Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

HOMLOK CSAKRA

2021-11-23

A LÉT MEGISMERÉSE ÉS A TUDATOSSÁG

harmadik szem tudat másolata.jpg

A kép forrása: pinterest.com 

 

HARMADIK SZEM CSAKRA - HOMLOK CSAKRA

 

A hatodik csakra és hozzárendelései:

Szín: indigókék, de lehet sárga és ibolyakék is.

Érzékszervi funkciója: minden érzékelés, beleértve a természetfölötti érzékelést is.

Szimbóluma: kilencvenhat szirmú lótuszvirág (kétszer negyvennyolc szirom).

Alapelv: a lét megismerése.

Hozzárendelt testrészek: arc, szem, fül, orr, melléküregek, kisagy, központi idegrendszer.

Hozzárendelt mirigy: agalapi mirigy (hipofízis). Az agyalapi mirigyet gyakran "mestermirigynek" is nevezik, mivel fölérendelt szerepével, mint belső elválasztású mirigy a többi mirigy működését befolyásolja. Akár egy karmester, ezen mirigyek összharmóniáját irányítja és szabályozza.

Asztrológiai hozzárendelések:


Merkúr: intellektuális ismeretek, racionális gondolkodás.
Nyilas/Jupiter: a teljességet felölelő gondolkodás, belső összefüggések ismerete.
Vízöntő/Uránusz: isteni sugallatú gondolkodás, magas szintű meglátások, hirtelen megvilágosodás.
Halak/Neptunusz: képzelőerő, intuíció, az odaadás mellett a belső igazságok birtoklása.

A hatodik csakra feladata és működése

A hatodik csakra segítségével a létet tudatosan érzékeljük. A homlok-csakra a magasabbrendű szellemi erők, az intellektus, a tisztánlátás, az emlékezőtehetség és az akarat székhelye, a test szintjén pedig a központi idegrendszer irányító centruma. Színe a világos indigókék, de néha sárga és ibolyakék árnyalatban is megjelenik. Ezek a színek a tudat különböző tartományaira gyakorolt hatását mutatják. A racionális vagy intellektuális gondolkodásra a sárga szín jellemző, a tiszta sötétkék az intuícióra és a teljesség megismerésének folyamatára utal.

A természetfeletti ismeretek birtoklására az ibolyakék színárnyalat vall. Bármi, amit életünkben megvalósítunk, a gondolataink és meglátásaink irányítása alatt áll, s a tudat alatti emóciók, illetve a valóságról alkotott képünk táplálja. A harmadik szem által részesei lehetünk a képzelőerő megjelenítő folyamatának. A teremtett világban található valamennyi ismeret láthatatlan formában megjelenik a tökéletes létben. akár a mag, amely magában hordozza a növényről az összes információt.
A kvantumfizikában ezt a területet "egységes mezőnek" nevezik, ami az anyag legkisebb megnyilvánulási tartománya. A teremtés folyamata akkor kezdődik, amikor a csendben szunnyadó lét tudomást szerez saját létezéséről. Ekkor jön létre az első alany-tárgy kapcsolat, s ezáltal az első dualitás. A formátlan lét magába fogadja az első megjelenő rezgéstartományt.
Ezen ősrezgés alapján, további felismerési folyamatok során újabb, differenciáltabb rezgéstartományok jönnek létre. Bennünk, emberekben megtalálható a teremtés minden síkja, kezdve a tiszta léttől, egészen a sűrű anyagig, mely síkok a csakrák különböző rezgéstartományaiban jutnak kifejeződésre. Így zajlik le bennünk és általunk a megjelenítés, azaz manifesztáció folyamata. Mivel a harmadik szem irányítja a tudatosodás folyamatát, ezért itt található a megjelenítés, valamint a megtestesítés és az anyagtalanná válás, azaz átszellemülés képessége. Új realitásokat hozhatunk létre és régi realitásokat oldhatunk fel a fizikai síkon.

