Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Egyiptomi szakrális gyógyászat

2018-11-04

Egyiptomi energetikai ismeretek

 Egyiptomi szakrális gyógyászat.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A felágaskodó Kobra mint Egyiptomi szimbólum

Az Uraeus (többes Uraei vagy Uraeuses) , egy stilizált egyenes kobra ,a szuverenitás, hatalom,istenség és isteni hatóság szimbólumaként jelenik meg ősi Egyiptomban. Uraeus szó szerint azt jelenti „ Ö,ki felágaskodik ,és csuklyája szétterjed


Az ágaskodó Kobra szimbolikája:

• a lelkierő, vagy a teremtő hatalma; intuitív bölcsesség
• az öntudatlan ,aki öntudatra ébred
• Kundalini felemelkedése( a gerinctőnél található három és félszer összecsavarodott kígyó,,tudati energia amely az emberi fajban az Istenek által lett „ ültetve” hogy egy napon a negyedik ciklus felé közeledve,átlényegüljön)
• új élet, megfiatalodás és gyógyítás
• Újjászületés - a kígyó hullatja a bőrét és új bőrt termeszt. Ősi időkben a kígyók voltak kapcsolatba hozva az Istenségekkel és istennőkkel, esővel és termékenységi szimbolikával.
• Ouroborous ,a kozmikus tojás(világegyetem) szimboluma
• a szexuális szimbólum, vagy a kísértés egy szimbóluma - fallikus szimbólum


A kobrák az új élet és feltámadás egy jelei voltak.
A csuklyáját széttáruló kobra a Nap szimbólumaként is megjelenik ebben az Ősi kultúrában gyakran Ré szemeként is nevezik. Legtöbbször Rének és Shekmetnek , a két Nap Istenségnek tulajdonítják megjelenését.
Maga a kobra a legmagasabb rangú védelmet szimbolizálja, amely megvéd minden rossztól az alvilágból.


A gerinc mentén az idegi központokon keresztül emelkedik, de a legfontosabb jellemzője a lelki energia szállítója, amely felemelkedik , akár az ágaskodó kobra, és aktiválja a Hórusz szemét, a harmadik szemet a két szemöldök között
Ez a tobozmirigy, amely az emberi öntudatot emeli fel a személyiségbeli, érzelmi tudatból az egységtudatba.


Ezen eljárások gyökere a mitológiában keresendő. Ré, a napisten legyőzte a sötétséget, az őskáoszt, a romlást és a nemlétet jelképező Apophisz kígyót. A legyőzöttek jelentették az ősellenséget, és minden gonosz démon vagy tőlük származott, vagy velük volt kapcsolatban.


Rend a káoszból


Az ellenség ősképe képviselt minden rosszat, minden bajt. Az egyiptomiak ugyanazt a módszert ugyanazokat a sablonokat és képeket használták a rontó mágiában, mint a gyógyításban vagy a bajelhárításban. A rontó - vagy fekete - mágiában a legyőzendő ellenség nevét írták Apophisz vagy Széth viaszból készített figurájára, illetve papiruszra rajzolt alakjára. Így hozták kapcsolatba a konkrét ellenséget a mitikus ősképpel: a napisten, illetve Hórusz ellenségével. Ugyanígy azonosították a gyógyítás során a betegségeket, járványokat, daganatokat, mérgeket a démonokkal. Szemléletes példája ennek a felfogásnak egy Deir el-Medinéből származó gyógyító varázspapirusz ábrája, amelyen a betegség megkötözött ellenségként jelenik meg, akit egy Ámonra emlékeztető istenalak döf le dárdával. Azt a sablont, amit más kultúrák inkább csak a rontó varázslásban használtak, az egyiptomiak átvitték az élet majd minden területére. Az "ellenség megsemmisítése" gondolatkörének legfőbb értelme pedig Maatnak, azaz a világrendnek fenntartása, illetve védelme volt. A megsemmisítendő démonok a káosz képviselői a földön. A mágikus szövegekben gyakorta előforduló ellenség fogalma az egyiptomi gondolkodásban a halál, a pusztulás, illetve a teremtés előtti, és utáni káosz megtestesítője. Ezért legyőzésük nem fekete mágia, hanem a rend és az élet szolgálata. Amikor a varázsló megsemmisíti a lényeket, akkor a rítus során a napistennel, illetve Hórusszal azonosul, és ennek megfelelően a világrendet fenntartó erőket használja saját céljaira. Küzdelem és gyógyítás


