Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Bőségteremtő tudatosság

2018-11-02

Én vagyok a lelkem kapitánya és a sorsom mestere: enyém a választás joga és képessége

   

bőség 21.jpg

 Kép forrása: Pinterets.com

 

Bőség teremtés

Bármit is állítanak a tudósok, pszichológusok, szellemi beavatottak, gyógyítók és misztikusok a tudatalattiról, és bármilyen megnevezéssel is illessék azt, általánosan érvényes metafizikai igazság az, hogy az ember lelkében-szellemében öröktől fogva létezik egy mágikus teremtő hatalommal bíró gyógyító-tápláló-tisztító erőforrás, amelyre minden helyzetben és mindenkor rábízhatja teljes bizalommal a saját maga és szerettei sorsát és életét.

Boldogságunk és egészségünk, a gazdagságunk és személyi sorsrendeltetésünk beteljesítésének a kulcsa abban áll, - állítja a felhasznált könyv szerzője, és még nagyon sokan mások -, hogy tudatos elménket pozitív kollaborációba állítsuk ezzel a tudattalan isteni intelligenciával, Felettes Énünkkel, isteni akarattal, az Élet és a Teremtés törvényével, amely mindig pozitív és a létezés felvirágoztatására, tágítására, gyarapítására, a szépségre, bőségre, egészségre irányul.

Amennyiben olyan gondolat-csirákat ültetünk el a tudatalattinkban, amelyek ezzel az egyetemes teremtői pozitív léttervvel összhangban állnak, azok maradéktalanul meg is valósulnak az életünkben, nagy-nagy boldogságot, egészséget, örömöt, sikert és beteljesülést, áldást idéző módon, a legtökéletesebb úton és megjelenési formában.

Ha helyesen gondolkodunk, ha értjük az igazságot, ha a tudatalattinkban lerakódó gondolatok (képek, egyetemes létideák) építő jellegűek, harmonikusak és békések, akkor tudatalattink teremtőereje harmonikus körülményeket, szellemi fejlődésünkhöz, boldogulásunkhoz kedvező környezetet és anyagi eszköztárat varázsol elénk. Kellő éberséggel és mentális önuralommal (és persze megfelelő kauzális önismerettel), gondolkodásunk és képzeleti tevékenységünk tudatos irányításával tudatalattinknak ezt a megidéző-teremtő hatalmát bármely problémánk megoldásához és bármely életnehézségünk, krízishelyzetünk feloldásához igénybe vehetjük:tudatosan együttműködhetünk a világegyetemet kormányzó végtelen hatalommal és egyetemes, abszolút törvénnyel. Ez a mindenkori ember rendeltetése a Teremtésben, ez az elsőszülötti jog, ezen mágikus teremtői hatalom birtoklására és alkalmazására való jog, amellyel a -teremtés-megismerés-kiegyenlítődés örök rendjébe szabadakarattal beleszólhatunk, saját felelősségünkre alakíthatjuk a Teremtést, saját magunk (és az egész létezés) szellemi felemelkedése vagy pusztulása érdekében, a képi-gondolati tevékenységünk, érzelmi-vágyéletünk minőségének függvényében.

Azaz bensőnkben székelő értelem, amely az objektív tudat (nappali, éber tudat) kiesésekor avagy álmatag állapota esetén jelenik meg, olyan, mint egy szivacs, befogad mindent, ami a nappali, racionális elénk felől érkezik, és ugyanakkor képtelen a vitatkozásra. Helyesnek fogadja el a helytelen elképzeléseinket is, és meg is valósítja őket konkrét események, életfeltételek, sorsfordulatok képében, a lelkünk mélyén táplált elvárásainknak megfelelően. Bármi is történjék velünk, azokon a gondolatokon alapszik, amelyeket hitünk révén tudatalattinkra erőltettünk (vagy erőltetett a környezetünk neveltetésük és emberi kapcsolataink folyamán). Hibás elképzeléseinket ki kell cserélnünk, és a jóvátétel, a javítás egyetlen módja a személyi sorsfeladataink megismerése és azok tudatos felvállalása és az ezekkel összhangban álló harmonikus, építő, kreatív képzetek gyakori ismételgetése, amelyeket a tudatalattink (személyi sorsrendeltetésünket ismerő Felettes Énünk) elfogad (hiszen a létezés alaptörvényével összhangban állónak érez), és új, egészséges szokásokat, új személyi alapállást alakít ki bennünk.

