosságot és törvényességet. A víz elemnél
elérheti a szeretetet és az örök életet, a föld elemnél a halhatatlanságot
és a mindenütt jelenvalóságot, vagyis az öröklétet.

Mentális síkon az örök szellem alaptulajdonságai is megfelelnek az elemek
különböző hatásainak: - TŰZ - Akarat

- LEVEGŐ - Intellektus, Értelem

- VÍZ - Érzelem, Élet, Szeretet

- FÖLD - TudatA koncentráció valaminek (egy kép, egy pont, dolog, lény, elvont fogalom,
idea, gondolat érzés stb.) folyamatos megtartása. Időbeli terjedelme alapján
három szakaszra osztjuk fel. Az első szakasz 12 másodpercig tartó
megszakítatlan koncentrálás, a második szakasz 12x12 másodpercig, a harmadik
pedig 12x12x12 másodpercig tart. Ekkor megnyilvánul az extázis állapota, ami
a szubiektum és az obiektum egymásba olvadását jelenti.

Fixáció bizonyos tárgy, gondolat, pont, stb. pontos kiválasztása és
koncentrációval való megszakítatlan megtartása.

Meditáció útján egy dolgot (elvont fogalmat, ideát, gondolatot, képet)
minden aspektusára és részletére szétbontjuk és minden síkon analizáljuk
akarat, iltellektus és érzés szerint.

A szemlélődés (kontempláció) valami különböző síkokon megnyilvánuló
tulajdonságainak megfigyelése, átgondolása és analizálása.

A gyakorlatokkal nemesítjük, tökéletesítjük és erősítjük szellemünket,
lelkünket és a fizikai testet. Az érett szellem eljutott ahhoz a
megismeréshez és meggyőződéshez, hogy az isteni elv része és ezért útakat,
forrásokat keres, hogy ezzel a magas isteni elvvel azonosuljon. A magasan
fejlett szellem már azonosítja magát az isteni elvvel és folytatja a
legmagasabb szintű nemesedés és tökéletesedés útját.

A mentális test az örök szellem valamennyi tulajdonságának és erejének
központja, melyet a szellem asztáltestének burkaként használ. Mindkét burok,
tehát a fizikai test és az asztráltest elhagyása után a mentális matrica
megtartja és magával viszi a mentális síkra az összes tulajdonságot és erőt,
melyeket az ember fizikai élete végén birtokolt.

A szellem minden gondolatot a mentális matrica által fogad, mely a
gondolatok és képzetek irányítója. Ha a mentális test, tehát a szellem
gondolatot küld el, létrejön a telepátia, tehát gondolatok átvitele mentális
síkon, tér és idő nélkül az Akasha elv segítségével. A tér- és időnélküliség
a mentális mezőben az ember szemszögéből abszolút ürességként nyilvanul meg,
amelytől minden teremtett lény retteg.

Mentális síkon az elektromos gondolatok(tűz elem) a meleg, az oldottság
érzését keltik bennünk, a mágneses gondolatok pedig a hideg, az összehúzódás
érzését. Aktív gondolatok pozitív módon a normális tudatban, a negatív
gondolatok pedig a tudatalattiban nyilvánulnak meg. A negatív gondolatokat a
velük folytatott küzdelem során tudjuk legyőzni, éspedig sokfajta módon:

- Akaraterővel, szilárd akarattal, amely arra irányul, hogy
hatásukat megsemmisítsük.

- Transzmutációval, melynek során a negatív gondolatokat pozitív
jelentésű gondolatokká alakítjuk.

- Passzív módon. Engedjük hogy a negatív gondolatok végigfussanak
érzékeinken anélkül, hogy megfigyelnénk őket, míg el nem tünnek.

- Rendszeres öszuggesztóval.