Általában ez a folyamat automatikusan, tudatos közreműködés nélkül zajlik le. A legtöbb, életünket meghatározó gondolatot a fel nem oldott érzelmi mintáink irányítják és saját, valamint idegen előítéletek programozzák. Ezért van az, hogy szellemünk nem önálló "mesterként" alkot, hanem érzelmeinkkel telített gondolataink szolgálójaként működik, amelyeken csak részben tudunk uralkodni. De azért ezek a gondolatok megvalósulnak az életünkben, mert minden, amit a külvilágból felfogunk, illetve átélünk, nem más, mint szubjektív realitásunk megjelenése.

Tudatunk fejlesztésével és a harmadik szem fokozatos megnyitásával ezt a folyamatot egyre tudatosabban irányíthatjuk. Képzelőerőnk a gondolatok és a vágyak beteljesítésére használja fel az energiákat. A nyitott szív-csakrával együttműködve akár gyógyító energiákat is kibocsáthatunk magunkból, valamint távgyógyítást is végezhetünk. Egyidejűleg szabad bejárást élvezhetünk a teremtés összes, a fizikai realitás mögött található tartományába. Ezek az ismeretek intuíció formájában jutnak el hozzánk, a tisztánlátáson és az érzékfeletti észlelésen keresztül. Azt, amit eddig csak sejtettünk, most már tökéletesen megértjük.

A harmonikus működés

Manapság kevés ember létezik, aki egy tökéletesen nyitott harmadik szemmel rendelkezne, mivel ehhez a tudat igen magas fejlettségi szintjére van szükség. A hatodik, azaz a homlok-csakra, akkor is harmonikusan működik, ha nincs tökéletesen kifejlődve. Ez gyors felfogás és jó szellemi képességek formájában mutatkozhat meg. A teljesség megismerését célzó tudományos kutatás, valamint a mély filozófiai igazságok ismerete is a részben nyitott és harmonikusan működő harmadik szem meglétére utalhat.

Ha a hatodik csakránk harmonikusan működik, valószínűleg könnyen felfogjuk a körülöttünk lévő látható valóságot és képesek vagyunk intuitív módon érzékelni annak összefüggéseit. Szellemünk fegyelmezett, ugyanakkor nyitva áll a rejtett igazságok befogadására. Egyre inkább megértjük, hogy a dolgok külső megjelenési formája csak hasonmása, szimbóluma a szellemi elv megnyilvánulásának az anyagi síkon. Gondolatainkat az idealizmus és a fantázia vezérli. Néha azon kapjuk magunkat, hogy gondolataink, elképzeléseink spontán módon valósulnak meg.

Minél fejlettebb valakinél a harmadik szem, gondolkodása annál inkább a valóság belső és közvetlen ismeretén alapszik. Egyre több emberben alakulnak ki a hatodik csakra úgynevezett részképességei, mint például a lét különböző tartományainak tisztánlátása és érzékszerveken felüli érzékelése. Egyesek például a meditáció vagy az álmok segítségével képesek betekinteni a valóság más dimenzióiba. Sajnos most nem áll módunkban bemutatni mindazon képességek és érzékelési lehetőségek gazdag választékát, amelyek a harmadik szem megnyitásának következtében kialakulhatnak.

Egyrészt több kötetre való anyaggal szolgálhatnánk, másrészt mások információira is rá lennénk utalva. Inkább egy általános áttekintést szeretnénk adni arról, mit várhatunk egy tökéletesen fejlett hatodik csakrától. Mindenekelőtt egészen másképp fogjuk fel a világot. Racionális felfogóképességünk határai kitágulnak. Gondolkodásmódunk holografikus jellegűvé válik. A teremtett világ különböző szintjeiről érkező valamennyi információt spontán módon beépítjük az eddigi ismereteink közé. Átlátunk az energiák táncához tükörként szolgáló anyagi világon, mint ahogy tudatunkban visszatükröződik az isteni lét. Olyan érzékennyé válunk a természetfeletti dolgok iránt, hogy képesek vagyunk közvetlenül érzékelni a külvilág felszíne mögött működő erőket.