Mostantól kezdve jóindulatúbb leszek. Az öröm, boldogság, vidámság válik megszokott hangulatommá. Mindennap szeretetreméltóbb és megértőbb leszek. Környezetem számára a vidámság és jóakarat központjává válok, saját jó kedélyemet terjesztem közöttük. Ez a boldog, örömteli, vidám hangulat, lesz megszokott, természetes állapotom. Hálás vagyok érte

Végtelen intelligencia vezérel és irányít minden lépésemnél. Egészségem tökéletes és a harmónia törvénye hatja át testemet és lelkemet. Szépség, szeretet, békesség és bőség ölel körül. A helyes döntés és az isteni rend elve kormányozza egész életemet. Tudom, hogy életem fő vezérelve az élet örök érvényű igazságain alapul , és tudom, érzem és hiszem, hogy tudatalattim a tudatos gondolataim természete szerint választja meg reakcióját.

A görcsös aggodalmaskodással, kételkedéssel, hitetlenkedéssel a tudatalattimban lakozó bölcsességet és végtelen intelligenciát tagadom meg, valahányszor akadályokat, gátakat, késleltetéseket állítok elő tudatos elmémben. Ezzel a negatív mentalitással alátámasztom azt, hogy tudatalattim nem képes megoldani a problémámat. Ez pedig mentális és érzelmi görcsökhöz vezet, és hosszú távon tragikus élethelyzeteket, betegséget, szegénységet, kudarcot eredményez.

A Teremtés pozitív értelmével összhangban álló vágyaim megvalósításához határozottan, naponta többször kell kijelentenem magamban.A végtelen intelligencia, amely ezzel a vággyal megajándékozott, felfedi előttem a vágyam kiteljesedéséhez szükséges, tökéletes tervet, és a végrehajtás során is vezérel. Tudom, hogy tudatalattim mélységes bölcsessége engedelmeskedik óhajomnak, és amit bensőmben érzek és kijelentek, az a külvilágban is megmutatkozik. A világban összhang és egyensúly uralkodik.

 

bőségangyal 2.jpg

 Kép forrása: Pinterets.com

Tudatalattim ismeri a megoldást. Most is engedelmeskedik nekem. Hálás vagyok, mert tudom: tudatalattim végtelen intelligenciája minden dolgok tudója, és most is felfedi előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja tudatalattim fenségét és dicsőségét. Örvendezem.

Saját tudatalattim hatalma révén bármit megtehetek.
Én vagyok a lelkem kapitánya és a sorsom mestere: enyém a választás joga és képessége. Nem hagyom, hogy mások gondolkodjanak helyettem. Magam választom meg gondolataimat, és magam hozom meg a döntéseimet. Az életet választom! A szeretetet választom! Az egészséget választom! A bőséget és a boldogságot választom!

Testemet és annak összes szerveit tudatalattim végtelen intelligenciája alkotta. Tudatalattim tudja, hogyan gyógyítson meg engem. Az ő bölcsessége teremtette összes szervemet és szövetemet, izmaimat, csontjaimat. Bensőmnek ez a végtelen gyógyereje most lényem valamennyi atomját átalakítja, hogy minden porcikámban egészséges legyek. Köszönettel adózom a gyógyulásért, mert tudom, hogy most is gyógyulok. Csodálatosak bensőm teremtő intelligenciájának művei.
Ahogy a csőben áramló víz követi a cső alakját, ugyanúgy követi az élet rajtam átáramló princípiuma gondolataim természetét. Kijelentem, hogy a tudatalattimban jelen lévő gyógyító hatalom harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség alakjában áramlik rajtam keresztül. Úgy tekintek e hatalomra, mint eleven intelligenciára, kellemes, bájos útitársra. Rendíthetetlenül hiszek folyamatos áramlásában, amely élénkít inspirál és felvirágoztat. Éppen ezért azt kapom, amire vágyok. Amiként hiszek, akként adatik nékem.

Isten tökéletessége fejeződik ki most bennem, a tökéletes egészség eszméje tölti el a tudatalattimat. Istennek rólam alkotott képe tökéletes kép, tudatalattim pedig az Isteni Elmében rejlő tökéletes képpel összhangban alkotja újjá testemet.

A Szentírás tanításai lényegében a hit illetve a Jézus által Atyának nevezett mágikus tudattalan hatalmáról és működési mechanizmusáról szólnak. A példabeszédek, ás kinyilatkoztatások sajátos ige-időhasználata arra figyelmeztet bennünket: higgyük és fogadjuk el igaznak a tényt, hogy vágyunk már valóra vált és beteljesedett, mert így számíthatunk bekövetkezésére a jövőben.

A magabiztos meggyőződés, amely ugyanakkor mentes mindenféle görcsösségtől, erőszakosságtól mindig meghozza gyümölcsét: hogy az elme birodalmában bármi testet ölthessen, úgy kell gondolnunk rá, mintha máris ott létezne. Az eszmének, a képnek már tényként kell elménkben léteznie, ahhoz, hogy a földi valóságunkban is megvalósulhasson, testet ölthessen. Ezzel a rendületlen hittel kiűzhetem teljes mértékben az elmémből a az akadályozó feltételekre, gátló körülményekre, vagy bármilyen kizáró lehetőségekre vonatkozó negatív képeket, szuggesztiókat. Ez a magvető munkája: elvetem elmém talajába a magvat - a koncepciót, a képet, a pozitív létideát -, és az, ha zavartalanul fejlődhet, tévedhetetlenül meghozza a maga külvilágbeli gyümölcsét.Legyen néktek a ti hitetek szerint.

