Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Létcsaládok

2018-11-01

Az emberiség valamennyi tagja kilenc tudati közösségből származik, úgy nevezett életszándék tipológiát alkot. Innen erednek az alapvető sorsképleteink, életcéljaink, jellemvonásaink

 Létcsaládok.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Egy Elias nevű szellemi lény nevéhez fűződik az emberiség életszándék alapján való felosztása, azaz az életszándék tipológia elmélet. Élias kilenc tudatközösségbe sorolta az embereket. Némi önvizsgálat után mindenki rájöhet, melyik létcsalád ereje és szellemisége élteti őt, magát. Mert mi teszi a gyógyítót gyógyítóvá, a feltalálót feltalálóvá, a tanítót tanítóvá? Az ösztönös küldetéstudata, a szándékai. Minden léleknek tehát van egy transzcendens dimenzióban gyökerező alapszándéka, mely a lelket a földre hozta.

Miért fontos tudni, hogy melyik létcsalád tagjai vagyunk? Mert ha ismerjük ezeket, tudjuk, mi hogyan és miért mozgat bennünket, így sokkal könnyebb lesz önmagunkat és másokat is elfogadnunk, illetve beteljesíteni a sorsunkat.

Ha szabadjára engeded a belső hangot, akkor elsőre megtalálhatod, hogy melyik létcsalád tagja vagy.
 
Sumafi létcsalád

A Sumafik a földi tanítók, akik azért születnek fizikai világunkba, hogy tanítsanak, és életüket nagymértékben meghatározza a tudáshoz való viszonyuk. Gyakran magasan fejlett intuícióval rendelkeznek, akár telepatikus képességek birtokában is lehetnek. Intellektuális típusok, elhivatottak, állhatatosak. Tudásukat képesek még humorral is kombinálni. Fő jellemzőjük, hogy határozottan tudják, mit akarnak, mi dolguk az életükben. Küldetéstudattal érkeznek a Földre: ösztönösen érzik, hogy tanítani szeretnének.

A Sumafik a napjainkban végbemenő világméretű tudatváltozással kapcsolatban a legmélyebb tudással rendelkeznek, mivel távolabbról szerzik az információikat, nem a szorosabban vett emberiség közegéből. A Sumafik az idők kezdete előtt látnokok voltak. Sorsukban feltűnő sajátság az ismétlődés. Nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor élik át ugyanazt, vagy kerülnek hasonló élethelyzetekbe. Így biztosítják maguknak, hogy a feladatot minden sejtjükkel átéljék.

Ilda létcsalád

Az Ildák a kommunikáció nagymesterei, igen színes egyéniségek. Otthonosan mozognak többféle közegben is, képesek beépülni bármilyen társaságba, miközben folyamatosan információt gyűjtenek. Ösztönös késztetésük abban áll, hogy információkat terjesszenek és juttassanak el egyik tudatcsoporttól a másikba. Tudósítanak, közvetítenek, informálnak. Ők teszik lehetővé, hogy az idegen ideák bekerüljenek még a leghomogénebb csoportokba is. Gyökeresen eltérő kultúrákat, vallásokat, magatartásmintákat is összekeverhetnek egymással. Az emberi civilizációk egészséges vérkeringése rajtuk múlik.

A határokat átívelő, nemzetközi szintű keveredésben az Ildák egyáltalán nem maradnak érintetlenek. Az ő személyiségük is igen összetett. Bárhol is legyenek, kilógnak a sorból. Ez életszándékukhoz tartozó tulajdonságuk, amely megakadályozza őket, hogy túlságosan is beágyazódjanak a társadalomba. Általában vonzódnak a Sci-fikért, hiszen ők alkották meg a legszokatlanabb természetfeletti forrásokból származó lények mítoszait, mint például a sárkánylegendákat vagy a koboldokról szóló történeteket.