A gondolatokat a mentális szférában a kozmikus emlékezet őrzi, az ok
világában mint ok, az Akasha elvben mint következmény, hatás. Az érettség, a
fejlettségi állapot a mentális síkon bölcsességként marad fenn. A szellem
fejlettségi foka az ok világában abszolút elemi egyensúlyként jelenik meg,
az Akasha elvben kiegyensúlyozott emberként. Az ilyen kiegyensúlyozott
szellem már nincs többé sorsának alárendelve, de közvetlenül aláveti magát
az Akasha elvnek, a Gondviselésnek.

A szellemi sóvárgás mágikus és hermetikus szempontból önmagunk megismerése
iránti vágy és az isteni elv tudatossá válása bennünk. Egyuttal a makro- és
mikrokozmosz általános törvényeinek megismerése utáni vágy is. A vágy mindig
határozott kívánság, melyet a mentális síkra küldünk, hogy számunkra
teljesüljön.

A fizikai síkról való átmenet után az ember asztráltestével asztrális síkon
tovább él. Itt veszíti el egy idő után asztáltestét a lebontó elementáris
folyamatok hatására és automatikusan továbbhalad a mentális síkra, ahol - a
mentális világ megfelelő tartományában - szelleme él. Minél tisztább és
kiegyensúlyozottabb volt az ember anyagi síkon, annál finomabb a mentális
világnak az a tartománya, melyben lakik és amely neki való. Azután ismét
visszatér az anyagi világba, hogy ezzel tökéletes egyensúlyt teremtsen,
nemesedjen, tökéletesedjen.

Létezik az asztálvilág és az ember asztrálteste, mely az elektromos és
magnetikus fluid munkája révén az Akasha-principiumból jött létre. Az
asztrálsík a térben létezik. Mindent megtalálunk benne, ami a Földünkön
eddig lejátszódott, ami éppen most történik és ami még történni fog, tehát a
múltat, a jelent és a jövőt.

Az asztáltest alaptulajdonságai az elemeknek megfelelően a kitartás(tűz), a
szorgalom(levegő), a türelem(víz) és a rendszeresség(föld). Az asztráltest
az élet során az örök szellem jelenléte által marad fenn és légzéssel
táplálkozik. Az asztrál aura a négypólusu lelki mágnes pozitív és negatív
tulajdonságainak, valamint elementáris hatások kisugárzása.

A mentáltest az asztáltesttel a mentális matrica által kapcsolódik össze az
elemek elektromagnetikus hatása alapján. Az asztráltest múlandó, csupán
hangszere az örök szellemnek. Amikor a szellem az asztráltestet asztrális
síkon elhagyja, az asztráltest az eredeti anyagra oszlik fel, melyből
megalkotott. Mivel az asztráltest ugyanazokkal a funkciókkal bír, mint a
fizikai test, alvás közben pihen és hatékonyabban lélegzi be az
asztrálszövetet, amitől rendkivül megerősödik. Ezen kívül érzékeivel a
tudatalatti megnyilvánulások hangszereként szolgál, mely legintenzívebben
alvás közben dolgozik.

Az asztáltest a következő okkult képességekkel bírhat: tisztánlátás,
tisztánhallás, tisztán érzés, tisztán ízlelés, tiszta szaglás, abszolút
elementáris egyensúly. A szellem segítségével el tudja magát oldani az
anyagi testtől az elementáris életfonallal való kapcsolat lazításával és a
szellem átléphet az asztrális síkra(vándorlás). Láthatatlanná tud válni és
önállóan külön tud válni a szellemi és anyagi testtől. Az asztráltest az
akarat ellenőrzése által közvetítővé válhat, összekapcsolódhat és
azonosúlhat minden intelligenciával, isteni lénnyel, istenséggel.

A pszichometria alapján a mágus mindenkivel lelki kapcsolatot tud
megvalósítani, aki egy bizonyos tárggyal kapcsolatba került vagy kerül. A
mágus ismerheti a tárgy múltját, jelenét és jövőjét, eseményeket tud belőle
kiolvasni, melyek az illető személyt is érintik. Az asztráltest eszköz az
Akasha elv uralásához.

