Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Merkaba aktíválás

2018-11-06

4.-5.-6.-D Fénytest
Bolygóközi- és csillag-tudatosság kialakítása

 Merkaba aktíválás.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A 6. dimenziós fénytest (Khu) jellemzői, az aktivált fénytest képességei


A Merkaba a 4. és 5. dimenziós (Ka és Ba) fénytestek (asztráltestek) összekapcsolásából áll. Ezeknek a testeknek is saját csakrarendszere van (más számú, mint az éterikus testnél).
A Merkaba az érzelmi és szeretettest összekapcsolása révén kialakuló bolygóközi- és csillag-tudatosság. A Mer jelentése Fény, a Ka a 4. dimenziós fénytest (érzelmi test), az interplanetáris fénytest, a Ba az 5. dimenziós fénytest (szeretettest), a stelláris fénytest (együttesen asztráltest). A Merkaba aktiválása nem más, mint a bolygóközi- és csillag-tudatosság kialakítása a 3.dimenziós bolygó-tudatossággal szemben. Az aktivált Merkaba után felgyorsul a sejtszintű gyógyulás, mágikus erők, képességek alakulnak ki, rejtett képességek, tehetségek kerülnek felszínre, mindez a legfőbb 5. dimenziós rendezőelv, a szeretet nevében, annak kisugárzása által. Most lássuk a Merkabát alkotó fénytestek jellemzőit és a fénytestek aktiválása után jelentkező képességeket!
 
A 4. dimenziós fénytest (Ka) jellemzői; az aktivált fénytest képességei
A Ka a 4. dimenziós test. A 4. dimenzió /asztrálsík/ alsó régiói alacsonyabb rezgésű képzeteket, negatív érzelmi és gondolatminták töredékeit / gyűlölet, harag, fóbiák, féltékenység, irigység, indulatok, szenvedés, áldozatszerepek/ tartalmazzák, és a belőlük élő önálló tudatossággal rendelkező entitások seregét /kísértetek, démonok, elementálok/. Az érzések, vágyak, szenvedélyek, hangulatok, érzéki élvezetek, művészi képességek, valamint a képzelet és az álom székhelye. Aurának is nevezik. A planéták anyagából áll, s egy bizonyos idő után elpusztul, de nem a fizikai testtel.

Merkaba aktíválás1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

A Ka a másik én, a hasonmás, mely egy asztrális birodalomba vetíthető ki, s eszközként felhasználható a tudat kifinomultabb síkjainak feltáráshoz.


Minden érzést, gondolatot – amit az ember valaha tapasztalt – elraktároz. Reinkarnációs tényező, mivel az előző életek engramjait, információit, érzelem-mintáit, tett-hologrammjait tárolja, raktározza. Valamennyi lelki tulajdonság, átélt vagy átéletlen érzelem, érzet, érzés, vágy, veleszületett vagy szerzett jellemvonás, félelem, szorongás, szenvedés, gátlás, hiányérzet, iszony, undor, érzésszövevény, viselkedésforma, magatartásminta, benyomás, tiszta vagy kevert érzés, bármilyen tudatalatti, elfojtott vagy túlzott érzelem, érzelmi reakció, mentális tulajdonság, hiedelemminta, megrögzöttség, tévképzet, téveszme, tévhit, ártószándék, rosszakarat, rosszkívánság, hamis ígéret, eskü, fogadalom, akarati vagy hitbeli tényező, dogma, merev gondolkodási program, kóbor gondolatszilánk vagy gondolatimpulzus, fixa idea, gondolatszövevény, szavak nélküli vagy szavakkal betáplált gondolatimplantáció, bűntudat, hitehagyottság, negatív jövőkép, átok, rágalom, cselekvés-, érzés-, hit- és gondolatkényszer, sóvárgás, áhítozás, karmikus tulajdonság, apai vagy anyai ági genetikai program, apától és anyától átöröklött tehetségek, tulajdonságok, hajlamok, előző életbeli lelki szerződések, lelki, szellemi és spirituális kötődések, előző életbeli hajlamok, lelki és szellemi benyomások, családi, szexuális, baráti, vallásos, Istenhez, társakhoz, idegenekhez való kötődések, előző életbeli démoni és csillag-kötődések, korábbi életekbeli anyagi, lelki, szellemi kinyilatkoztatások és megnyilvánulások, előző életbeli átérzett vagy átérzetlen anyagi, lelki, szellemi és spirituális igazságok, előző életbeli megváltatlan alszemélyiségek, Istenre, családra, önmagára, idegenekre mondott átok stb. rendelkezik egy csak rá jellemző rezgéssel és a rezgésének megfelelő hangjellel. Ezt a hangmintát (színmintaként és formaként is) tárolja az érzelmi test egy-egy része.