A Bibliai értelmezés szerint a hit: gondolkodásmód, az elme hozzáállása, belső bizonyosság, annak tudása, hogy a tudatos elménkkel tökéletesen elfogadott eszme tudatalattinkba ágyazódik, és testet ölt: a hívő kizárja a kicsi, racionális, analitikus, tudatos elmét, s helyette teljes mértékben, kizárólag az Atyára, vagyis a tudatalatti belső hatalmára támaszkodik.Amiképpen vélekedik az ember az ő szívében -tudatalattijában-, olyan lészen ő maga is.

Ebben áll tehát a pozitív hittel és várakozással támogatott tudatalatti csodálatos hatalma: elképzelem vágyam beteljesülését, átérzem annak realitását, tudatosan választom az életerőt, a bőséget, az áldást, az egészséget, boldogságot, és ez a mágikus teremtőerő a tudatos választásomat követi, aszerint cselekszik: az elképzelésem megvalósul.Hidd, hogy megadatott néked, és megadatik.

A hit ugyanis az elmémnek az a gondolata, amely lehetővé teszi, hogy tudatalattim hatalma gondolkodásmódomnak megfelelően vegyen részt életem valamennyi fázisában. ;Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

A szellemi alapálláson, gondolkodásmódon múlik tehát minden az életünkben. Butaság olyasmiben hinni, ami árthat nekünk, vagy sérthet minket. Sohasem a hit tárgya az, ami sért vagy bánt, hanem az elménkben megfogamzó hit vagy gondolat, mivel ez hozza létre az eredményt a várakozásunknak megfelelően. Összes tapasztalatunk, cselekedetünk, életünk valamennyi eseménye és körülménye a saját gondolataink, belső hitvilágunk reflexiójaként és reakciójaként jött létre.

A mentális gyógyításhoz és a vágyaink realizációjához szükséges hitünk csak úgy valósulhat meg, ha megszűnik a tudatos agy objektív elme ellenállása. Ezért a racionális elme lenyugtatása, ellazítása, a passzív, bizalomteljes odaadás, egy alvás előtti vagy utáni, mély, ellazult lelkiállapotban a tudatalattinkban rejlő gyógyító, teremtő energiák felszabadításának a kulcsa.

Hasonlóképpen az imádság sem más, mint valamely elérendő célunkra vonatkozó elképzelésünk szavakba öntése. Az imádság a lélek őszinte vágya. A vágyam az én imádságom. Legmélyebb (az isteni élettervemnek megfelelő) szükségleteimből fakad, és tartalmazza a pozitív isteni rendeltetésemnek megfelelő, az élettel szembeni elvárásaimat.Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzak az igazságot: mert ők megelégíttetnek. Legbensőbb vágyunk tehát valóban imádság: az élet éhsége, szomjúsága, sóvárgása a béke, harmónia, egészség, vidámság, gazdagság és valamennyi áldás, életöröm után. Mindarra, ami az egyetemes lét nyíltságából, tágulásából, gyarapodásából, végtelen lét-lehetőségeiből, a pozitív Teremtés és kiegyenlítődés egyetemes törvényeiből, magából a bennünk rejlő pozitív isteni létakaratból következik.

   

abundantia k.jpgHittel kell tehát kérni, ha meg akarjuk kapni, amit kértünk.Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyitogat néktek. Elménk a gondolattól halad a teljesítés felé, avagy más szavakkal: a kép a képességeink, az elképzeléseink, az egész létezésünk alapja, mert a valóság természete mágikus. És semmi sincs meg a valóságban, ami ne lett volna meg előzőleg az isteni elmében, a teremtő tudatalattiban, aminek ne lett volna megfelelője az örök ideák szellemi valóságában is. Ezért, ha nincs eleve elképzelésem a teljesült vágyamról, ha nem látom annak megvalósulását a lelki szemeimmel, mozdulatlanságra (sőt, rombolásra, a meglevő energiáim, erőforrásaim elsorvasztásra) kárhoztatom a tudatalattimat, hiszen hit nélkül, belső képek nélkül nincs amiféle elmozdulnia.

Szüntelenül munkát kell adnunk neki a pozitív elvárások szorgalmas és kitartó elültetésével: Munkálkodjatok, amiképpen a ti Atyátok is munkálkodik.Az imádságot, mint szellemi cselekvést, már megvalósult képzetként kell elfogadnom és hálával megköszönnöm annak megvalósulását, ahhoz, hogy a tudattalanom (amely csak az abszolút jelen időt ismeri) játszani kezdjen rajta, és végtelen intelligenciájával a beültetett pozitív képzet-csirát termőre fordítsa. Elmémben el kell jutnom a teljes elfogadás, a korlátlan és vitathatatlan belelegyezés állapotáig.