Orvosi szabályzat(papyrus chirurgical )

Az ókori Egyiptomban a gyakorló orvosok 3 fő típusa létezik egyidejűleg:

Az Ouabou-k, pap-orvosok, udvari orvosok (w3bw skhm)
A Sounou-k, a nép orvosai
A Saou-k, mágusok, boszorkányok, kuruzslók
- Az ouabou-k, Sekhmet vagy Thot kultuszához kapcsolódó démonűző papok, az arisztokráciát és magát a Fáraót gyógyítják.
Az ouab-ot gyakorló orvoslás egyrészt a vallásra támaszkodik, ugyanakkor a szent orvosi szövegekre is, mert a gyógyítás hatalmát Istennek, Ré-nek, , valamint Neterou-inak, a Természet Erőinek tulajdonítják.
- A sounou-k, a nép orvosai, „mezítlábas orvosok”, a kevésbé tehetőseket gyógyítják, ismereteiket könyvekből és empirikus tapasztalataikból merítik.
- A saou-k, a Serqet le Neter-skorpió tanítványai, egyszerre mágusok, boszorkányok és démonűzők, a láthatatlan erők által okozott megmagyarázhatatlan bajok ellen vagy skorpió, kígyóharapások okozta betegségek ellen küzdenek... Formulák, varázsigék, amulettek segítségével gyógyítottak...
Shekmet papnője (ouabou) vagy webhet neb sekhem cím volt a legmagasabb rang a Női papok között,csakis az arisztokráciából(fáraó lányai,felsőrangú papok gyermekei, stb. ) engedhették meg maguknak ezt a nagyon drága és magas műveltséggel járó titulus
Isten prófétanőiként((hémèt-nétèr)illetve Tisztáknak (Ouabout) nevezték ezt a rangot.
alegmagasabb rand, a Ke The Ra (Ré vigyázó lángjának őrzője )


Testek


Az ősi bölcsesség az emberben hét testet ismer fel, és ezt a hét testet két csoportra osztja: az egyik a három felsőt egyesíti, a másik a négy alsót foglalja magába.


Az első, amelyet Felső Hármasságnak neveznek, az emberi természet halhatatlan része, a halhatatlan individualitás, amely újraszületések során át megőrzi szellemét. A négy alsó test alkotja a halandó, elmúló természetet, a testet. Ez a felosztás, a test, lélek, szellem, bár manapság a „szellem”, és a „lélek” fogalmát gyakran keverik, holott a lélek a felső és alsó csoportok közötti közvetítő.

A négy alsó test:


1. fizikai test amely az ember fizikai jelenlétének tudathordozó eszköze;
2. éteri test amely az életerő tudathordozó eszköze
3. asztrális test a szenvedélyek és kívánságok, vágyak tudathordozó eszköze;
4. mentális test, a gondolatok teste minden gondolkodási folyamat tudathordozó eszköze, amely az agy működésén keresztül nyilvánul meg a fizikai szinten.

Egyiptomi szakrális gyógyászat1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Ezek az emberek alsó, elmúló testei.

A felső, halhatatlan emberi háromság:
5. a magasabb, elvont elme, emberi lélek;
6. szellemi test, intuíció, bölcsesség, szellemi lélek;
7. isteni test, halhatatlan Én, szellemi akarat.