Ezeket az energiákat tudatosan irányíthatjuk és egyes megnyilvánulási formáikat magunk alakíthatjuk ki. E folyamat során azonban meghatározott szabályokkal találjuk szemben magunkat. Ezeknek a kereteit nem léphetjük át, mégpedig azért, hogy a természetes rend ne bomoljon fel. Intuíciónk és belső látásunk megnyitja számunkra a valóság kifinomultabb síkja felé vezető utat. Rájövünk arra, hogy a teremtett világ fizikai szintje és a tökéletes lét között még számos más világ is létezik, amelyeket különböző lények népesítenek be. Belső szemeink előtt a teremtés pompás színjátéka zajlik le, amelynek a legmeghatóbb pillanatában a valóság újabb és újabb formáinak és rétegeinek mennyisége végtelenné válik. Mély tiszteletet érzünk e csodálatos isteni színjáték iránt.

Diszharmonikus működés

A hatodik csakra diszharmonikus működésének egyik leggyakoribb következménye a túlzott racionalitás. Az az ember, akinél ez áll fenn, szinte kizárólag csak az eszével él. Megpróbál mindent az értelem segítségével elintézni, és csak azokat az igazságokat tartja érvényesnek, amelyekhez a racionális gondolkodás útján jutott el. Intellektuális és elemző képességei igen jók, azonban hiányzik belőle az a képesség, hogy világot a maga teljességében lássa, önmagát pedig hozzá tudja kapcsolni a nagy kozmikus összefüggésekhez. A homlok-csakra diszharmonikus működésekor könnyen válhatunk túlzottan elbizakodottá. Csak az értelemmel felfogható, tudományos módszerekkel vizsgálható és bizonyítható tényeket tartjuk érvényesnek. A spirituális ismereteket tudománytalannak és irreálisnak tartjuk, s ezért elutasítjuk őket.

A "harmadik szem" diszharmonikus működésével magyarázhatók azok a kísérleteink is, amikor a gondolat erejével megpróbáljuk befolyásolni társainkat, csak azért, hogy bizonyítsuk hatalmunkat, vagy kielégítsük személyes igényeinket. Ebben az esetben általában még a solar-plexusban is működési zavar áll fenn, valamint a szív- és a korona-csakra is kevésbé fejlett. Ha a harmadik szem a kialakult néhány zárlat ellenére is viszonylag elég nyitott, az előbb említett kísérleteink sikerrel járhatnak, jóllehet nem állnak összhangban az élet természetes folyamatával. Az elszigeteltség érzése tölthet el bennünket és a megelégedettség nem tart majd sokáig.

A nem megfelelően vezetett energiák akkor is a hatodik csakrára hatnak, ha a gyökér-csakrában működési zavarok, és a többi csakra harmonikus működésében pedig zárlatok keletkeztek. Ekkor előfordulhat, hogy jóllehet bejárásunk van a valóság kifinomultabb rétegeibe, mégis a hozzánk érkező vizuális és egyéb információkat nem az igazi jelentésükben fogjuk fel, hanem összekeverjük a fel nem dolgozott érzelmeinkből származó fantáziaképekkel, és elképzelésekkel. Ezek a szubjektív képek annyira eluralkodhatnak, hogy csak ezeket fogadjuk el, mint egyetlen lehetséges valóságot, kivetítjük őket a külvilág felé, elvesztve ezáltal realitásérzékünket.

Csökkentett működés

Ha a hatodik csakrában az energiaáramlás akadályokba ütközik, csak a látható világ válik valóssá a számunkra. Életünket az anyagi vágyak, a testi szükségletek, és a meggondolatlan érzelmek határozzák meg. A lelki konfliktusokat fárasztónak és feleslegesnek találjuk, a spirituális igazságokat elutasítjuk, mert úgy véljük, ezek csak képzelgéseken alapulnak, értelmetlen álmodozások, amelyeknek nincs gyakorlati jelentésük. Gondolkodásmódunk főként a világban uralkodó vélemények és nézetek irányában fejlődik. A nehéz helyzetekben könnyen elvesztjük a fejünket. Előfordulhat, hogy nagyon feledékennyé válunk. A hatodik csakra csökkentett működésével gyakran együttjáró megértési zavarok figyelmeztetnek bennünket arra, hogy nézzünk jobban önmagunkba, s lelkünknek azokat a tartományait is ismerjük meg, amelyek a látható felszín mögött rejlenek. Nagyon súlyos esetben gondolataink összekuszálódnak, zűrzavarossá válnak, s a fel nem oldott érzelmi gócaink teljes befolyása alá kerülnek.