Ezért a megidéző kérés nyilvánításhoz a vágyunk biztos elérése fölötti öröm és megnyugvás érzésének kell társulnia. Egész lényünkkel meg kell legyünk győződve arról, hogy tudatos elménk kérései egyértelmű válaszra lelnek tudatalattinkban, amely maga a határtalan bölcsesség és végtelen hatalom. Ezzel az odaadó, bizakodó vágyakozással és pozitív elvárással találnak válaszra a legbensőbb imáink.

Az ember rendeltetése a Teremtés és Újrateremtés művének a folytatása és folyamatos javítása, jobb tétele. Erre kapott teremtő, megidéző hatalmat az isteni elsőszülött joga alapján. Megjelenítő hatalma van a létezés alapját képező isteni lét-ideák fölött, hogy a spirituális fejlődése, és az egész létezés felvirágoztatása érdekében bevonzza és megvalósítsa a Mennyei Királyságot az életében. E mágikus teremtési folyamat alapja a kép, az elmében elhelyezett gondolat, ez az Adam Kadmoni rendeltetése az egyetemes Embernek, Isten első gondolatjának.

Az elmémben létező kép a veleje mindannak, amit remélek és bizonyítéka mindannak, ami nem látható. Amit a képzeletemben megformálok, ugyanolyan valóságos, mint testemnek bármelyik része. Az elképzelés, a gondolat valóságként létezik a teremtő létideák síkján, és a megfelelő időben, az isteni időzítés szerint, egy napon a való világban is megjelenik, ha hűséges maradok az elmémben megalkotott képhez: az elmében fenntartott és hittel alátámasztott kép valóra válik.

Érzéseinknek és hitünknek megfelelő erő árad szavainkba. Önbizalmunk és magabiztosságunk erősödik, amikor felismerjük, hogy érettünk működik, a mi szavunkat támogatja ez a világmozgató erő. Az ember nem ad erőt az erőhöz, semmiféle szellemi erőlködésnek, kényszernek, erőltetésnek vagy birkózásnak, viaskodásnak sincs tehát helye ebben a kreatív (mágikus) teremtési folyamatban.

Kinyilvánítom, hogy szavaim egyenesen a végtelen isteni elméhez szállnak, és az megvalósítja őket. Így történik. Hálás vagyok érte Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked és a te uraidon világosság fénylik.

A tudatalatti által, a racionális elme pozitív megerősítései hatására véghezvitt materializációs folyamat lényege a mentális és fizikai testek közötti szoros kölcsönhatás: a tudatos elme által felfogott eszme (kép) vibrációt indít az akaratlagos idegrendszerben. Majd ez utóbbi a szimpatikus idegrendszeren fejleszt hasonló áramot, s így átadja az eszmét (képet) a tudatalattinak, a tulajdonképpeni kreatív közegnek, amely, mint egy képlékeny massza befogadja azt, magába szívja és átalakítja, formába önti a képzet minősége, vibrációs színezete (idea-tartalma) szerint. Így válnak a gondolatok valóságos dolgokká, eseményekké az életünkben.

A tudatban kidolgozott (a mantrázással egybekötött ideaalkotás) és igaznak elfogadott (érzékletes képpé alakított és érzelmekkel fűtött) gondolatot az agy továbbküldi a hasi idegközpontnak, a tudatalatti elme agyának, ezzel a gondolat a hús-vér testbe épülve, élő realitásként jelenik meg a fizikai valóság szintjén.

A tévhitek, félelmek, előítéletek a külső látszatok és felületes érzékszervi bizonyítékok alapján ítélő racionális elme révén jönnek létre, és ezáltal a tudatos elme szüntelenül beavatkozik a testünkre felügyelő tudattalan intelligencia gondoskodó, gyógyító tevékenységébe. A betegség és egyéb negatív krízishelyzetek létrejöttében a pszichológiai és érzelmi kondicionálás (neveltetés és emberi - főként a rokoni, baráti, szerelmi - kapcsolatok, külvilági tapasztalatokból eredő szuggesztiókkal, képzetekkel és érzelmi átélésekkel való öntudatlan vagy féltudatos azonosulás) játszik alapvető szerepet, amelynek eredményeképpen, olyan félelmek, tévhitek, negatív képzetek és gondolati-érzelmi minták rögződnek a tudattalanban, amelyek aztán annak mágikus materializációs hatalma következtében meg is valósulnak a fizikai dimenzióban.