Aufu –Föld-fizikai
Ka-Levegő -éter
Haidit-Víz-asztrál
Ba –Tűz-alsó mentál

A három felső test princípiumai
Ba-felső mentál(lélek )
Khu-manasz
Sahu-(fénytest,fénymátrix)
Aah- isten szellem

A testek egyiptomi megfelelői


Az egyiptomi megismerések célja a Sahu kifejlesztése, az univerzum hatalma az emberekben. Ezt az egyiptomiak hite szerint istenek és istennők közvetítik, az ember nyakának vagy gerincének megérintésével. Ezt a műveletet nevezték Satapu-sa-nak.

Az egyiptomi síkrendszer a következőképpen egyeztethető össze a mai nyugati tradícióval:


Khat (Aufu )


A nulladik sík az Khat (Aufu ), a tulajdonképpeni fizikai test. Az egyiptomiak elképzelése szerint az Aufu testnek nem volt saját öntudata a többi testhez képest. Az Aufu reagált a szituációkra, az izmokba egyszerűen előre bekódolt válaszok alapján.


Khaibit


Az étertesttel megegyezik a Haidit (Khaibit), azaz az árnyék, amely az ókori egyiptomiak hite szerint a mohóság, a szenvedély, a vonzódás és az undor hordozója. Más szövegekben Sutnak is nevezték. E tulajdonságai következtében a Túlvilágon az a veszély fenyegeti, hogy elpusztítják, elnyelik vagy elrabolják. Az emberi egyéniség elválaszthatatlan részének tekintették a halál után is. A halálkor elhagyja a testet, gyakran jelenítették meg csontvázszerű alakban. Legtöbbször fekete, sovány alakként ábrázolták, többnyire azonban csak szövegekben szerepel, melyek főként gyors és akadálytalan mozgását emelik ki.


Ka


Az asztáltest megfelelője a Ka, a másik én, a hasonmás, mely egy tudatalatti (asztrális) birodalomba vetíthető ki, és így eszközként felhasználható a tudat kifinomultabb síkjainak feltárásához. A Ka a bebalzsamozott holttesttel marad a sírban, élvezi a bemutatott áldozatokat , használja a sírban elhelyezett bútorokat és gyönyörűséggel szemléli a sírbolt falait ékesítő feliratokat, amelyek földi életére emlékeztetik őt. Az életerőt, a vitalitást fejezi ki. A hieroglif írásmód két kiterjesztett karral ábrázolja. A ka szó bikát jelent, így a termékenységgel és a nemzőerővel is kapcsolatba hozható. A közönséges halandóknak csak egy ka-juk lehetett, az uralkodóknak és az isteneknek viszont több is. A késői kor teológiája a Napisten tizennégy ka-ját tartotta számon. Ezek a ka-k az istenség különböző tulajdonságait, szükségleteit, hatalmának egyes megnyilvánulásait (pl. erő, méltóság, varázserő, stb.) testesítik meg. A ka tehát olyan fenntartó ereje az életnek, amelyet még az istenek sem nélkülözhetnek. A ka a testen belül aranyozott, vékony fonalakként jelenik meg, amely behálózza az egész testet. A testen kívül úgy jelenik meg, mint a test tiszta, kikristályosodott formája. Minden érzés, gondolat, amit az ember valaha is tapasztalt, a ka-ban raktározódik. Mint fő reinkarnációs tényező, a ka tartalmazza más életek információit és emlékeit.


Ba


A mentáltest a Ba, a léleknek az a formája, melyet eredetileg tisztán madár alakban (gólyafajta) ábrázoltak, az Újbirodalom korában pedig emberfejű, emberkarú madárként. A halott személyiségét és lélekerejét hordozza. A ba szó többes számban erőt jelent, jelentése igen összetett. A ba a magasabbrendű, mentális lelket szimbolizálja. A halál után a ba az istenek felé szárnyal, a csillagok közé, hisz maga is csillag természetű, de visszatérhet a testbe, amíg az meg nem semmisül. A ba az a lélekforma, amelyik elvonul Osiris birodalmába, az utat Ra csónakjában teszi meg. A Túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elveszítésének veszélye fenyegeti. A ba nem maradhat fenn a kanak hagyott étel- és italáldozatok nélkül. A ba-ból is lehetett több az isteneknek vagy a fáraónak, Ra-nak a tizennégy ka mellett hét ba-t is tulajdonítottak. A ba lehetett alsóbb rendű isteni lény is, vagy egy isten valamely megjelenési formája. Egyes ősi városokban ba-csoportokat tiszteltek, és ezeket azonosnak gondolták azoknak az ősi uralkodóknak a lelkével, akik hajdanán ezekben a városokban uralkodtak.