Az asztáltestet feltölthetjük vagy telíthetjük meleggel, fénnyel, elektromos
fluiddal, illetve fordítva: sűríthetjük hideggel, összehúzódással. Az
asztráltest tisztánlátása elektromos képesség, a tisztánérzés és a
pszochometria magnetikus képességek., ide soroljuk a médiumitás képességét
is.

Az aura, mely színek tulajdonságokat súgároz szét, a temperamentumnak
megfelelően elektromos vagy magnetikus lehet. Az eredmény színes súgárzó
aura. Az aura színének változásából a tisztánlátó az emberi jellem
alapvonásait és az egyéni tulajdonságokat ismeri fel. Az asztráltestre tehát
főként jellemünk mindenirányú nemesítésével és tökéletesítésével vagyunk
hatással. Az asztráétestre gyakorolt mentális befolyás a mentál matrica
segítségével nyilvánul meg, mely a szellem tevékenységét asztrális síkon
irányítja és fenntartja.

Az asztrál szűrő a lelkiismeret, melyen számos gondolat, észlelés, érzés,
állapot és benyomás áramlik keresztül. Az asztráltest zavarai különböző
lelki betegségekben nyilvánulnak meg. Az asztrális betegségeket erősen
koncentrált életerővel lehet gyógyítani, melyet a beteg teljes gyógyulásának
kívánságával telítünk. A felduzzasztott életerőt közvetlenül az univerzumból
hívjuk és belevezetjük a beteg ember asztráltestébe, anélkül, hogy ezt az
erőt a saját testünkbe vezetnénk.

Az exteriorizáció(kilépés, utazás) az asztráltestnek a fizikai testtől való
tudatos leválasztása. Először a mentális testünkkel lépünk ki a fizikai
testből, majd ezután az imagináció és az akarat segítségével kihúzzuk az
asztráltestet a fizikaiból. Ezután mentál testünkkel ismét visszajövünk az
asztráltestbe és elkezdünk benne lélegzani. Ettől a pillanattól fogva a
fizikai test felhagy a légzéssel.

Az anyagi test a mentáltesttel és az asztráltesttel együttesen elasztikus,
ezüstösen csillogó életfonállal(ezüstszállal) van összekapcsolva. Ha valaki
az ilyen esetben az anyagi, látszólag halott testet megérintené, az
életfonal abban a pillanatban elszakadna és bekövetkezne a valódi fizikai
halál. Az asztráltest a szellem valamennyi erejének és tulajdonságának
központja, asztrál síkon az örök szellem hangszere, mely érzékeivel számos
észlelést fogad a fizikai világból. Ezeket a mentál matricának továbbítja,
mely szintén számos gondolatot és észlelést irányít a szellem tudatához. A
szellem feldolgozza, összekapcsolja a gondolatokat és észleléseket az
asztrális és anyagi test segítségével.

Az asztráltest élettartalma az emberi jellemnek a tulajdonságaiban
megnyilvánuló folyamatos nemesedésével meghosszabbodik a teljes elemi
egyensúly eléréséig. Íly módon egyszerre nemesítjük a mentális és a fizikai
testet. Az asztráltest ugyanabból az anyagból áll mint az asztrálsík, tehát
vele analóg. Az asztráltest ezen a szöveten át táplálkozik, belélegzi azt. A
lények, melyek az asztrál síkon élnek, múlandó léttel bírnak, éppen úgy mint
az ember asztrálteste.

Az alvás tudattalan állapot mely során az anyagi és az asztrális test pihen.
Csupán a tudatalatti dolgozik a szellemben tér és idő nélkül. A tudatalatti
az asztráltestben negatív tulajdonságok által működik, valamint
szenvedéllyel, rossz szokással, gondolatokkal, képzetekkel, képekkel, melyek
általában nem olyan erősen telítettek, hogy materiális síkon meg tudnának
nyilvánulni. Szituációban(alkalom, kisértés) nyilvánul meg, mely bizonyos
kedvező feltételeket tölt be, hogy a materiális síkon manifesztálódjon.

