Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael arkangyal tanítása III.

2021-03-26

michael archangel 143.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Michael arkangyal tanítása III.

 

Ha ki tudsz lépni a világból, és rálépsz a belső birodalomba vezető ösvényre, akkor utadat drága fény az élet virágai kísérik majd, és az egység tudata, vagyis Isten. Ha ez a fény vesz körül, akkor nem lesznek már előítéleteid, nem leszel ítélkező, magadat sem ítéled el, csak tiszta szeretet árad majd belőled. Vannak olyanok köztetek a Földön, akik képesek arra, - és véghez is viszik - , hogy felébredjenek és megvilágosítóvá váljanak, hogy hordozzák az igazság zászlaját és bizonyítsák a szeretet létezését.

 

Csodálatos módon, a lélek ajándékainak az emberiség szolgálatára történő felhasználása által, egy jobb, békésebb és harmonikusabb világot alkotnak majd, amelynek elnevezése Új Kor, Arany Hajnal, vagy Béke millenniuma lesz. A Földnek ez a kora olyan időszak lesz, amikor Isten tudatossága uralkodik majd mindenek felett, és nem lesz már kettőség, negatív erő, csak világméretű isteni bölcsesség és béke tudata.

 

Ti vagytok azok, akik ráébrednek majd krisztusi önmagatokra, és az örök fény ösvényére léptek, csak a mindenség Teremtőjét szeretvén mindenek felett.

 

Nem hagyjátok majd, hogy a kettősségek közötti feszültség eltérítsen, letérítsen az útról, vagy elbátorítson, hanem látjátok majd az alacsonyabb természetű negatív energia hamisságát, és legyőzitek a félelmet, ami a Föld alsó dimenzióra szűkíti látásotokat.

 

A Föld felszíne most emelkedőben van, egy magasabb rezgési gyorsulás szintje felé, ami azt vonja maga után, hogy a Föld szilárd anyaga átrendeződik, szén alapúból kristályfényűvé válik. Így hát, a Föld bolygó felemelkedik, és újra csatlakozik a magasabb egekhez. Következésképpen minden lélek, aki elengedi a negatívat, az isteni szeretetbe kerülhet, és a Földdel együtt felemelkedhet.

 

Hamarosan eljön egy másik világ, de csak a szeretet lesz képes megnyitni ennek a magasabb birodalomnak a kapuit.

 

A mennyek fátyla kettéhasad, és amennyire az emberiség számára lehetséges, látni fogjátok az ég fejedelmeit, az angyali seregek seregeit, a legfőbb szenteket és a tiszta szeretet és fény jelenlétét. Legyetek hát felkészülve és továbbra is szeressétek a ti mennyi Atyátokat/Anyátokat, lelketeket és a drága lélegzetét, amely áthat benneteket. Senki sem tudja pontosan, melyik pillanatban fogunk eljönni, amíg a Teremtő szava el nem hangzik, még én Michael arkangyal sem, de a szavát minden mennyek hallani fogják. Legyetek biztosak abban, hogy amint elhangzik a jel, összehívom egész Fényseregem az univerzum minden pontjáról, és akkor, a sötétség és fény közötti összecsapás elközeleg.

 

Eljövök, hogy összegyűjtsem a megvilágosítókat, a krisztusi lelkeket, akik az utolsó idők szentjei.

 

Eljövők majd és felemelem azokat a lelkeket, akik helytálltak, és egyesültek a békéért, a szabad akaratért, és a szeretetért, fajra, nemre, hitre vagy vallásra való tekintet nélkül. Eljövők értük, mert tudatra ébredt lélekként felismerték, hogy az örök fény minden lélekben ott világít, és a szeretet kifejezése a kulcs, amely az új birodalom kapuját megnyitja.

 

Jézus Krisztussal jövők majd azokért, akik az igaz isteni tanítás szerint éltek és tanúbizonyságot tettek arról, hogy a szeretet törvényét követték, akkor, most és mindörökké.

 

 

Michael arkangyal

 

 0000032221 sorel.png

 

Bibliai idézetek:

 

Mt 24.38.40 Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

 

1. Thesszalonika 5:1-4. Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról, nem kell külön írnom nektek, testvéreim. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr Napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj. Amikor majd mindenki azt mondja: „Most teljes béke és biztonság uralkodik!”, hirtelen rájuk tör a pusztulás. Olyan váratlanul fog ez bekövetkezni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek a terhes asszonyra. Ezek elől semmiképpen nem tudnak elmenekülni! Ti azonban, testvéreim, nem a sötétségben (hitetlenségben) éltek. Ezért számotokra az Úr Napja nem váratlanul fog megérkezni, mint a tolvaj.

 

2. Thesszalonika 2:3 Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert mielőtt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a Bűn Embere, aki pusztulásra van ítélve.

 

Korintus 15:51 De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot: nem fogunk mindannyian meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Ez nagyon hirtelen fog történni, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Igen, felhangzik a trombitaszó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon olyan testté, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté. Amikor ez majd megtörténik: a romlandó és halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond: A halál teljes és végleges vereséget szenvedett.

 

1Thesszalonika 4:14-17  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

 

 János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.