Az emberi kommunikáció, a verbális információ-közlés során ugyanis lényegében egy mentális kép-közvetítés folyik, amihez nemegyszer intenzív érzelmi-érzéki benyomások is társulnak, a beszélgető-partnerek közötti láthatatlan aura-átmosás; minősége révén, és így, az intenzíven megidézett és a személyi befolyásoltság állapotában ;felszívott; szuggesztív képek előbb-utóbb fizikai valóságként térnek vissza, materializálódnak.

 Az ;aura-átmosás alatt olyan erős asztrális (lelki, érzelmi) befolyásolásként, kölcsönhatásként értelmezendő, amely során a két ember személyisége - és ezzel együtt alapvető mentalitása, koncepciói, átélései, hangulatai és ambíciói, stb. - kölcsönösen (vagy egyirányúan az erősebbtől a gyengébb karakterű egyén irányában) hatást gyakorolnak egymásra. Különösen intenzív ez a mágikus azonosulási-manipulációs folyamat a szülő-gyermek, a rokoni, a baráti, és a szeretői viszonyokban, ahol a két ember között intenzív érzelmi kötődések (érzelmi szálak) jöttek létre.

A személyi fejlődés során, a pozitív sors-beteljesedésünk érdekében el kell sajátítanunk azt a spirituális öntudatot, éber alapállást, amely immúnissá tesz a külvilágból jövő, különféle benyomások és befolyások negatív hatásával szemben. Ezt úgy valósíthatjuk meg, ha éber értékítéletre teszünk szert, vagyis az adott élethelyzet kauzális gyökereit, az illető személy vagy élethelyzet által megjelenített lét-princípiumokat értelmezzük és nem hagyjuk a racionális elménknek, hogy különféle negatív, zavaros érzelmekkel felerősítve az elhangzott szuggesztiókat, az átélt benyomásokat intenzív képek formájában tehetetlenül magába szívja és realizálja.

Ugyanilyen ébernek kell lennünk az életről alkotott általános valóság-koncepcióinkkal szemben is, amelyek a neveltetésünkkel megerősített örökletes programjainkból származnak. Szüntelenül tudatosítanunk kell magunkban, az átöröklött és belénk táplált negatív hitünk feloldása érdekében azt, hogy a tudatalattink a létezés alaptörvénye szerint működik, amelynek értelmében a teremtés értelme pozitív és minden történésnek jól meghatározott kauzális célja és rendeltetése van az életünkben, személyi boldogságunk beteljesedése felé vezet, amennyiben mi is pozitívan kollaborálunk mágikus képzeletünk tudatos uralása révén ezzel az egyetemes pozitív létakarattal. Ebben az esetben ugyanis támogathatjuk a tudatalattink gyümölcsöző tevékenységét, amely mindig a harmónia, az egészség, a békesség, bőség és személyi kiteljesedés, gyarapodás megvalósításán munkálkodik. Mindig és mindenhol ez az egyetemes isteni törvény keresi a kifejeződésének az útját az egyéni lényünkön, életünkön keresztül.

Láthatatlan spirituális támaszunk, az élet velünk született pozitív alapelve támogat tehát a pozitív sorsrendeltetésünkkel összhangban álló vágyaink, az egészség, bőség, boldogság, gyarapodás harmonikus lét-állapotainak az elérésében. Könnyebb és bizonyosabb ezért az egészség, a fizikai-szellemi jólét és tágulás állapotainak a megvalósítása, mint az abnormális betegség-, szűkösség- és kudarc-állapot létrehozása és fenntartása. Mégis a negatív mentális tevékenységünkkel mi újra és újra az árral szemben úszunk és ostoba szenvedésben telik életünk. Negatív gondolkodásmódunkkal az Élet áramlatával szemben haladunk és betegségben, tragikus élethelyzetekben van mindennek következtében részünk.

A kudarcnak alapvetően két oka van: a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés.


Ezek mellett az is hatástalanná teszi a mentális megerősítéseinket, ha érzelmeink, hangulataink szintjén hullámzásokat, fegyelmezetlen indulati átéléseket engedünk meg magunknak a napközben felmerült kisebb-nagyobb problémáink során. Ezekkel az alacsonyrendű vibrációs állapotokkal megsemmisítsük mindazt, amit a tudatalattink pozitív teremtő hatalma révén addig megvalósítottunk: az egészséget, a gyarapodást, az örömöt és a testi-lelki-szellemi jólétet és békességet. Nagyon fontos tehát, hogy rendet tartsunk a vágy- és érzelmi világunkban, kedélyvilágunkban, és a megoldhatatlannak látszó problémáinknak keressük meg mindig a kauzális értelmét, majd teljes bizalommal adjuk azokat át a mágikus tudatalattinknak, hogy megtalálja rájuk a legideálisabb megoldást.