Az asztrális világ térben létezik. Ebben a térben élnek az elhunytak lelkei,
az elementárok, a szörnyek és a négy tiszta elem lényei: szalamandra a tűz
elemben, a szilfek(levegő tündérek) a levegő elemben, a vízisellők a víz
elemben, a gnómok a föld elemben, továbbá szatírok, erdei és vízi tündérek
stb.

Ha a mágus a láthatatlan világ lényeivel tudatosan kapcsolatot vesz fel és
ezt a kapcsolatot csak nemes célokra használja, ezek a lények akarata és és
ellenőrzése alatt vannak. Éppen ezért, ha a mágus nem akarja, asztráltestét
ilyen lények nem képesek befolyásolni.

A tisztánlátás és a tisztánhallás a látás és a hallás tér és időn tuli
okkult képességei, melyek felölelik a múlt, jelen és jövöt egyaránt. A
tisztánlátás fajtái lehetnek:

- Veleszületett tisztánlátás - a legjobb.

- Tisztánlátás különböző betegségek vagy agyrázkódás következtében.

- A látószerv gyengesége vagy átmeneti bénulása következtében. Egy test
fixálása mágikus tükörben, gömbben vagy drágakőben.

- Az a fajta tisztánlátás, melyet helyes mágikus fejlődés és
szemgyakorlatok által sajátítunk el. Ehhez a fejlődéshez az univerzális
fényről, mint tűzelvről tiszta elképzelésünk kell hogy legyen, ami a szemmel
és az akarattal analóg. Az univerzális fényt úgy vesszük fel magunkba, hogy
először az egész anyagi és asztrális testünkkel lélegzünk, majd
belehelyezzük mindkét anyagi és asztrális szemünkbe, majd belesűrítjük a
szemgolyóba. Ebbe a fénybe koncsntrálással belevetítjük a tisztánlátó
tulajdonságát úgy, hogy elképzeljük, ahogy az univerzális fény mindent
átjár, mindent tisztán lát, tér és idő nem akadály számára. A fényt mintegy
tíz percig megtartjuk szemünkbe és utána hagyjuk szétáradni az univerzumban,
hogy ez által szemünk megint normál állapotba kerüljön. Egyébkánt nem
tudnánk megkülönböztetni, hogy normál vagy tisztánlátó szemmel érzékelünk-e.
A tisztánlátás gyorsabb eléréséhez mágikus vizet is használunk, az
úgynevezett cseppfolyós kondenzátort.

A tisztánhallás fejlődése ugyanaz mint a tisztánlátásé. A tisztánhallás
által a legnagyobb távolságokból is észlelhetünk hangokat. Ugyanakkor
bensőnkben hangos gondolkodás megy végbe a szív vagy a napfonat területéről.
Alapos iskolázás után tisztánhallással úgy fogunk fel mindent, mintha
valakivel normálisan beszélnénk.

Mindaz ami az univerzumban, a makrokozmoszban lejátszódik és létezik, az
emberi testben, a mikrokozmoszben szintén lejátszódik és megvan. Ezért
mondható, hogy az isteni gondviselés hűen tükröződik az emberben.

Az emberi testet az étellel és a légzéssel tápláljuk és tartjuk fenn, melyek
a testben az égésfolyamatokat eredményezik. A táplálékfelvételtől és a
légzéstől függ tehát az életünk. A táplálék természetesen bizonyos arányban
elem anyagokat is tartalmaz. Azért kell vegyes táplálékot magunkhoz vennünk,
hogy ezáltal minden elemnek biztosítsuk a megfelelő vivőanyagot. Egyoldalú
táplálkozás megbetegítené testünket, mert valamely elem nem kapná meg a
szükséges tápanyagot. Az emberi testben az elemek a következő képpen
oszlanak el: tűz a fejben, levegő a mellben, víz a hasban és föld az egész
testben, a húsban és a csontokban. Funkcióik felépítő, kiegyenlítő és
lebontó.