Milumet létcsalád

A Milumetek az igaz szívűek. A történelem összes korszakában a bennszülött törzsek őrizték meg a Milumet-szellemiséget a Földön. Ők az ősi romlatlanság letéteményesei, közéjük tartozik maga Jézus is. A Milumetek megfigyelők, akik figyelik a világot, az embereket és spiritualitást kínálnak a számukra. Velük született késztetés él bennük az ősi, misztikus tudás ébren tartására, és így nyújtanak segítséget az emberiség kollektív pszichéjének. Az őseire, az eredetre való emlékezés őrzőiként a Milumetek az egot próbálják meg emlékeztetni eredetére: a benső énre és a felsőbb énre. Kapcsolatot kínálnak tehát az embernek önnön eredetéhez, nem feltétlenül vallásos formában.

A Milumet közösségbe születő lelkek mindennél erősebben ragaszkodnak hozzá, hogy lényük tisztasága megmaradjon, ezért nem igen bonyolódnak emberi játszmákba. Örök eszközük az elhatárolódás, így óvják lelküket a beszennyeződéstől. Saját törvényeikhez és tartásukhoz minden helyzetben ragaszkodnak, és mindenkor hűek próbálnak maradni önmagukhoz. Egyszerű szerzetesek ők, akik nem bocsátkoznak a dolgok túlzott intellektualizálásába. Általában természet közeli, „társadalmon kívüli” életet élnek, szűk baráti körrel ápolnak csak kapcsolatot.

Gramada létcsalád

A Gramada tudatközösség tagjai a mindenkori fejlődés letéteményesei a Földön. A tudomány emberei közül nagyon sokan tartoznak ehhez a közösséghez. Ők mindig egy lépéssel a közgondolkodás előtt járnak. Technológiai újításokat, újfajta eszmeiséget és emberképet, illetve újfajta univerzummagyarázatot hoznak a Földre. Az emberiség története során mindig ők tették le az új kultúrák, civilizációk eszmei, gondolati alapjait, és tevékenyen részt vettek a technikai újítások területén is.

A Gramada tudatközösség tagjai leggyakrabban az álmokon keresztül érintkeznek a transzcendens világgal. Látomásaik, találmányaik általában álomban, vagy félálomban észlelik. Jung is ehhez a tudatközösséghez tartozott, nem véletlenül tartotta olyan fontosnak az álmokat, és az álmok útján szerzett tudást. A Gramadák számára az álomállapot egyfajta tudásforrás. A Gramadák kerülik a feltűnést, nem kedvelik a nyilvánosságot. Ők a saját tudományuk megszállottjai, akiket a felfedezés aktusához köt szellemük.

Sumari létcsalád

A Sumarik a mai szóhasználattal élve a hiperaktívak, akik kreativitásukkal és spiritualitásukkal felkavarják az állóvizet. Már megjelenésükkel is kirínak a tömegből. A Sumarik játékosak, szeretik az izgalmas életet, de kissé szertelenek. Nem mindig fejezik be, amit elkezdtek. Általában igyekeznek a középpontba kerülni, de nem szövetkeznek senkivel. Független szellemek ők, akik olyanok, mint az árral szemben úszó lazacok. Leginkább a művészetek területén valamint a kevésbé konvencionális tudományágakban munkálkodnak. Céljuk, hogy felkeltsék mások érdeklődését, kulturális, spirituális és művészi örökséget biztosítsanak az emberiség számára.

A Sumarik következetlenek, szinte soha nem fejezik be, amit elkezdenek. Üstökösként felbukkannak, serkentik az eredeti gondolkodást, bátorítják az egyéni önkifejezést, viszont mindig hamarabb lelépnek a színről, minthogy közmegbecsülést kiváltó nagyságokká válnának.

Zuli tudatközösség

A Zulik számára a testük a templomuk. Tökéletesen edzettek, hajlékonyak, fittek, fiatalos megjelenésüket öregkorukig megőrzik. A testi önkifejezés jellemző rájuk. A sportolók, táncosok, színészek, orvosok, mozgásterapeuták többsége ebből a közösségből kerül ki. Ösztönös tudásuk van a test és lélek közötti szoros kapcsolatról. Rendkívüli fizikai adottságaikról mindig felismerhetők a Zulik.