Khu


A magasabb tudati síkok közül a Khu (Iakhu), a mágikus test, a szent szellem a felső éteri sík megfelelője. A hinduk manas-jának felel meg. Az elíziumi mezőkön él, az istenek körében.,távol a bünösök lakhelyétől. A Khu kontrollálja az alsóbb testeket, azokhoz képest igazi tudatossággal rendelkezik. A Khu az emberek számára csak néhány alkalommal jelenik meg az életükben, és akkor is gyakran félreértelmezik. Az okkultisták szerint akkor lehet kifejleszteni, ha az ember megtanulja megkülönböztetni a fizikai érzékeléseket és a tudatos és tudattalan gondolati folyamatokat. A rituális mantrák vagy mágikus formulák használata, a szent pozitúrák vagy mozdulatok, a belső spirituális energiák és az energiaközpontok aktiválása segíthet a khu-test kifejlesztésében.


Sahu


A dicsőséges test megfelelője a Sahu, a szellemi test, vagy dicsőséges test, amelyet gyakran emlegetnek lélektest néven is. A hindu filozófia buddhi-ja. A kozmikus tudatosságot hordozza magában. Olyan szellem ez, amely a megvilágosodás pecsétjét hordozza. A mágus vagy pap a sahun keresztül érzékeli a transzcendentális isteneket, és ezáltal spirituális átalakuláson megy keresztül. A Sahu gyakran összeolvad a felső mentállal és okozati szintekkel. Ha külön akarjuk bontani a felső mentált, akkor az annak leginkább megfeleltethető a Sekhem, a mágikus akarata mely a formák, a nevek hatalmát hordozza. . A sahu azonban például veszélytelenül léphet ki a ka-val, vagy a ba-val együtt.

Aah (Sha)


A kozmikus, isteni testet az Aah (Sha), a fénylélek jeleníti meg, amely az egyiptomi mítoszokban a halál után az égbe száll, ő a közvetítő az istenek és az emberek között. Kócsagként ábrázolták. Ő a spirituális lélek, a szövegekben ő szerepel a leggyakrabban. Az ah szó a fénnyel áll kapcsolatban, de varázserőt is jelent. Az ah az üdvözült lelkeket is jelentette, kiket szembeállítottak a közönséges halottakkal, vagy az elkárhozottakkal. Az Ah szó jelentése az Óbirodalomtól kezdve fokozatosan módosult, ettől kezdve a halottak visszajáró lelkét és a gonosz szellemet is jelentette. Ezt a testet nevezték néha Khabs-nak is, ami csillagot jelent. Ez azt hivatott kifejezni, hogy csak az emberek legmagasabb tudatossága képes a csillagok (és az istenek) közé kerülni.


Ahom
A teljes szellemet, azaz a felső négy testet jelöli az Ahom, melyet sólyom alakban ábrázoltak. Ez a fogalom csak az i. e. I. évezred tájékán alakult ki


Sekhem
A mágikus akaratot szimbolizálja ! a kimondott szó ereje.


Ren

A szent és mágikus név. Ennek elfelejtése nagy veszéllyel járhatott, viszont ha ismerte egy személy igaz nevét, egy entitásnak vagy Neternek (szellemnek ) vagy istennek nevét,efölötti hatalmának kellett lennie, mivel a név tartalmazta a tulajdonosa teljes azonosságát ,az egyedülállóságát és megkülönböztetését, amelyekkel entitásként fejezi ki magát a síkokban. Ez nagyon fontos ebben a rendszerben, hiszen aminek a nevét ismerjük, azon hatalommal is bírunk…..

 Egyiptomi szakrális gyógyászat2.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com

http://kethera.blogspot.com/