Az elktromos hatások bennünk a kolerikus temperamentumban és az akaratban, a
magnetikus hatás a melankolikus temperamentumban és a hitben nyilvanul meg.
Az elektromos fluid minden szerves és szervetlen testben kémiai, alkímiai
szempontból savakat termel, míg a magnetikus fluid lúgos hatású.

A múltat, jelent és a jövőt a mágus olvashatja vagy láthatja mágikus tükör
segítségével. Transzállapotba kerül, imaginációval felkészül a képek
fogadására és így bárki múltját, jelenét és jövőjét el tudja olvasni az
Akashában.

A materializáláshoz a mágus saját testében vagy azon kívül egy bizonyos
elemet oly hatalmassá sűríthet, hogy projekció során közvetve materializálja
ezt a dolgot vagy képzetet, ami bárki számára megfogható valóság.

Az anyagi test életelixirrel fiatalítható. A mentális síkhoz esszenciákat
használunk, az asztrális síkhoz tinktúrákat, az anyagi síkhoz pedig
különböző sókat, kivonatokat. A bölcsek köve, a vörös tinktúra, a zöld
oroszlán, az alkimistáknak megfelelően a négy elemből és az ötödikből
kvintesszenciaként koncentrélt erő. Nagyobb mennyiség nem csak meggyógyítja
valamennyi betegséget, hanem fiatalítja is az egész testet.

Amennyiben alkimista vagy hermetikus az elemeket uralja, ezeket a fiatalító
elementáris tulajdonságokat fizikai elixírekbe és esszenciákba koncentrálja.
Csak azáltal lesz az elxir mágikusan hatékony, hogy a megfelelő elemmel
telítődik és hatása kiterjed annak anyagára, valamint annak teljes asztrális
aspektusára, aki ezt alkalmazza, tehát személyreszabott kell legyen. A
hermetikus aki az élet tökéletes elixirjét élvezni kivánja, az anyag, az
asztrális és a mentális sík minden analógiájában járatosnak kell lennie.
Ismernie kell azok elementáris hatásait és tökéletesen kell uralnia ezeket
az elemeket. Az elixirkészítés csak a természet elementáris folyamatának
folyamodványa, önszuggesztió által is létrehozhatjuk az anyagi és asztrális
test fiatalításának folyamatát.

A fizikai és asztrális test fiatalodásának megvannak az árnyoldalai. Az
emberi fejlődés univerzális törvényének megfelelően a fiatalodás során
vissza kell térnünk a fiatalabb évekbe és ezzel egy időben el kell
veszítenünk tapasztalatainkat, ismereteinket, adott estben az elmúlt évek
során végzett hermetikus munkák bölcsességét és élményeit, annak
megfelelően, hogy hány évvel lettünk fiatalabbak. Tehát nem csak anyagi,
hanem az asztrális ás mentális testeinket is fiatalítjuk. Bizonyosan minden
jó mágus alaposan át fogja gondolni, hogy a fiatalság néhány évéért akar-e
ilyen magas szellemi vagy lelki árat fizetni.

Az izgatószerek elsősorban mentális síkon tompítják a gondolkodást és az
elektromos és magnetikus fluid zavarainak következtében nemkivánatos
jelenségeket okoznak. Néha bizonyos érzékszervek kiiktatását is
eredményezik. Ez az izgatószer által létrejött állapot mindig káros,
különösen ha nem ellnőrzött, mert erőszakosan és hirtelen, nrm természetes
úton jött létre. Ezzel együtt a mentális érzékek, a gondolkodás, a levgőelem
és aspektusai is nagyon erősen károsodnak. Az anyagi testben ezen káros
beavatkozás miatt az idegek eltompulnak, a szív gyengül és károsodnak az
érzékszervek. Mindez nagyon rossz hatással van az asztráltestre.