Pozitív, építő jellegű és bizalom- és szeretetteljes gondolatokkal, kellő érzelmi-mentális önuralom mellett a tudatalattim kedvező reakciója és helyes válasza elkerülhetetlen, viszont csak kudarcra számíthatok mindaddig, amíg bármiféle kényszer, görcsös akarat vegyül a mentális képzelgéseimbe, igényelt vágyaim kinyilvánításába, mert a tudatalattim nem reagál a kényszerre, csak a tudatosan átérzett és fizikai megvalósulásában teljes hittel előre látott, élő valóságként elfogadott óhajra.

A képzelőerőmet kell használnom, nem az akaraterőmet! Mindenféle ellenség- és kudarc-képzettől fel kell szabadítanom a képzeletemet a tudatalattim aktiválásakor. Bármennyire is szeretne a racionális eszem közbeavatkozni, a hívő odaadással megidézett képhez, pozitív látomáshoz kell ragaszkodnom, olyan bizalomteljes, csodaváró kíváncsisággal, mint a gyermekek.

   

bőség szarú.jpg

Három lépésre van szükségem a problémáim megoldásához:

1. Vessek egy pillantást a problémámra!
2. Csupán a tudatalattim által ismert megoldásra hagyatkozzak!
3. Érezzem át a mély meggyőződés nyugalmát, hogy minden a legjobban alakul!

Bármely vágy, eszme, elképzelés esetében a tudatos és tudat alatti elme összhangjáról van szó. Az ellazult, álmos állapot minden erőfeszítést a minimumra korlátoz, mert ilyenkor a tudatos elme meglehetősen mélyre süllyed és felszínre bukkan a tudatalatti.

Ha az elalvás előtti és felébredés utáni nyugalom állapotában átélem újra és újra a megvalósult vágy örömét, és átérzem a teljesülés boldogságát, tudatalattim valóra váltja vágyaimat. ellazult elmeállapotban elfogadott eszménket a tudatalatti felkarolja és azonnal hozzálát a megvalósításához.

Negatív gondolatvilággal élve a tudatalattim kincsestárát a semmibe szórom, ahelyett hogy kreatívan felhasználnám és szellemi fejlődésem szolgálatába állítanám annak kiapadhatatlan erőforrásait. Egyaránt vonatkozik ez a testi-lelki-szellemi jólétre, egészségre, örömre és anyagi gyarapodásra, termékeny emberi kapcsolatokra és hivatásbeli sikerekre, realizációkra. Akinek szegénységre, betegségre, szenvedésre beállított képzeletvilága van, az csakis arra számíthat, amit az élettől elvár: a negatív krízishelyzeteket, szűkös, tragikus határállapotokat.

Aki viszont szüntelenül az egészség, az öröm, az áldás, a gazdagság és a boldogság képeivel táplálja a tudatalattiját, mindezen harmonikus, gyarapodó, termékeny sorskörülményekhez hozzájut az életében, mert ez az Istennek az emberről alkotott egyetemes ideája, a létezés pozitív céljának az alapelve. Csak annyi szükséges hozzá, hogy mindezeket belátva, megtisztítsuk képzeletünket a negatív tévképzetektől, elvárásoktól, görcsös ambícióktól és félelmektől és a teremtés pozitív létideáira hangoljuk át a képzeleti-mentális tevékenységünket, tudatos és tudat alatti elménket.

A késlekedésben és a részleges, szűkös megvalósulásokban hinni épp olyan negatív eredményekhez vezet, mintha lekötözött szárnyakkal próbálnánk repülni. Ezért nem szabad konkrét összegekért imádkozni, amikor anyagi szűkségben vagyunk, hanem a folyamatos gyarapodást, a határtalan bőség áramlásának az örömét kell átélnünk a képzeletünkben, nem korlátozva a teremtő mágikus intelligenciánkat a legideálisabb körülmények beidézésében a földhözragadt, szűkös, félénk és bizonytalan spekulációinkkal, kételkedéseinkkel.

Ehelyett inkább ilyen megerősítéseket mondhatunk magunknak:  Ügyeim nappal és éjjel egyaránt, mind jobban és jobban alakulnak...Éjjel-nappal javul a helyzetem minden téren.

A sugárzó, kreatív élet, bővelkedés, egészség, boldogság tehát minden ember veleszületett joga.

A teljes, boldog, sikeres, terméken és örömteli élethez szükséges anyagi javakat és körülményeket ezért minden embernek meg kell kapnia. Mindannyian arra születtünk, hogy lelkileg, szellemileg, anyagilag növekedjünk, fejlődjünk, kibontakozzunk.

A tökéletes önmegvalósítás az ember elidegeníthetetlen, megcáfolhatatlan elsőszülötti joga, egyetemes emberi rendeltetéséből adódó teremtői és újrateremtői hatalma révén.

Csak ostobaságunkban és szűklátókörű hitetlenségünkben elégedünk meg a racionális, földhözragadt elménk összegürcölt, kikuporgatott morzsáival, amikor a lelkünk mélyén lakozó határtalan, mesés kincsestárban dúskálhatnánk. Kozmikus vágy a gazdagság utáni vágyunk, mert kellő éberséggel használva a pénzt, földi rendeltetésünket teljesíthetjük be vele, úgy ahogy az az isteni léttervünkben szerepel.