Az emberi test nagyszerűsége feletti ámulat és a testi önkifejezés dokumentálásának a vágya a Zuli-lélek legmélyéről fakad. Ez hajtotta Michael Jacksont is a 80-as években, amikor forradalmasította a popzenére járható táncot, és videoklipekben rögzítette is. A Zulik a mozgáson keresztül jutnak el a meditatív tudatállapotokba.

Vold létcsalád

A Vold létcsalád legfőbb célja a társadalmi változások előidézése. Erős a társadalmi érzékenységük, csillapíthatatlan törődés él bennük az emberiség jövőjével kapcsolatban. Nélkülük megkövesednének az emberi civilizációk, poros dogmákká válnának az egyetemes értékek. Sosem elégedettek azzal, amiben élnek. Céljuk megtörni az éppen fennálló uralkodó rendet. Felrázni jöttek az emberiséget.

A Voldok nyughatatlanok, forradalmár vér csörgedezik az ereikben. Gyakori, hogy megosztják az embereket, vagy utálják, vagy szeretik őket. A közömbösség ki van zárva. Mindenről határozott véleményük van, amit nem rejtenek véka alá. A Voldok társadalmi elkötelezettségeik ellenére nem a politika színterén találhatóak, hanem ott, ahol meg kell dönteni a meglévő hatalmat. Ők az örök ellenzékiek.

Habitusuknál fogva hajlamosak a drámaiság felfokozására. A külső szemlélő könnyen hőzöngőnek találhatja őket, mert hatalmas érzelmi kapacitással bírnak, hiszen életszándékuk a nagy drámák létrehozására ösztönzi őket. Még saját életüket is képesek feláldozni, csakhogy felrázzák az embereket. Pontosan felismerik, amikor haláluk nagyobb hatást vált ki a tömegekből, mintha életükben küzdenének céljaikért.

Borledim tudatközösség

A Borledimek a gondoskodás mintapéldái. Humanisták, figyelmesek, akik végtelen türelemmel szolgálják emberi fajunkat. Lételemük mások óvása, nevelése szeretése. Földi küldetésük az új generáció világra hozása, és ezzel együtt az emberi faj folyamatosságának biztosítása. A Borledimek nagyon közel állnak a gyerekekhez. Csodálatosan megértik lelkivilágukat. Többnyire épen ezért nagycsaládokban élnek, gyakran láthatjuk őket népes famíliákban. Veleszületett gyermek szeretetüket a szakmájukban és a magánéletben is megélik.

Természet adta késztetésük és céljuk, hogy segítségükkel minél több ép testben ép lélek szülessen e világra, és lehetőleg minél nagyobb létszámban. Gyermekeik kiegyensúlyozottak, érzelemviláguk erős, középpontjukat hamar megtalálják. Gyakran az ő gyermekeik lesznek a következő korok korszakalkotó elméi, a Sumarik. Ők ugyanis előszeretettel választják a Borledimeket szüleiknek.

Tumold létcsalád

A Tumold tudatközösségbe született emberek a gyógyításnak élnek, ami az ő szemükben nem más, mint a tudat visszavezetése eredeti állapotához, vagyis a test zavartalan energiaáramlásához. A Tumoldok puszta kisugárzásukkal, jótékony jelenlétükkel hatnak másokra, csillapító, nyugtató elfogadás árad belőlük, amely gyógyító hatással bír. A személyiség érzelmi, mentális, fizikai aspektusainak harmóniába hozatalával öntudatlanul végzik mások gyógyítását. Ezért nem feltétlenül hagyományos gyógyítóként látjuk őket viszont.

Hitvallásuk szerint a gyógyulás, emlékezés arra, hogy a pszichét és ezzel együtt a személyiséget is vissza lehet vezetni a természetes tudatállapotba orvosságok nélkül. A gyógyítás számukra nem változtatást jelent, hiszen ők nem változtatnak meg senkit sem. A gyógyítás szerintük támogatást és elfogadást jelent. Az élet legkülönbözőbb területein megtalálhatók, de bármilyen állást is töltsenek be, az energiák szintjén mindenkor gyógyító hatással vannak a többiekre. Általában feltöltődve érezzük magunkat, ha egy Tumolddal találkozunk, és ezt követően megújult erővel nézünk szembe életünk problémáival.

Létcsaládok1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com