 

A hatodik csakra megtisztításának és aktivizálásának lehetőségei

A természet érzékelése


A harmadik szemre élénkítően hat, ha éjszaka a mélykék csillagos égboltot nézzük. A természet ilyen jellegű érzékelése megnyitja lelkünket a teremtés mérhetetlenül sokarcú megnyilvánulása előtt és segít átéreznünk kifinomult erőit, rendszereit és törvényszerűségeit, amelyek az égitestekből és ezek kozmikus táncából erednek, s amelyek életünk külső megjelenési formái mögött működnek.

Hangterápia


A zene formája: minden hang, amely nyugtatja és megnyitja lelkünket, valamint előhívja bennünk a kozmikus tér képeit vagy érzeteit, alkalmas a homlok-csakra harmonizálására és élénkítésére. Leginkább a New Age zenét javasoljuk, de néhány keleti és nyugati klasszikus zene, főként Bach művei is ugyanezt a hatást fejtik ki.

Magánhangzó: a homlok-csakrát az "í' hang aktivizálja. A hangskálán az "A" hangon kell kiénekelni. az "í" hang egy felfelé irányuló mozgást vált ki bennünk és azt az inspirációs erőt juttatja kifejezésre, amely újabb és újabb ismeretek felé visz bennünket.

Mantra: KSHAM

Színterápia


Az áttetsző indigókék megnyitja és tisztítja a hatodik csakrát. Belső nyugalmat, tisztaságot és mélységet kölcsönöz a léleknek. Így tehát fejleszti és pozitív irányba tereli a gondolkodást, amivel a tapasztalás kifinomultabb rétegei felé nyitja meg számára a kaput.

Drágakőterápia


Lapis lazuli/lazúrkő: a lazúrkő mélykék színében, akár a csillagok az éjszakai égbolton, aranyszínű piritcsillámok ragyognak. A lapis lazult azt az élményt nyújtja a léleknek, hogy a világegyetemben biztonságban vagyunk és megnyitja a lelket az örök élet előtt. A szellemet bevezeti a belső világba, megsokszorozza erőit és megérteti vele a természetfeletti összefüggéseket. Az intuíció és a belső látás fejlesztésével megmutatja a dolgok felszíne mögött rejlő titkos értelmet és erőket. Az élet és a világegyetem csodái mély örömmel töltenek el minket.

Az indigókék zafír: a tiszta, áttetsző zafir megnyitja a szellemet a kozmikus ismeretek és az örök igazságok előtt. Kisugárzása megtisztítja és megújítja mind a szellemet, mind a lelket, hidat képez a véges és a végtelen tér és idő között, a tudatot pedig elárasztja az isteni szeretet áradatával és a meglátás képességével.

Szodalit: a sötétkék szodalit megtisztítja az intellektust és képessé teszi a mély gondolatok befogadására. Higgadtságot, nyugalmat sugall és erősíti az idegeket. A szodalit segít a gondolkodásban létrejött zárlatok feloldásában is. A bizalom és az erő érzését adja, amelyek segítségével képesek vagyunk képviselni saját álláspontunkat, valamint gondolatainkat és érzéseinket átültetni a hétköznapi életbe.

Aromaterápia


Menta: a menta frissítő illata feloldja a homlok-csakrában létrejött gátakat és segít felszabadítani a régi gondolati beidegződéseket. Élénkíti és tisztítja a szellemünket, valamint növeli a koncentrálóképességet.

Jázmin: a jázmin finom virágillatának hatásár szellemünk megnyílik a mélyen rejlő igazságok üzeneteit hordozó képek és víziók előtt. A jázmin rezgéstartománya finomítja érzékelésünket, és a homlok-csakra energiáit összeköti a szív-csakra energiáival.

 

 horusz szeme.png

 

Shalila Sharamon – Bodo J. Baginski: Rejtett energiák.c.könyv részlet