Hermetikus szempontból a szép test szép burok, az örök szellem öltözéke,
melyet eszközként használ a durvaanyagi síkon való megnyilvánuláshoz. A szép
test egyben a tökéletes egészség, az emberben munkálkodó összes elementáris
erő összhangjának és tökéletes harmóniájának szimbóluma és kifejezője. A
testben az aranyközép az Akasha pont, az abszolút egyensúly pontja, mélyen a
test közepében. Ebből a középpontból kiindulva uralja az Akasha-elv fizikai
síkon az egész emberi testet. Ezt a pontot plexus solarisnak is nevezzük, a
gerincoszlop és a szívgödör között található.

A negatív karma az emberi testben olyan betegség formájában nyilvánul meg,
amelyet nem lehet gyógyítani mindaddig, amig a karma hatása tart.

A mentális tevékenység valójában tökéletes imagináció, mellyel a hit, az
akarat és a koncentráció révén mindent megalkothatunk.

A korábbi életekről való tudást azért veszítjük el, hogy mostani
fejlődésünkben a sorsunkon lehetőleg sokat tudjunk javítani. Ha tudatában
lennénk előző életeinknek, birtokában lennénk az ismeretnek, hogy ezt vagy
azt az okot ki kell egyenlítenünk, többé-kevésbé sablonszerűen élnénk, nem
érdekelne bennünket az élet.

Minden ember életét a karmikus törvény irányítja, s pontosan meg van
határozva az élet tartama, hogy ezáltal az ember bizonyos negatív okokat jó
tettekkel és okokkal ki tudjon egyenlíteni. Ebből a célból a sors olyan
körülményekbe, társaságba és közegbe helyezi az embert, hogy ezáltal az
ember abba az irányba sikeresen javítson. Száz meg száz kedvező alkalom
kivánkozik, hogy az ember életében a legfontosabb dolgot beteljesítse. Az
univerzális isteni gondviselés szeretete oly messzire elér, hogy az ember
élete rendszerint meghosszabbítódik, ha a mágikus fejlődés útjának, vagy
annak, mely őt az abszolút igazságokhoz irányítja, átadja magát. Az ember
életét folyvást a szellem, a lélek és a test nemesedése és tökéletesedése
határozza meg, mert igazából ez az ember életének fő célja. Egy nap
valamennyiünknek el kell érkeznie ehhez a felismeréshez.

Az igazi vallás a beavatottak saját univerzális szemlélete, mely mély
meditációban és az univerzális törvények megismerésében alakul ki. Minden
ember Isten képmására teremtetett. Aki ezt a gondolatot helyesen fogta fel,
annak világos, hogy az emberben az egyetemes gondviselés egy darabkája
nyugszik. Ezért törekszik az ember arra, hogy lehetőleg istenéhez közeledjen
és végül azonosuljon vele. Ezt az ember az isteni ideák megvalósításával éri
el, fokról-fokra haladva a legmagasabb ideákig, az Istennel való egysülésig.

A tanár aki tanítványát neveli, megvilágosíthatja a tanítvány értelmét,
tudatát, hogy ezáltal a legmagasabb célhoz vezető úton jobban jusson előre.
A mester azonban nem változtathatja meg tanítványának jellemét, mert ez az
egyetemes gondviselés számára teljesen alaptalan volna.

Szentség és tökéletesség között nagy a különbség. A tökéletes ember az
elemekre vonatkozóan teljesen kiegyensúlyozott és lelke a legmagasabb isteni
erényekkel van áthatva, melyek a négy univerzális elemnek felelnek meg. Az
ilyen ember lelkében az Istennel való azonosúlást és egyesülést elérte. A
szent ember még tökéletlen, mert csupán egy isteni tulajdonságot valósított
meg magában, s egyedül ebben sérthetetlen. Ezért kell újra és újra
visszatérnie a földi síkra, mindaddig míg tökéletes emberré nem válik.