Az érzelmi test a fizikai testet és az éterikus testet átszövő energiamező, amely a lélek részeként őrzi a fizikai világhoz (tetteinkhez, körülményeinkhez, családunkhoz, embertársainkhoz, anyagi dolgokhoz stb.) kapcsolódó jelen életbeli és elmúlt érzéseinket és a fentebb felsorolt valamennyi mentális és karmikus tulajdonságot is.


Az érzelmi testben tárolt valamennyi érzés, szellemi és karmikus jellemvonás, tulajdonság alaprezgésének a lenyomata megjelenik a neki megfelelő testrész szövetében (mert az érzelmi test fizikai testi merevlemeze, információtároló egysége az emberi szövet).
Az alacsony rezonanciájú /fejletlen szellemi szintű/ emberek az árnyékvilágban folytatják halál utáni életüket.
Az asztrálvilág felső régiója a Fény szintjeit foglalja magába. A magasabban fejlett – földi életen túljutott – tisztán szellemi érdeklődésű, erkölcsileg feddhetetlen emberek lelkei tanító álmokon keresztül innen kapnak útmutatást, bölcsességet a 12 misztériumiskola mesteri erőitől.
 

Merkaba aktíválás2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Az aktivált fénytest képességei
- termékenységgel kapcsolatos dolgok uralása
- materializáció /eszmék, asztrális energiák sűrítése, kézzel fogható megjelenítése/ és dematerializáció /megfinomítás, anyagiatlanítás/ rejtelmei
- a kozmikus nyelv gyakorlati használata által az anyagi világ uralása
- transzállapotok előidézésének módszerei /hipnózis, önhipnózis/
- álom-énprogramozás, irányított álmodás gyakorlata
- divinációk – a jóslás különböző formáinak – magas szintre fejlesztése /kártyavetés, tenyérjóslás, kristálygömbbe tekintés, rúnák/, jövőbe látás képessége távolbalátás és megérzés által
- asztrálutazások technikái: alvás megszakítása és testen kívüli utazás előidézése/ asztrális channeling/, testen kívüli séta /asztrális séta/, asztrálsíkok testen kívüli végigpásztázása /asztrális szörf/, asztráltest leválasztása a biológiai testtől /asztrális kisétálás, asztrális utazás/
- művészi képességek /zenei, festői/ megjelenése
- testen kívüli állapotban egyidejűleg két vagy több valóság megtapasztalásának /bilokáció, multilokáció/ gyakorlata
- az egyéniség alapját képező kozmikus struktúra /asztrális genotípus/ feltárása
- asztrális erőforrások megszerzésének, kiaknázásának praxisa
- a kozmikus archívumból személyi anyagunk /előző életeink, testetlen birodalmi és földi inkarnációink élményeinek, tapasztalatainak /előhívási módszerei/ előzőélet-regresszió, regressziós hipnózis, diszkarnációs krónika, preinkarnációs krónika/
- a múltba látás /retrokogníció/ technikái
- testen belüli utazások /testrészekre összpontosítással/
- aura-masszázs praxisa
- tárgyak történetének letapogatása /pszichometria/
- tárgyak pusztán tudatunkkal való megmozdítása /telekinézis/
- asztrális szex gyakorlatai
- halálközeli élmények előidézése
- az asztráltestet a biológiai testtel összekötő ezüstszál energiarendszerének, a Ka-csatorna fényszál-hálózatának aktiválása
- a testen kívüli állapotot előkészítő holdnézés, holdmeditáció praxisa
- tükör-meditáció /indukciós eljárás az asztráltest fizikai testtől való leválasztásának elősegítésére/

Merkaba aktíválás3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Az 5. dimenziós fénytest (Ba) jellemzői; az aktivált fénytest képességei


A Ba az 5. dimenziós test; erőt jelent, a magasabb lelket szimbolizálja. A sejtek önazonosításáért, hangulatáért felelős. Szabályozza a sejt összeszedettségét, állapotainak érvényre jutását, pszichológiai, érzelmi parancsok sejtekhez juttatását, érzelmi gátlások, traumák eltávolítását, valamint a boldogság és magasabb rendű energiák /szeretet, hit, igazság/ felszabadítását.
A halál után a csillagok közé kerül, hisz maga is csillagtermészetű. A túlvilágon a szétszóródás és a tudatosság végleges elvesztésének veszélye fenyegeti. A Ba a Nap anyagából készül, és a Ka (érzelemtest) halála után is tovább él.