Gazdagság utáni vágyunk nem más, mint a teljesebb, boldogabb, kreatívabb és értelmesebb, értékesebb, az egész emberiség és az egész létezés számára hasznosabb élet utáni vágy, ez az Istennek a legmélyebb vágya bennünk a fejlődésre, kiegyenlítődésre, egységre és harmóniára.
Azért élünk a világon, hogy ezt az egyetemes, abszolút isteni vágyat fizikai lényünkön keresztül realizáljuk.

Meg kell szüntetnünk a pénzzel, gazdagsággal szembeni valamennyi ellenérzésünket, a mások anyagi sikerei fölött érzett irigységet, gyűlöletet, rosszindulatot. Egyszerű mentális megerősítésekkel érhetjük el mindezt:; Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Bölcsen, építően, értelmesen használom. A pénz folyamatosan áramlik az életemben. Élvezettel osztogatom a pénzt, és csodálatosan megsokszorozva kapom vissza. Mindez jó, nagyon jó. A pénz a bőség lavináiként özönlik hozzám. Kizárólag jó célra fordítom, és hálás vagyok jólétemért és isteni elmém gazdagságáért.

Hol van tehát ez a kifogyhatatlan bankszámlánk, amiről a Biblia így ír: ..;ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.;? Ezeket a mennyei kincseket mi magunk hozhatjuk létre meditálással, mantrázással, a létezés alapigzságai, törvényei fölötti elmélkedéssel.

Tudatalattink hatalmának és gondolataink, képzeletünk teremtőerejének a felismerése és elfogadása, az abba vetett rendületlen, hálaadó hit vezet dúskáláshoz, szabadsághoz, állandó jóléthez, örömhöz, bőséghez. Hogy átélhessük, előbb az elménkben kell elfogadnunk a egész lényünkkel a bőségben és áldásban bővelkedő életet. Hinnünk kell benne, hogy csak azt kérjük, ami isteni jogunk alapján ki is jár nekünk, ezért meg is kapjuk mindazt, amire vágyunk.

 

Reiki & Abundance.jpg

Egy vagyok tudatalattim végtelen gazdagságával. Jogom van a gazdagsághoz, sikerhez, boldogsághoz. A pénz szabadon, bőségesen, végeláthatatlanul áramlik hozzám. Mindig tisztában vagyok saját értékemmel. Bő kézzel mérem képességeimet, és bámulatos anyagi áldásban részesülök. Csodálatos!

Bizakodóvá tesz és megnyugtatja lelkemet az a tudat, hogy hatalmas erő munkálkodik bennem, amely valamennyi vágyamat képes valóra váltani. Isten ügyében járok el ezekkel, a vágyaimmal, mert beteljesülésük az egész létezést szolgálja. Ha Isten velem, ki ellenem? Semmilyen égi vagy földi hatalom sem tarthatja vissza a bőséget, egészséget, sikert és boldogságot tőlem és családomtól.

A nyugodt, pihentető alvás szintén az isteni örökségünk része, éppolyan jogunk van hozzá, mint az egészséges táplálékhoz, lakás körülményekhez, természeti kiegyenlítődéshez. Alvás közben, egy tudatos éberséggel eltöltött nap után tudatalattink rendezi a nap közben bennünket ért benyomásokat, információkat és azokat továbbítva az isteni elmének, az egyetemes kiegyenlítődés művén munkálkodik, és új, friss életenergiákkal, a sors beteljesítésünkhöz szükséges termékeny gondolatokkal, képzetekkel lát el minket, és megoldást keres legóhajtottabb vágyainkra, legégetőbb problémáinkra.

Az alvatlanság és az álmatlanság okozta feszültség, fáradtság azonban alacsony vibrációs állapotokban tartja testünket, lelkünket és betegségekhez, életerőnk elsorvadásához vezet.

Lassan, nyugodtan, szeretettel ismételve a következő fohászt békében, egészségben, pihent, kreatív állapotokban lesz részünk: Egész testem és elmém ellazul. Szabadon, teljes mértékben megbocsátok mindenkinek, tiszta szívemből kívánok számukra harmóniát, egészséget, békességet és az élet összes áldását. Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott vagyok. Nagy-nagy csöndesség lopakodik felém, bensőmet mélységes nyugalom csillapítja, mert felismerem magamban az Isteni Jelenlétet.