Isten a legmélyebb és legrejtettebb lényegében a nem teremtett fény.
Istennek ez a legmagasabb aspektusa fel nem mérhető, külső és belső
érzékszerveinkkel felfoghatatlan és elképzelhetetlen. Az ember az
ezoteriában az Akasha szóval jelöli Istent.. Isten tehát az Akasha-elv, az
őslétezés, minden dolog és minden megalkotott lény ősoka. Ő az őserő, az
ötödik erő, mely mindent megalkotott, mindent irányít és mindent
egyensúlyban tart. Isten minden gondolat és idea kezdete és tisztasága. Az
okok világa, mely valamennyi teremtett lényt megtart a legmagasabb
szféráktól a legmélyebbekig. Az alkimisták kvintesszenciája. Minden a
mindenségben.

A felébredt ember aki a makro- és mikrokozmosz univerzális törvényeit jól
ismeri és uralja, nagyon világosan tudja, hogy ő az isteni lény egy része és
ezért úgy tekint rá, mint szent feladatára, hogy a mágikus-hermetikus úton,
a legmélyebbtől a legmagasabbig , vagyis a személyes istenséggel való
azonosulásig, hogy Istennel eggyé váljon. Ezért hozza létre magában a
személyes Isten legmagasabb isteni ideájának a képzetét, akit mindennél
jobban tisztel és szeret és akihet az isteni ideák elsajátításával fokonként
feljebb törekszik. A hétköznapi ember nem ismeri Istent, ezért csak hinni
tud benne. Tiszteli, szeretei, hogy támaszkodhasson rá és el ne vesszen.

Az isteni ideák tíz alapvető igazsága létezik:

1 Isten a legmagasabb isteni principium.

2 A szeretet

3 A bölcsesség

4 A mindenhatóság

5 A mindentudás

6 A törvényszerűség

7 Az örök élet

8 A mindenütt jelenvalóság

9 A halhatatlanság

10 Minden idea és gondolat tisztasága

Az ember jobb kezének öt ujja azt jelenti, hohy az emberben öt univerzális
elem uralkodik, a tűz, a levegő, a víz és a föld, aktív polaritásuk
kisúgárzásának megfelelően, tehát pozitív pólusban(adó kéz). A középső ujj
az Akasha-elv megfelelője, amely a többi elemet az ujjakban megtartja és
irányítja. A bal kéz öt ujjának uganúgy az öt univerzális elem nyilvánul
meg, ugyanabban a sorrendben, de itt negatív pólusban(fogadó kéz).

Minden mozgás, ének, zene, hiszen az anyagi világban minden mozgás az
életritmus megnyilvánulása. Bennünk a ritmus légzéssel nyilvánul meg:
induktív módon a belégzéssel, deduktív módon a kilégzéssel. A szív munkája
az emberi testben egyuttal induktívés deduktív megszakítás, az élet és
mozgás ritmusa. A tudat tevékenysége a növekedés alatt és a tudatalatti
tevékenysége az alvás közben az életritmus következményei.

Az isteni bíróság valójában szigorú elszámolás a pozitív és a negatív tettek
között, mihelyt anyagi életünk végén és az astrálbirodalom küszöbén találjuk
magunkat. Az asztrálbirodalpm őrzője az Akasha-elv, mely gondolatainkat,
érzéseinket és tetteinket ok és okozat alapján egészen pontosan és precízen
értékeli és azután további sorsunkat meghatározza, amíg teljes mértékben
"kiegyensúlyozottak" nem leszünk.

Az illúziók világa valójában csak azon emberek számára létezik, akik az
univerzális törvényeket nem ismerik. A beavatottak számára az illúziók
csupán akadályokat jelentenek, melyek könnyen felismerhetők és
megmagyarázhatók, s melyekkel szemben a beavatottak küzdenek, míg teljesen
el nem hárították azokat.