Az aktivált fénytest képességei
- a kreativitás és a szeretet növekedése
- az önfenntartó ösztön előidézője
- jellemnemesítés vágya
- a harmónia és a szépség megélésének módjai feltárulnak /zene, tánc, művészetek, kreatív eljárások, mandalafestés, kézművesség, szép táj, barangolás, tantrikus szerelem/
- a kozmikus szerelem, a letisztult szeretet átélése
- csakraharmonizálási metódusok
- színterápia, fényterápia, kristálygyógyászat, fitoterápia, homeopátia elmélete és gyakorlata
- érzelmi blokkok oldásának kineziológiai módszere
- lélekgyógyászat
- sorselemzés tisztánlátás, tisztánérzés képességekkel
asztrológiai elemzés

Merkaba aktíválás4.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

A 6. dimenziós fénytest (Khu) jellemzői, az aktivált fénytest képességei

A Khu kontrollálja az alsóbb testek működését, azokhoz képest igazi tudatossággal bír. A hétköznapi ember számára csak ritkán jelenik meg az életben. Asztráltestünk legbelső magja, a szívben székelő legrejtettebb lényegünk a Khu. Mindannak a lehetősége, oka, ami a világon – belőlünk – megvalósult, és annak is, ami nincs, de lenni akar. Az intuíción keresztül tapasztalhatjuk meg, mert az intuíció által a mágikus test nem gondolkodik, hanem van, nem él, hanem éltet és élni tanít. Minden benne van a Khu testben és ő mindenben benne van, mégis független mindentől.
A csillagvilág anyagából áll, - azaz anyaga szerint nem tartozik a Naprendszerhez – ezért ha kikristályosodott, a Naprendszer határain belül nincs semmi, amely szétrombolhatná. Az ember, aki mágikus testét kifejleszti, a Naprendszer határain belül halhatatlan.


A Khu 6. dimenziós test. A 6. dimenzió teremti az alsóbb dimenziók struktúráit, olyan morfogenetikus, formateremtő mezőket, amelyekből az asztrális és fizikai világok létükhöz az energiát nyerik. A 6. dimenzió a látható dolgok mögötti energiatér, amely életre hívta, fenntartja és működteti azokat. A manifesztálódott világok mögötti energetikai mozgatóelvek, mezők egy korábbi gondolat /őseszme/ energiamintái, amelyek meghatározott szakrális geometriai mintázatot követve teremteni kezdenek a térben, azaz a teremtő szimbólumok manifesztáció-szálai mentén energiából szövik az anyagot.
A Khu kifejlesztéséhez az az ember kezdhet hozzá, aki meg tudja különböztetni a fizikai érzékeléseket valamint a tudatos és tudattalan gondolati folyamatokat. Rituális mantrákkal, színéneklésekkel, angyalnevek kántálásával, mágikus formulák alkalmazásával, szent pozitúrák, mozdulatok /ászanák, mudrák/ használatával, belső spirituális energiák és energiaközpontok aktiválásával kelthető életre a Khu fénytest.

Az aktivált fénytest képességei
- az életelv, a légzés uralása, a tudatos légzés összetevőinek megismerése, a légzés vertikális és horizontális polaritás-kulcsainak feltárulása
- elhalt test légzésre késztetése
- boldogságot, jólétet, sikert előidéző kabbalisztikus állapotok előidézése
- minden anyagra vonatkozó gondolat, cselekedet, kívánság látása és uralása
- az Isteni Gondviselés iránti legmélyebb szeretet adományaként feltárul sok makrokozmikus képesség kozmikus intuíciója
- szimbólum-terápia eljárásainak inspirációja
- okkult szimbólumok aktiválása, fénytestekbe írása
- morfogenetikus mezők építése, korrekciója beteg testrészek fölött
- szervek erőtereinek, mezőinek torzulásait, felszakadt rácsszerkezeteit javító erőtáblák készítésének módszerei
- asztrológia és numerológia megismerése
- enneagram-karakterológia módszerei
- térrendezés /Feng Shui/ gyakorlata
- szakrális szövegek betűinek – térgrammatikai mozgatás által – gyógyító erőtáblákba rendezése

Merkaba aktíválás5.png
  Kép forrása: Pinterest.com
 
Forrás: Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.