Tudom, hogy az élet és a szeretet felismerése meggyógyít. A szeretet palástjába burkolózom, és a mindenki iránti jóakarattól eltöltve alszom el. A békesség egész éjjel velem marad, és reggel élettel és szeretettel telve ébredek. A szeretet köre húzódik körülöttem. Nem félem a gonoszt, mert velem van az Úr. Békességben alszom, örömben ébredek, Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

A boldogság nem cél, hanem következmény, visszajelzés arról, hogy az életprogramunk beteljesítésének útján harmonikusan, sikeresen, kreatívan, szellemi és anyagi gyarapodásban haladunk előre és kreatív személyi kiteljesedésben, fejlődésben, gyarapodásban van részünk.

A mesterséges élvezetekkel gerjesztett állapotok sohasem vezetnek igazi, tartós boldogsághoz, sőt, a felelőtlen, személyi éberségünket szétforgácsoló felfokozott, eseményszerű, izgalmas, kábult öröm-élmények hajszolása utólagosan csak még több betegség, szenvedés forrása.

Csak az a felismerés adhat igazi boldogságot számunkra, hogy kimeríthetetlen erőforrás lakozik bennünk, amely a világ bármely problémáján képes úrrá lenni. Igazi és maradandó boldogság köszönt ránk, amint tisztán megértjük, hogy minden gyengeségünkön felülkerekedhetünk, mert tudatalattink megoldja problémáinkat, meggyógyítja testünket, és legmerészebb álmainkon is túlmenően eláraszt minket a kincseivel.

Aki bizalmát az Úrba helyezi, azé a boldogság. Ha bízol az egyetemes törvényekben, abban, hogy a tudatalattid határtalan bölcsessége vezérli lépteidet, nyugodt, kiegyensúlyozott, derűs és boldog ember válik belőled. Mindennapivá teszed magad és szeretteid számára a boldogságot, az örömöt, egészséget, az áldást, amikor éber szeretetet, békességet, jóakaratot árasztasz magadból.

A boldogság a spirituális kiegyenlítődés és személyi beteljesedés lelki és szellemi állapota. Szabadságunkban áll, hogy a boldogságot válasszuk, éppen úgy, ahogy az egészséget, örömöt, gazdagságot, sikert választhatjuk. Gondolkodásunk, éberen és tisztán tartott képzeletünk révén a dinamikus erő, egészség és boldogság világába juthatunk: Továbbá Atyámfiai, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok

Az isteni rend vigyázza életemet ma is, mint mindennap. Ma minden dolog együttműködik és a javamra szolgál. Új, csodálatos nap áll előttem. Isteni útmutatás vezérel egész nap, és bármibe is kezdek, sikerem lesz. Az isteni szeretet körülvesz, átölel és beburkol engem, békében járom utamat. Ha figyelmem eltévelyedne a jótól és építő jellegűtől, azonnal visszairányítom mindarra, ami kellemes és eredményes. Lelki és szellemi mágnesként vonzom magamhoz mindazt, ami áldásos rám és a családomra nézve, és hozzájárul gyarapodásomhoz. Bámulatos sikereket érek el minden ma indított vállalkozásomban. Határozottan boldog leszek egész nap.;

Az életerőm, örömöm, boldogságom azon múlik, hogy sikerül-e fellelnem a tudatalattimban megbúvó isteni rend és helyes cselekvés törvényét és sikerül-e alkalmaznom ezeket az elveket egész életemen át, minden kritikus időszakomban.

A boldogság a nyugodt elme gyümölcse. Kösd gondolataidat a békesség, kiegyensúlyozottság, nyugalom, biztonság, isteni útmutatás eszméihez, és elméd boldogságot terem.-tanítja Dr. Murphy. Semmiféle akadály sem áll boldogságod útjában. Sosem a külső jelenség az ok. A tapasztalat mindig következmény. Fogadd meg bensőd egyetlen teremtő elvének szavát. Gondolatod az ok és az új ok új okozatot hoz létre. Válaszd a boldogságot!

Az az ember a legboldogabb, aki napvilágra hozhatja mindazt, ami a legjobb benne. Isten a legnagyobb és a legjobb benne, mert magunkban hordjuk Isten királyságát;

Bármit is vétettünk, bármilyen hibákat is követtünk el, bármilyen szerencsétlenségekbe is sodortuk magunkat és szeretteinket, nem ragadhatunk le a bűntudat és önvád keserű érzésein, el kell eresztenünk azokat, miután megértettük tévedéseink kauzális okait. Az Élet vagy az Isten mindig megbocsát, így mi is képessé kell tennünk magunkat a megbocsátásra és a szellemi-lelki megújulásra.

A határt nem ismerő végtelen Élet fia, az Örökkévalóság gyermeke vagy. Csodálatos vagy
Teljes öröm van Őnála. És nincsen Őbenne semmi sötétség Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem. És minden félelmemből kimentett engem Ámen.bőség angyala 222.jpg


(Felhasznált könyvészet: Dr. Joseph Murphy: Tudattalattid csodálatos hatalma, Maecenas Könyvek, Bp., 1996 )  

 Képek forrása: Pinterets.com