A misztikus amennyiben nem mágus is egyben Isten felé közeledik végtelen
szeretettel. A mágus ezt az akarat és fegyelmezés útján teszi. A beavatásban
nincs különbség misztika és mágia között, mert a beavatott mester
rendszerint misztikus. A mágia és a kabbala a legmagasabb tudomány ami csak
létezik. A hermetika Istennel, az emberrel és a kozmosszal kapcsolatos
kérdéseket fejti meg, többé-kevésbé filozófiai úton. A hermetika fogalmat az
irodalomban különbözőféleképpen értelmezik, többek között Hermész
Triszmegisztosz nevére vezetik vissza. A mágia gyakorlati tudomány, mely a
legmagasabb művészetnek felel meg, miközben a kabbala szigorúan egzakt, a
legmagasabb megismerésre, végtelen bölcsességre és tudományra alapul. A
bolygó közötti síkon élő lények a hermetikust tökéletes bolygók közötti
lénynek látják, aki tisztán súgárzó aurájával a többi, normális emberi
lénytől világosan különbözik.

A salamoni templom négy fő pillére: tudni, merni, akarni, hallgatni.
Mentális síkon ez a négy tulajdonság válik számunkra tudatossá, meditálunk
rajta és tetté formáljuk.

Az emberi test minden érzékszervét az érzékszerveknek megfelelő elemekkel
kapcsolatos szpeciális gyakorlatokkal ösztönözzük. Ezzel szemben az
érzékszerveket tompítják az izgatószerek, kábítószerek, dohány, alkohol.

A nap folyamán az elemek hatékonysága ciklikusan változik. Minden 24-ik
percben változik valamelyik elem hatékonysága, hatása és uralma a következő
sorrendben, a körforgás éjfélkor kezdődik: 0 -24 percig Akasha

25 - 48 percig Levegő

49 - 72 percig Tűz

73 - 96 percig Föld

97 - 120 percig Víz

Tehát az uralkoró elemeknek ez a sorrendje két óránként váltakozik. A tűz
elem uralkodása alatt sikerülnek legjobban az optikai gyakorlatok, a levegő
elemnél az akusztikusok, a víz elemnél az érzés szerintiek, a föld elemnél
azok a gyakorlatok, melyek a tudatot tágítják. Az Akasha uralkodása alatt a
negatív állapot és teljes jelenvalóság, az "örök most" tudatosúlása sikerül
a legjobban. Ha még nagyobb sikerrel szeretnénk gyakorolni vagy sikerrel
szeretnénk véghez vinni egy mágikus gyakorlatot, az említett
időintervallumokban forduljunk a megfelelő elemekhez.

A bűn hiba melyet akkor követünk el, ha megsértjük a makro- és mikrokozmosz
törvényeit, ha tudjuk, hogy valamit rosszul teszünk és mégis tesszük. A
Szent Szellem ellen mágusként például akkor követünk el hibát, ha az isteni
gondviselés előtt tett esküt vagy ígéretet bármilyen okból nem tartjuk meg.
A Szent Szellem ellen elkövetett bűn tehát a mágus révén durva módon és
különösen komoly esetekben az univerzális törvények tudatos megsértése.

A beavatottakat azért küldik a földi síkra, hogy nemes dolgot vigyenek
véghez az emberiség számára. Minden igaz beavatottnak meghatározott
küldetése van például, hogy a tanítványt a mágikus művészetben és
tudományban kidolgozza, hogy beteg embereket gyógyítson, akiknek talán
gyógyíthatatlan betegségben kell szenvedniük, hogy a makro- és mikrokozmosz
univerzális törvényeinek abszolút igazságáról bizonyságot adjon, hogy
bizonyos katasztrófát elhárítson, hogy könyvet írjon a bölcsességről és az
Istenhez vezető tökéletes útról stb.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.


forrás:karsayalarm.hu